Rok, Tom, Część / Year and Issue

Dotąd ukazały się następujące tomy / Thus far the following volumes have been published:

2009 

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1. (Issue: 1 (1)/2009)

Wybory translatorskie 1990-2006Translation choices in the years 1990-2006

Wybory translatorskie 1990-2006. T. 1. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Niniejszy zbiór prac sygnalizuje zaledwie rolę wyborów translatorskich  i to na jednym, bardziej ogólnym poziomie, pokazując pośrednio niektóre cechy tłumacza i jego kultury rodzimej. Dalsze tomy będą stanowić jego kontynuację.This volume of works merely signals the role of translation choices at a rather more general level, by showing indirectly some qualities of the translator and his/her native culture. Subsequent volumes will be its continuation.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_okladkargb

2010 

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 2. (Issue: 1 (2)/2010)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)Bibliography of the translations of Slavic literature (1990-2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 204 s. – Niniejszy tom stanowi kontynuację tomu zatytułowanego „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. To praca zbiorowa o zupełnie innym charakterze niż tom poprzedni. Daje świadectwo faktów translatorskich, które zachodziły w różnych kulturach słowiańskich. W tomie tym zebrano i uporządkowano bibliografię przekładów literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński (a także przekłady literatury słoweńskiej na język czeski), oraz literatur z zakresu wymienionych języków słowiańskich na język polski.This volume is a continuation of the volume entitled Translation choices in the years 1990-2006 („Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006.). This collective work is of a completely different nature than the previous volume. It bears witness to translation facts which took place in various Slavic cultures. This volume is a systematized bibliography of the translations of Polish literature into the following languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovak, Slovenian (as well as translations of Slovenian literature into Czech) as well as literatures of the said Slavic languages ​​into Polish.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

2011 

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1. (Issue: 2 (1)/2011)

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznymForms of intercultural dialogue in artistic translation

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. T. 2. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 320 s. – Niniejszy tom został poświęcony formom dialogu międzykulturowego w przekładzie (i za jego pośrednictwem), zaobserwowanym na materiale literatur: bułgarskiej, czeskiej, chorwackiej, macedońskiej, polskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej. W prezentowanych rozprawach autorzy opisują i interpretują różne poziomy zdialogowania (najczęściej zaś leksykalny), próbują określić przesłanki zarówno pozwalające, jak i uniemożliwiające podjęcie dialogu, a także negatywny czy niechętny stosunek niektórych tłumaczy do takiego dialogu.This volume focuses on the forms of intercultural dialogue in translation (and through its agency) observed in the material of the following literatures: Bulgarian, Czech, Croatian, Macedonian, Polish, Serbian, Slovak and Slovenian. In their studies, the authors describe and interpret different levels of dialoguing (lexical one in most cases), they seek to determine premises that both enable the establishment of dialog and make it impossible. Also, they identify a negative and reluctant attitude of some translators to such dialogue.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

2012 

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3. (Issue: 1 (3)/2012)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)Bibliography of translations of Slavic literature (1990-2006) 

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 3. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 352 s. – Tom stanowi kontynuację części 2 publikacji ciągłej zatytułowanej „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Niniejsza część odnotowuje przekłady z literatury bułgarskiej, chorwackiej i serbskiej na język polski oraz z literatury polskiej na wymienione języki. Potwierdza ujawnioną w poprzedniej części dysproporcję  między obecnością literatur słowiańskich w Polsce i literatury polskiej w innych krajach słowiańskich.This volume is a continuation of the Issue: 1(1)/2009: Translation choices in the years 1990-2006. („Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006.) This part provides a record of translations from Bulgarian, Croatian and Serbian literature into Polish and from Polish literature into the said languages. It confirms a disproportion (highlighted in the previous part) between the presence of Slavic literatures in Poland and the presence of Polish literature in other Slavic countries.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1. (Issue: 3 (1)/2012)

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym / Cultural barriers in artistic translation

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. T. 3. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 280 s. – Tytuł trzeciego już tomu wydawnictwa ciągłego „Przekłady Literatur Słowiańskich” należy rozumieć jako praktyki i nawyki kulturowe, mniej lub bardziej utrwalone w tekstach, które utrudniają reekspresję oryginału, a tym samym rozumienie obcości przez odbiorcę sekundarnego. Taka sytuacja powoduje pojawianie się problemów przekładowych i przekładoznawczych, podejmowanych w książce przez poszczególnych autorów.The title of the third volume should be understood as practices and cultural habits, more or less fixed in texts that make it difficult to re-express the source text, and ipso facto, the secondary reader’s comprehension of otherness and strangeness. This situation gives rise to problems related to translation and the theory of translation. They are discussed in the volume by particular authors.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

