Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

T. 1. Cz.1. Wybory translatorskie 1990-2006

Đurđica Čilić Škeljo, Ivana Vidović Bolt: Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 r. do 2007 r. / Polish Literature in Croatian Translation (1990—2007) pobierz / download  Rozwiń

Anita Gostomska: O strategii tłumaczenia na przykładzie powieści Ministerstwo bólu Dubravki Ugrešić / The translation strategy in Dubravka Ugresic’s novel The ministry of pain pobierz / download Rozwiń

Leszek Małczak: O polskich przekładach chorwackiej literatury wojennej — Dragutin Tadijanović: Molba munji nebeskoj  / About the Polish translations of the Croatian war writings — Dragutin Tadijanović: Molba munji nebeskoj pobierz / download Rozwiń

Anna Ruttar: Tłumaczenie wiersza klišej kliše Josipa Severa a zagadnienie muzyczności / The translation of Josip Sever`s poem klišej kiše (shutter of rain) and the question of musicality. pobierz / download Rozwiń

T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym

Maciej Czerwiński: Dialog znaków i kodów: między oryginałem a polskim przekładem w powieści Miljenko Jergovicia Ruta Tannenbaum / A Dialogue of Signs and Codes: between Jergović’s Novel Ruta Tannenbaum and the Polish pobierz / download Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia (o dialogu kultur w polskim przekładzie Ministerstwa Bólu Dubravki Ugrešić) / The harmony of cacophony that is to say what Middle Eastern Europe sings (about culture dialogue in Polish translation of The Ministry of Pain written by Dubravka Ugrešić) pobierz / download Rozwiń

Leszek Małczak: Obraz katolików i muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia U musafirhani / The picture of Bosnian Catholics and Muslims in the Polish translations of Andrić’s short story U musafirhani pobierz / download / download Rozwiń

Paulina Pycia: „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie / To give the proper word” — to thing, the world of Ryszard Kapuściński in translation pobierz / download Rozwiń

Mateusz Warchał: O leksyce bezekwiwalentnej w tłumaczeniu. Szkic psycholingwistyczny / Nonequivalent words in translation process. A psycholinguistic view pobierz / download Rozwiń

T. 1. Cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 1990—2006 (Leszek Małczakpobierz / download

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w latach 1990—2006 (Đurđica Čilić-Škeljo, Magdalena Makspobierz / download

T. 3. Cz. 1. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Katarzyna Majdzik: Oblicza melancholii. Szafa Olgi Tokarczuk i jej chorwacki przekład / The Faces of Melancholy The Wardrobe by Olga Tokarczuk and its translation into Croatian pobierz / download Rozwiń

Leszek Małczak: Między polityką a estetyką — o recepcji i przekładzie Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana / Between politics and aesthetic — about the reception and translation of Brešan’s Predstava “Hamleta” u selu Mrduša Donja pobierz / download Rozwiń

Paulina Pycia: Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw / Crossing the borders Problems of curses and vulgarisms translation pobierz / download Rozwiń

Mateusz Warchał: Przekład artystyczny wobec funkcji dyskursu aksjologicznego w tekście źródłowym / Translation process and function of axiological discourse in the source text pobierz / download Rozwiń

T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym

Leszek Małczak: O stereotypach w recepcji literatury chorwackiej w Polsce w latach 1944—1956 / Stereotypes in the reception of Croatian literature in the period of 1944—1956 pobierz / download Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Jergovicia żonglerka stereotypami. Wokół polskiego przekładu powieści Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki / Juggling Stereotypes by Miljenko Jergović On the Polish Translation of the Novel Srda pjeva, u sumrak, na duhove pobierz / dwonload Rozwiń

Paulina Pycia: Stereotyp kobiety — dramat Sve o ženama Miro Gavrana i jego polski przekład / Female stereotype — Miro Gavran’s drama Sve o ženama and its Polish translation pobierz / download Rozwiń

Mateusz Warchał: Błędy atrybucyjne — ich psychologiczna dystrybucja, możliwości oceny i eliminacji w procesie translatorskim / Attributive errors — their psychological distribution, possible evaluation and elimination in the translating process pobierz / download Rozwiń

T. 4. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2012 (Tomasz Łoś, Katarzyna Majdzik) pobierz / download Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007—2012 (Martina Podboj) pobierz / download Rozwiń

T. 5. Cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

Przemysław Brom: Analiza hybrydowych tekstów Unii Europejskiej — wybrane zagadnienia metodologiczne / Analysis of the hybryd texts of the European Union — selected methodological aspects pobierz / download Rozwiń

Tea Rogić Musa: Iz povijesti formalne metode: Poljska „integralistička” škola i Zagrebačka književnoznanstvena škola / Z historii metody formalnej: polska szkoła „integralistyczna” i zagrzebska szkoła literaturoznawcza / From the History of Formal Methods: Poland „integralistic” school and Zagreb School of Literary Studies (tłum. Leszek Małczak) pobierz / download Rozwiń

T. 5. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2013 roku (Katarzyna Majdzikpobierz / download 

Katarzyna Majdzik: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2013 pobierz / download

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2013 roku (Slaven Kalepobierz / download 

Martina Podboj: Przekłady literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007—2013 pobierz / download 

T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Agata Jawoszek: Tłumacz zdemaskowany. Wybrane teksty Dubravki Ugrešić w przekładzie Doroty Jovanki Ćirlić — spojrzenie krytyczne / Unmasked translator Dubravka Ugrešić`s selected texts translated by Dorota Jovanka Ćirlić — a critical view pobierz / download Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Lektura anagramatyczna a przekład (zmagania translatorskie z wierszem Krešimira Bagicia la folie de saussure) / The anagram reading and the problem of translation (struggles with a translation of the poem la folie de saussure by Krešimir Bagić) pobierz / download Rozwiń

Leszek Małczak: Tłumacz jako instytucja — przypadek PRL i drugiej Jugosławii / The Translator as an institution — the case of The Polish People’s Republic and the second Yugoslavia pobierz / download Rozwiń

Tea Rogić Musa: Odjek mesijanizma Adama Mickiewicza u djelu Ivana Mažuranić / Echo Mickiewiczowskiego mesjanizmu w twórczości Ivana Mažuranicia / The echo of Adam Mickiewicz’s messianism in the work of Ivan Mažuranić (tłum. Leszek Małczakpobierz / download Rozwiń

Katarzyna WołekSan Sebastian: Polski przekład dramatu Asji Srnec Todorović Odbrojavanje wobec kategorii ciała i cielesności / Category of ‘the body and corporeality’ in Polish translation of the drama Odbrojavanje (The Countdown) by Asja Srnec Todorović pobierz / download Rozwiń

T. 6. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku / The bibliography of translations of Croatian literature in Poland in the year 2014 (Katarzyna Majdzikpobierz / download Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Dorta Jagić — poetka wolności. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku / Dorta Jagić — the poetess of freedom. The commentary to the Bibliography of the translations of Croatian literature in Poland in 2014 pobierz / download Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2014 roku / The bibliography of translations of Polish literature in Croatia in the year 2014 (Petra Gverićpobierz / download Rozwiń

Tea Rogić Musa: Osvrt na bibliografiju hrvatskih prijevoda iz poljske književnosti u 2014. godini / Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2014 roku / Review of Croatian translations of Polish literature published in the 2014 (tłum. Katarzyna Majdzikpobierz / download Rozwiń

T. 7. Cz. 1. Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

Tea Rogić Musa: (Samo)spoznaja u odnosu spram Drugoga i strana kultura kao izvor vlastita identiteta: pjesnik Zdravko Malić / (Samo)poznanie wobec Innego i kultura obca jako źródło własnej tożsamości: poeta Zdravko Malić / (Self‑) perception in regards to the Other and foreign culture as a source of one’s own identity: the poet Zdravko Malić (tłum. Katarzyna Majdzikpobierz / download PL pobierz / download HR Rozwiń

Monika Skrzeszewska: Wojna chorwacko-serbska, nacjonalizm, seks i przekleństwa, czyli jak tłumaczono Vedranę Rudan / War, Croatian nationalism, sex and swearwords — how has Vedrana Rudan’s books been translated. pobierz / download Rozwiń

Zvonimir Milanović: Problemi interpretacje i prevođenja stare književnosti. Nekoliko pitanja, primjedbi i propozicija / Problemy interpretacji i tłumaczenia literatury dawnej. Kilka pytań, uwag i propozycji / he Problems of Interpreting and Translating Old Literature. Several questions, comments and propositions pobierz / download HR pobierz / download PL Rozwiń

Anita Gostomska: Polskie przekłady zbioru Priče iz davnine Ivany Brlić Mažuranić / Title: Polish translations of Croatian tales of long ago by Ivana Brlić‑Mažuranić pobierz / download Rozwiń

Alica Kulihová: Chorvátska literatúra pre deti a mladež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowań słowackich tłumaczy / Croatian literature for children and youth as the centre of interest of Slovak translators (tłum. Marta Buczekpobierz / download SK pobierz / download PL Rozwiń

T. 7. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich / The bibliography of translations of Slavic literature (2015)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2015 roku / The bibliography of translations of Croatian literature in Poland in the year 2015 (Antonina Kurtokpobierz / download Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2015 roku / The bibliography of translations of Polish literature in Croatia in the year 2014 (Petra Gverić Katanapobierz / download Rozwiń

Petra Gverić Katana: Dvadeset pet godina bilježenja prijevoda:  hrvatsko i poljsko ogledalo / O dwudziestu pięciu latach przekładów literatury polskiej i chorwackiej — zwierciadła przekładu / Twenty five years of translation: a cultural mirror of Croatian and Polish literature (tłum. Antonina Kurtokpobierz / download Rozwiń

Parateksty w odbiorze przekładu / Paratexts in the reception of translation. T. / Vol. 8. Cz. / No 1 / 2017

Katarzyna Wołek-San Sebastian: Paratekst w serii przekładowej — polskie przekłady dwóch wierszy Milivoja SlavičkaParatext in a series of translations: Polish translations of two poems by Milivoj SlavičekParatekstovi u serijskom prijevodu — poljski prijevodi pjesama Milivoja Slavičeka Pobierz / Download Rozwiń

Tea Rogić-Musa: Biografija uz prijevod: Hrvatski ilirac Medo Pucić o Adamu Mickiewiczu / Biografia i przekład: chorwacki działacz okresu iliryzmu Medo Pucić o Adamie Mickiewiczu / Biography with a translation: Croatian Illyrian Medo Pucić on Adam Mickiewicz Pobierz / Download Rozwiń

Leo Rafolt: Teologia spisku: drobna przyjemność w grze suwerennością / Teologija urote: sitni užitak u igri suvereniteta / Theology of conspiracy: small pleasure in the play of sovereignty Pobierz / Download  Rozwiń

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016). T. / Vol. 8. Cz. / No 2 / 2017

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2016 roku (Petra Gverić Katana) Pobierz / Download Rozwiń

Antonina Kurtok: Miljenko Jergović w Polsce i o Polsce — na marginesie komentarza do powieści Wilimowski / Miljenko Jergović in and about Poland — Notes in the Margin while Discussing Wilimowski the Novel Pobierz / Download Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2016 roku (Petra Gverić Katana) Pobierz / Download Rozwiń

Petra Gverić Katana: Tekst i paratekst: recepcija Witolda Gombrowicza u Hrvatskoj / Text and Paratext: The Reception of Witold Gombrowicz in Croatia Pobierz / Download Rozwiń

Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria, metateria przekładu / Why do we translate? Practice, theory and metatheory of translation. T. / Vol. 9. Cz. / No 1 / 2018

Tea Rogić-Musa: Književnopovijesni modus procedendi Julija Benešića u zbirci Poljska lirika / Literary-historic modus procedendi of Julije Benešić in the collection Polish lyricism Pobierz / Download

Leszek Małczak: Przekład jako akt subwersji, czyli o pewnym polskim tłumaczeniu tragedii historycznej Theodora Körnera pt. Zriny / Translation as an act of subversion: about one of the Polish translations of historical tragedy Zriny by Theodor Körner / Prijevod kao čin subverzije. O jednom poljskom prijevodu povijesne tragedije Theodora Körnera pod naslovom Zriny Pobierz / Download

Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości po recepcję przekładu / Why do we translate? From agency to the reception of translation. T. / Vol. 9. Cz. / No 2 / 2019

Anita Gostomska: Polskie dwudziestowieczne przekłady Osmana Ivana Gundulicia / Polish 20th century translations of Osman by Ivan Gundulić Pobierz / Download

Amela Ljevo-Ovčina: Gustaw Herling-Grudziński Dnevnik pisan noću (ruski za logor, engleski za rat, italijanski za tuđinu, poljski za noć). Ne prevoditi da bi se razumjelo  Pobierz / Download

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2017). T. / Vol. 9. Cz. / No 3 / 2019

Katarzyna Majdzik Papić: Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2017 roku Pobierz / Download