Procedura recenzowania

Procedura recenzowania tekstów uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zgodzie z zasadami etyki i dobrymi obyczajami w nauce. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Przekłady Literatur Słowiańskich” są recenzowane jako odrębne prace oraz prace składające się na całość tomu, czyli zamkniętej propozycji problemowej. Dlatego obowiązuje następujący tryb postępowania:

1. Kwalifikacja do recenzji przez redakcję „Przekładów Literatur Słowiańskich” ze względu na przyjęte wymagania: objętość nie większa niż 1 arkusz wydawniczy; dwa streszczenia (w języku angielskim oraz języku słowiańskim, którego literatury i kultury dotyczy tekst), każde z nich nie może przekroczyć 500 znaków ze spacjami; słowa kluczowe po polsku i po angielsku (5 słów); abstrakt poprzedzający tekst (5-6 wersów) wraz z afiliacją (uniwersytet, wydział, instytut lub katedra oraz adres elektroniczny), zwięzłą notką biobibliograficzną o Autorze wraz z adresem pocztowym do korespondencji i telefonem kontaktowym (dane wyłącznie dla Redakcji i dla Wydawnictwa) oraz dołączony na końcu indeks nazwisk autorów i indeks nazwisk tłumaczy (osobno).

2. Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej, dwóch niezależnych recenzentów polskich i/lub zagranicznych spoza redakcji, spoza ośrodka wydającego publikację oraz spoza ośrodka, z którego pochodzi Autor. Są to specjaliści w zakresie prezentowanej tematyki.

3. Recenzje realizują model tzw. double-blind review proces, czyli są anonimowe, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swych nazwisk.

4. Artykuły są identyfikowane za pomocą nadanego im numeru przez Redakcję.

5. Recenzenci zatwierdzani są przez Radę Wydawniczą Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

6. Recenzja powinna zawierać ocenę proponowanego tomu i jego wkład badawczy w zakresie podjętej tematyki oraz ocenę poszczególnych artykułów według wzoru, czyli formularza recenzyjnego (do pobrania) zamieszczonego na stronie internetowej czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” – http://www.pls.us.edu.pl/formularz-recenzyjny/

7. Ostateczną decyzję w sprawie druku lub odrzucenia artykułu podejmuje Redaktor Prowadzący po konsultacji z Redaktorem Tematycznym. Autor wyrażając zgodę na druk tekstu w „Przekładach Literatur Słowiańskich”, godzi się jednocześnie na publikację w wersji elektronicznej on-line, pomimo że wersją podstawową publikacji jest forma drukowana.

8. Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z „Przekładami Literatur Słowiańskich” w ostatniej części tomu oraz na stronie internetowej pisma. Zasady recenzowania zostały uzupełnione począwszy od tomu 4. „Przekładów Literatur Słowiańskich”, a ostatnie uzupełnienia – od tomu 6.