Rok, Tom, Część

Dotąd ukazały się następujące tomy:

2009 

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1. (Issue: 1 (1)/2009)

Wybory translatorskie 1990-2006

Wybory translatorskie 1990-2006. T. 1. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Niniejszy zbiór prac sygnalizuje zaledwie rolę wyborów translatorskich  i to na jednym, bardziej ogólnym poziomie, pokazując pośrednio niektóre cechy tłumacza i jego kultury rodzimej. Dalsze tomy będą stanowić jego kontynuację.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_okladkargb

2010 

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 2. (Issue: 1 (2)/2010)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 204 s. – Niniejszy tom stanowi kontynuację tomu zatytułowanego „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. To praca zbiorowa o zupełnie innym charakterze niż tom poprzedni. Daje świadectwo faktów translatorskich, które zachodziły w różnych kulturach słowiańskich. W tomie tym zebrano i uporządkowano bibliografię przekładów literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński (a także przekłady literatury słoweńskiej na język czeski), oraz literatur z zakresu wymienionych języków słowiańskich na język polski.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

2011 

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1. (Issue: 2 (1)/2011)

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. T. 2. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 320 s. – Niniejszy tom został poświęcony formom dialogu międzykulturowego w przekładzie (i za jego pośrednictwem), zaobserwowanym na materiale literatur: bułgarskiej, czeskiej, chorwackiej, macedońskiej, polskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej. W prezentowanych rozprawach autorzy opisują i interpretują różne poziomy zdialogowania (najczęściej zaś leksykalny), próbują określić przesłanki zarówno pozwalające, jak i uniemożliwiające podjęcie dialogu, a także negatywny czy niechętny stosunek niektórych tłumaczy do takiego dialogu.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

2012 

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3. (Issue: 1 (3)/2012)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 3. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 352 s. – Tom stanowi kontynuację części 2 publikacji ciągłej zatytułowanej „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Niniejsza część odnotowuje przekłady z literatury bułgarskiej, chorwackiej i serbskiej na język polski oraz z literatury polskiej na wymienione języki. Potwierdza ujawnioną w poprzedniej części dysproporcję  między obecnością literatur słowiańskich w Polsce i literatury polskiej w innych krajach słowiańskich.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1. (Issue: 3 (1)/2012)

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. T. 3. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 280 s. – Tytuł trzeciego już tomu wydawnictwa ciągłego „Przekłady Literatur Słowiańskich” należy rozumieć jako praktyki i nawyki kulturowe, mniej lub bardziej utrwalone w tekstach, które utrudniają reekspresję oryginału, a tym samym rozumienie obcości przez odbiorcę sekundarnego. Taka sytuacja powoduje pojawianie się problemów przekładowych i przekładoznawczych, podejmowanych w książce przez poszczególnych autorów.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

2013

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 4. (Issue: 1 (4)/2013)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 4. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 388 s. – Publikacja ta stanowi ostatnią część tomu pierwszego pt. Wybory translatorskie 1990-2006. Rejestruje tłumaczenia z literatury czeskiej, słowackiej i macedońskiej w Polsce oraz odwrotnie, z literatury polskiej na języki czeski, słowacki i macedoński. Na końcu części ostatniej tomu pierwszego, czwartej, zamieszczono indeks autorów i indeks tłumaczy do wszystkich części bibliograficznych tomu pierwszego po to, by ułatwić czytelnikowi korzystanie z bibliografii oraz ułatwić wyciąganie wniosków na temat wyborów translatorskich.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1. (Issue: 4 (1)/2013)

Stereotypy w przekładzie artystycznym

Stereotypy w przekładzie artystycznym. T. 4. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 284 s. – Zamieszczone w niniejszym tomie artykuły dotyczą różnych stereotypów i ich przekładów. Są to zarówno stereotypy powstałe w wyniku przekładu, jak również rekonstrukcja stereotypów kultury wyjściowej.  

