Историја

Досега објавени томови:

2009 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1. (Issue: 1 (1)/2009)

Избори во превод 1990-2006 / Wybory translatorskie 1990-2006

Избори во превод 1990-2006. Т. 1. Vol. 1. Ед. Божена Токаж. Катовице, Шлезија Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 2009, 334 стр. – Оваа збирка статии укажува само на улогата на еведувачките избори, и тоа на едно основно ниво, понатаму индиректно покажувајќи кон некои функции на преведувачот и неговата родна култура. Понатамошните томови ќе бидат дел од неговото продолжување.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_1_okl

2010 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 2. (Issue: 1 (2)/2010)

Библиографија на Преводите на словенските литератури (1990-2006). Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Библиографија на Преводите на словенските литератури (1990-2006). Т. 1. Vol. 2nd ed. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 204 стр -. Ова издание е продолжение на  Преводите на словенските литератури. Т. 1. Vol. 1:  Изборите на преводите 1990-2006. Ова е колективно дело со сосема различен карактер во однос на оние од претходните години. Сведочи за фактите поврани со преводите кои навлегувале  во различните словенски култури.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

2011 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1. (Issue: 2 (1)/2011)

Форми на меѓукултурниот дијалог во уметнички превод / Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym  

Форми на меѓукултурниот дијалог во уметнички превод. Т. 2. Vol. 1. Ед. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски Универзитет, стр 320 – Ова издание е посветено на формите на меѓукултурниот дијалог во преводите (а и преку нив), забележани во материјали од бугарската, чешката, хрватската, македонската, полската, српската, словачката и словенечката литература. Во пишаните расправи, авторите ги опишуваат и интерпретираат различните нивоа на дијалогизирање (обично на лексичко ниво), се обидуваат да ги утврдат условите кои го овозможуваат  и спречуваат продолжувањето на дијалогот, како и негативниот или непосакуван однос на некои преведувачи кон таквиот дијалог.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

2012 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3. (Issue: 1 (3)/2012)

Библиографија на Преводите на словенските литератури (1990-2006)Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)  

Библиографија на Преводите на словенските литератури (1990-2006). Т. 1. Vol. 3 Ед. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 352 стр.- Овој том е продолжение на вториот дел (Дел 2) од континуираното објавување на Преводите на словенските литератури. Т. 1. Vol. 1: Изборите во превод 1990-2006. Во овој дел се забележуваат преводи од бугарската, хрватската и српската литература на полски и полската литература на овие јазици. Овде се потврдува диспропорцијата меѓу присуството на словенските литератури во Полска и полската литература и во другите словенски земји, воочена во претходните делови.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1. (Issue: 3 (1)/2012)

Културните бариери во уметничкиот превод / Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Културните бариери во уметничкиот превод. Т. 3. Vol. 1. Ед. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 2012, 280 стр – Насловот на третиот том, веќе периодика,  Преводите на словенските литератури, би требало да се сфати како збир на практики и културни навики, помалку или повеќе вкоренети во текстовите, кои ја отежнуваат реекспресијата на оригиналот и на тој начин разбирањето на другоста од секундарниот реципиент. Ваквата ситуација предизвикува појава на проблеми со преводот и преведувањето, произлезени од книгите на поединечни автори.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

2013

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 4. (Issue: 1 (4)/2013)

Библиографија на Преводите на словенските литератури(1990-2006)  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Библиографија на Преводите на словенските литератури (1990-2006). Т. 1. Vol. 4 Ед. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски Универзитет, 388 стр -. Оваа публикација е последен дел од првиот том на Преведувачки избори 1990-2006. Ги регистрира  преводите од чешката, словачката и македонската литература во Полска и обратно, полската литература на чешки, словачки и македонски јазик. На крајот од последниот дел на првиот том, односно четвртиот дел, се наоѓа индекс на автори и преведувачи од сите делови на библиографскиот прв том со цел да му помогне на читателот да ја користи библиографијата и да му го олесни извлекувањето на заклучоци за изборот на преводот.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1. (Issue: 4 (1)/2013)

Стереотипи во уметнички превод Stereotypy w przekładzie artystycznym  

Стереотипи во уметнички превод. Т. 4. Vol. 1. Ед. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 2013, 284 стр – Овој том презентира статии поврзани со различни стереотипи и нивните преводи. Односно стереотипи кои настанале со раѓањето на преводoт, а и реконструкција на стереотипи од првичната култура.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

