Историја

Досега објавени томови:

Избори во превод 1990-2006. Т. 1. Vol. 1. Ед. Божена Токаж. Катовице, Шлезија Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 2009, 334 стр. – Оваа збирка статии укажува само на улогата на еведувачките избори, и тоа на едно основно ниво, понатаму индиректно покажувајќи кон некои функции на преведувачот и неговата родна култура. Понатамошните томови ќе бидат дел од неговото продолжување.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_1_okl

Библиографија на Преводите на словенските литератури (1990-2006). Т. 1. Vol. 2nd ed. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 204 стр -. Ова издание е продолжение на  Преводите на словенските литератури. Т. 1. Vol. 1:  Изборите на преводите 1990-2006. Ова е колективно дело со сосема различен карактер во однос на оние од претходните години. Сведочи за фактите поврани со преводите кои навлегувале  во различните словенски култури.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

Библиографија на Преводите на словенските литератури (1990-2006). Т. 1. Vol. 3 Ед. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 352 стр.- Овој том е продолжение на вториот дел (Дел 2) од континуираното објавување на Преводите на словенските литератури. Т. 1. Vol. 1: Изборите во превод 1990-2006. Во овој дел се забележуваат преводи од бугарската, хрватската и српската литература на полски и полската литература на овие јазици. Овде се потврдува диспропорцијата меѓу присуството на словенските литератури во Полска и полската литература и во другите словенски земји, воочена во претходните делови.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

Библиографија на Преводите на словенските литератури (1990-2006). Т. 1. Vol. 4 Ед. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски Универзитет, 388 стр -. Оваа публикација е последен дел од првиот том на Преведувачки избори 1990-2006. Ги регистрира  преводите од чешката, словачката и македонската литература во Полска и обратно, полската литература на чешки, словачки и македонски јазик. На крајот од последниот дел на првиот том, односно четвртиот дел, се наоѓа индекс на автори и преведувачи од сите делови на библиографскиот прв том со цел да му помогне на читателот да ја користи библиографијата и да му го олесни извлекувањето на заклучоци за изборот на преводот.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

Форми на меѓукултурниот дијалог во уметнички превод. Т. 2. Vol. 1. Ед. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски Универзитет, стр 320 – Ова издание е посветено на формите на меѓукултурниот дијалог во преводите (а и преку нив), забележани во материјали од бугарската, чешката, хрватската, македонската, полската, српската, словачката и словенечката литература. Во пишаните расправи, авторите ги опишуваат и интерпретираат различните нивоа на дијалогизирање (обично на лексичко ниво), се обидуваат да ги утврдат условите кои го овозможуваат  и спречуваат продолжувањето на дијалогот, како и негативниот или непосакуван однос на некои преведувачи кон таквиот дијалог.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

Културните бариери во уметничкиот превод. Т. 3. Vol. 1. Ед. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 2012, 280 стр – Насловот на третиот том, веќе периодика,  Преводите на словенските литератури, би требало да се сфати како збир на практики и културни навики, помалку или повеќе вкоренети во текстовите, кои ја отежнуваат реекспресијата на оригиналот и на тој начин разбирањето на другоста од секундарниот реципиент. Ваквата ситуација предизвикува појава на проблеми со преводот и преведувањето, произлезени од книгите на поединечни автори.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

Стереотипи во уметнички превод. Т. 4. Vol. 1. Ед. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 2013, 284 стр – Овој том презентира статии поврзани со различни стереотипи и нивните преводи. Односно стереотипи кои настанале со раѓањето на преводoт, а и реконструкција на стереотипи од првичната култура.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

Библиографија на Преводите на словенските литератури (2007-2012). Т. 4. Vol. 2nd ed. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски Универзитет, 2014, 544 стр. – Овој том ги зема предвид преведувањата од бугарската, македонската, словачката , словенечката, српската,  хрватската и чешката литература на полски и полската книжевност на споменативе јазици во текот на пет години.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

Меѓусебните односи на  преводот и компаратистиката. Т. 5. Vol. 1. Ед. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 2014, 416 стр. – Авторите на статиите собрани во томот  Меѓусебните односи на преводот и компаратистиката покажуваат како компаратистиката станува сè повеќе превод, воочувајќи го пресекот на културата и современата литература, без предрасуди и непријателство. При истражувањата водени во оваа област се изделуваат поедничени региони во светската литература кои се потешко опишливи.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

Библиографија на преводите на словенските литератури (2013). Т. 5. Vol. 2nd ed. Божена Токаж. Катовице, Издавачка куќа на Шлезиски универзитет, 242 стр. -Почнувајќи со овој том, библиографијата е збогатена со коментари,  во кои авторите ги опишуваат конципираните закономерности  во сферата на рецепцијата на странската (словенска) книжевност од самите Словените во контекст на поединечните култури, потребата од разновидности или потврдувањето на себеси.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl