Секцията

Секцията по теория на литературата и превода
ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 4.50; 3.62

prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz
dr hab. Leszek Małczak

dr hab. Lucyna Spyrka
dr Gabriela Abrasowicz

dr Marta Buczek
dr Monika Gawlak

dr Katarzyna Majdzik
mgr Jakob Altmann
mgr Joanna Cieślar
mgr Petra Gverić Katana

Секцията по теория на литературата и превода е създадена през 1992 година в рамките на Института по славянскa филология в Силезийския университет. В нейния състав влизат преподаватели, занимаващи се с теоретични проблеми на славянските литератури, които се изучават в нашия институт – хърватска, сръбска, чешка, словашка и словенска.
Дейността на секцията включва учебна и изследователска дейност. Колективът е отговорен за обучението по предметите, формиращи филологическите знания и умения на студентите в областта на литературоведската теория и практика (интерпретация и прочит на литературни текстове, структура на текста, методология на литературните изследвания, литературноисторически процес), а също така в областта на теорията и анализа на превода като нов художествен и обществен факт.
Научните разработки на секцията се съсредоточават върху две теми – Литературен и литературоведски дискурс и Теория на превода -обхващащи широк кръг проблеми, напр.:
изследване на литературните форми в отношението им към културната  действителност, към локалния и универсалния ритъм на развитие на отделните литератури и култури;
типология на преводите с оглед на разликите между участващите в преводния процес езикови ситеми (с вписания в тях модел на света) и на разликите между литературните и културните традиции, между индивидуалните светогледи и равнищата на чувствителност, между комуникативните схеми.
От 2008 година членовете на секцията участват в издателския проект Преводи на славянските литератури, под ръководството на проф. д-p хaб. Божена Токаж.
Публикацията е периодично издание, включено в част В на списъка на научните издания на Министерството на науката и висшето образование на Полша (10 точки). Досега са издадени паралелно 5 тематични тома и 6 библиографски тома, представляващи каталози на преводите на славянските литератури в Полша и на преводите на полската литература в славянските страни, издадени между 1990 и 2014 година.
В научната програма на секцията се взема под внимание възможността да се разширяват изследванията със специализиран принос от представители на други изследователски направления, а също така от специалисти по останалите славянски филологии. Отварянето към нови изследователски пространства ще позволи да се разшири перспективата на съпоставителните изследвания. Теорията на литературата е тясно свързана с компаративистиката и обратното, а това позволява в литературоведската работа да се избегнат капаните на фактографската и персоналната „наука за взаимните влияния“. Защото тя насочва към конкретната (съществуващата в текста) връзка между съзнанието и структурата на литературния текст, а в тази връзка и на отклоненията от нормата в границите същата конвенция или развойна тенденция. Компаративистиката и теорията на литературата изискват интердисциплинарна перспектива, каквато имат в научната си дейност членовете на секцията. Интересът към двете литературоведски области намира отражение и в изследванията им по художествен превод.
Всяка трета сряда или четвъртък от месеца в 16.30 или 17.00 часа се провеждат дискусионни научни срещи, в които участват (с доклад или с изказвания в дискусията) не само на членовете на секцията, но и научни работници от останалите литературоведски секции в Института по славянскa филология и от други институти на Силезийския университет.