 2014

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 2. (Issue: 4 (2)/2014)

Библиографија на Преводите на словенските литератури (2007-2012)Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)  

Библиографија на Преводите на словенските литератури (2007-2012). Т. 4. Vol. 2nd ed. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски Универзитет, 2014, 544 стр. – Овој том ги зема предвид преведувањата од бугарската, македонската, словачката , словенечката, српската,  хрватската и чешката литература на полски и полската книжевност на споменативе јазици во текот на пет години.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1. (Issue: 5 (1)/2014)

Меѓусебните односи на  преводот и компаратистиката / Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

Меѓусебните односи на  преводот и компаратистиката. Т. 5. Vol. 1. Ед. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 2014, 416 стр. – Авторите на статиите собрани во томот  Меѓусебните односи на преводот и компаратистиката покажуваат како компаратистиката станува сè повеќе превод, воочувајќи го пресекот на културата и современата литература, без предрасуди и непријателство. При истражувањата водени во оваа област се изделуваат поедничени региони во светската литература кои се потешко опишливи.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2. (Issue: 5 (2)/2014)

Библиографија на преводите на словенските литератури (2013) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Библиографија на преводите на словенските литератури (2013). Т. 5. Vol. 2nd ed. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 242 стр. -Почнувајќи со овој том, библиографијата е збогатена со коментари,  во кои авторите ги опишуваат конципираните закономерности  во сферата на рецепцијата на странската (словенска) книжевност од самите Словените во контекст на поединечните култури, потребата од разновидности или потврдувањето на себеси.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl

2015

“Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1. (Issue: 6 (1)/2015)

Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie uporządkowane zostały w dwóch częściach zatytułowanych Tłumaczenie jako naśladowanie i Tekst i kultura wyjściowa w świetle kultury docelowej. W części pierwszej znalazły się prace omawiające wpływy i inspiracje jako zjawisko kreatywne i pragmatyczne oraz jako wynik interpretacji tekstu w kontekście kultury przyjmującej. W części drugiej autorzy rozważają możliwości i cele naśladowania, jak również oczekiwania odbiorców przekładu. Naśladowanie w tłumaczeniu rozumieją szeroko: już nie tylko jako inspirację artystyczną, czyli dość swobodnie, lecz także: jako respektowanie tekstu i kultury wyjściowej w świetle kultury docelowej; jako zachowanie denotatywno‑konotatywnej informacji o kulturze wyjściowej lub trzeciej kulturze, w perspektywie odbiorcy kultury docelowej.

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 2. (Issue: 6 (2)/2015)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

„Przekłady Literatur Słowiańskich” T. 6, część 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich – 2014 rok rejestruje tłumaczenia, których ilość i wybór w zakresie autorów i konkretnych tworów charakteryzują potrzeby poznawcze i estetyczne kultur i literatur przyjmujących. Tom ten obejmuje wzajemne związki translatorskie (i nie tylko) między literaturami bułgarską, chorwacką, czeską, macedońską, serbską, słowacką i słoweńską a polską. Autorzy komentarzy próbują spojrzeć krytycznie i analitycznie na twórczość przekładową z perspektywy roli tłumacza we wzajemnych kontaktach literackich, potrzeb kultury przyjmującej przez niego reprezentowanej, instytucji uczestniczących, stopnia trudności tekstu wyjściowego.

2016

“Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 7. Cz. 1. (Issue: 7 (1)/2016)

Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

Temat niniejszego tomu — Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie — wynika z chęci zaprezentowania panoramy teoretycznej i historycznej w zakresie dyscypliny, jak również konkretnych praktyk translatorskich. Spojrzenie z tych dwóch perspektyw na jednostkowe rozwiązania tłumaczy lepiej przedstawia ich rolę jako pośredników (a czasem inicjatorów stylu i myślenia), a także ich decyzje oraz funkcje i pragmatyczność przekładu.

“Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 7. Cz. 2. (Issue: 7 (2)/2016)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

W „Przekładach Literatur Słowiańskich” t. 7, część 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015) odnotowano tłumaczenia, które ukazały się w roku 2015. W zakresie wyboru oryginałów ujawniły się pewne zmiany preferencji w stosunku do lat ubiegłych, mniej lub bardziej uchwytne w poszczególnych parach literatur.