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

2014

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 2. (Issue: 4 (2)/2014)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012). T. 4. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 544 s. – Tom niniejszy odnotowuje tłumaczenia literatur bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, macedońskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej na język polski oraz literatury polskiej na języki tych literatur z pięciu lat.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1. (Issue: 5 (1)/2014)

Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

Wzajemne związki miedzy przekładem a komparastyką. T. 5. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 416 s. – Autorzy artykułów zebranych w tomie pt. Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką pokazują,  jak komparatystyka staje się coraz bardziej przekładoznawstwem, unaoczniając transwersalność kultury i literatury współczesnej bez uprzedzeń i wrogości. W badaniach prowadzonych w tym zakresie odsłaniane są poszczególne rejony literatury światowej, coraz trudniej możliwe do opisania.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2. (Issue: 5 (2)/2014)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013). T. 5. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 242 s. – Począwszy od tego tomu bibliografia jest wzbogacona o komentarze, których autorzy opisują zarysowujące się prawidłowości w zakresie recepcji literatury obcej (słowiańskiej) przez Słowian w kontekście jednostkowej kultury, zapotrzebowania na odmienność lub potwierdzenia siebie.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl

 

 

2015

„Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1. (Issue: 6 (1)/2015)

Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie uporządkowane zostały w dwóch częściach zatytułowanych Tłumaczenie jako naśladowanie i Tekst i kultura wyjściowa w świetle kultury docelowej. W części pierwszej znalazły się prace omawiające wpływy i inspiracje jako zjawisko kreatywne i pragmatyczne oraz jako wynik interpretacji tekstu w kontekście kultury przyjmującej. W części drugiej autorzy rozważają możliwości i cele naśladowania, jak również oczekiwania odbiorców przekładu. Naśladowanie w tłumaczeniu rozumieją szeroko: już nie tylko jako inspirację artystyczną, czyli dość swobodnie, lecz także: jako respektowanie tekstu i kultury wyjściowej w świetle kultury docelowej; jako zachowanie denotatywno‑konotatywnej informacji o kulturze wyjściowej lub trzeciej kulturze, w perspektywie odbiorcy kultury docelowej.

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 2. (Issue: 6 (2)/2015)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

„Przekłady Literatur Słowiańskich” T. 6, część 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich – 2014 rok rejestruje tłumaczenia, których ilość i wybór w zakresie autorów i konkretnych tworów charakteryzują potrzeby poznawcze i estetyczne kultur i literatur przyjmujących. Tom ten obejmuje wzajemne związki translatorskie (i nie tylko) między literaturami bułgarską, chorwacką, czeską, macedońską, serbską, słowacką i słoweńską a polską. Autorzy komentarzy próbują spojrzeć krytycznie i analitycznie na twórczość przekładową z perspektywy roli tłumacza we wzajemnych kontaktach literackich, potrzeb kultury przyjmującej przez niego reprezentowanej, instytucji uczestniczących, stopnia trudności tekstu wyjściowego.

2016

„Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 7. Cz. 1. (Issue: 7 (1)/2016)

Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

Temat niniejszego tomu — Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie — wy‑ nika z chęci zaprezentowania panoramy teoretycznej i historycznej w zakresie dyscypliny, jak również konkretnych praktyk translatorskich. Spojrzenie z tych dwóch perspektyw na jednostkowe rozwiązania tłumaczy lepiej przedstawia ich rolę jako pośredników (a czasem inicjatorów stylu i myślenia), a także ich decyzje oraz funkcje i pragmatyczność przekładu.

„Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 7. Cz. 2. (Issue: 7 (2)/2016)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

W „Przekładach Literatur Słowiańskich” t. 7, część 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015) odnotowano tłumaczenia, które ukazały się w roku 2015. W zakresie wyboru oryginałów ujawniły się pewne zmiany preferencji w stosunku do lat ubiegłych, mniej lub bardziej uchwytne w poszczególnych parach literatur.

2 myśli nt. „Rok, Tom, Część

  1. Pingback: Новый том | Przekłady Literatur Słowiańskich

    1. Leszek Małczak

      Zapraszamy do lektury obu części tomu 7, które są już dostępne nieodpłatnie na naszej stronie internetowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.