2013

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 4. (Issue: 1 (4)/2013)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)Bibliography of translations of Slavic literature (1990-2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 4. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 388 s. – Publikacja ta stanowi ostatnią część tomu pierwszego pt. Wybory translatorskie 1990-2006. Rejestruje tłumaczenia z literatury czeskiej, słowackiej i macedońskiej w Polsce oraz odwrotnie, z literatury polskiej na języki czeski, słowacki i macedoński. Na końcu części ostatniej tomu pierwszego, czwartej, zamieszczono indeks autorów i indeks tłumaczy do wszystkich części bibliograficznych tomu pierwszego po to, by ułatwić czytelnikowi korzystanie z bibliografii oraz ułatwić wyciąganie wniosków na temat wyborów translatorskich.This publication is the last part of the first volume entitled Translation choices in the years 1990-2006 (Wybory translatorskie 1990-2006.). It provides a record of the translations of Czech, Slovak and Macedonian literature in Poland and, vice versa, from Polish literature into ​​Czech, Slovak and Macedonian. At the end of the last part of the first volume – the fourth one – an index of authors and an index of translators were added to all the bibliographic parts of the first volume in order to help readers use the bibliography and facilitate their drawing conclusions about the translation choices.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1. (Issue: 4 (1)/2013)

Stereotypy w przekładzie artystycznymStereotypes in artistic translation

Stereotypy w przekładzie artystycznym. T. 4. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 284 s. – Zamieszczone w niniejszym tomie artykuły dotyczą różnych stereotypów i ich przekładów. Są to zarówno stereotypy powstałe w wyniku przekładu, jak również rekonstrukcja stereotypów kultury wyjściowej.  The papers included in this volume concern various stereotypes and their translations. These are both stereotypes resulting from translation, as well as the reconstruction of source culture stereotypes.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

2014

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 2. (Issue: 4 (2)/2014)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)Bibliography of translations of Slavic literature (2007-2012)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012). T. 4. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 544 s. – Tom niniejszy odnotowuje tłumaczenia literatur bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, macedońskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej na język polski oraz literatury polskiej na języki tych literatur z pięciu lat.This volume provides a record of translations of Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovak and Slovenian translation into Polish and Polish literature into the languages ​​of the said literatures of the last five years.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1. (Issue: 5 (1)/2014)

Wzajemne związki między przekładem a komparastykąMutual relationships between translation and comparative studies

Wzajemne związki miedzy przekładem a komparastyką. T. 5. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 416 s. – Autorzy artykułów zebranych w tomie pt. Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką pokazują,  jak komparatystyka staje się coraz bardziej przekładoznawstwem, unaoczniając transwersalność kultury i literatury współczesnej bez uprzedzeń i wrogości. W badaniach prowadzonych w tym zakresie odsłaniane są poszczególne rejony literatury światowej, coraz trudniej możliwe do opisania. / The authors of the papers collected in the volume entitled The mutual relationships between translation and comparative studies (Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką) present how comparative studies have become increasingly a theory of translation, demonstrating the transversality of culture and contemporary literature without prejudice and hostility. In the studies conducted in this scope, particular regions of the world literature are uncovered which are more and more difficult to describe.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2. (Issue: 5 (2)/2014)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) / Bibliography of translations of Slavic literature (2013)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013). T. 5. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 242 s. – Począwszy od tego tomu bibliografia jest wzbogacona o komentarze, których autorzy opisują zarysowujące się prawidłowości w zakresie recepcji literatury obcej (słowiańskiej) przez Słowian w kontekście jednostkowej kultury, zapotrzebowania na odmienność lub potwierdzenia siebie.Starting with this volume, the bibliography is enriched by the comments, the authors of which describe the emerging regularities in the Slavs’ reception of foreign (Slavic) literature in the context of their individual culture and demand for diversity or self-confirmation.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl

2015

„Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1. (Issue: 6 (1)/2015)

Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu / Translator’s freedom towards imperative of the text

Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. T. 6. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, 300 [4] s. – Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie uporządkowane zostały w dwóch częściach zatytułowanych Tłumaczenie jako naśladowanie i Tekst i kultura wyjściowa w świetle kultury docelowej. W części pierwszej znalazły się prace omawiające wpływy i inspiracje jako zjawisko kreatywne i pragmatyczne oraz jako wynik interpretacji tekstu w kontekście kultury przyjmującej. W części drugiej autorzy rozważają możliwości i cele naśladowania, jak również oczekiwania odbiorców przekładu. Naśladowanie w tłumaczeniu rozumieją szeroko: już nie tylko jako inspirację artystyczną, czyli dość swobodnie, lecz także: jako respektowanie tekstu i kultury wyjściowej w świetle kultury docelowej; jako zachowanie denotatywno‑konotatywnej informacji o kulturze wyjściowej lub trzeciej kulturze, w perspektywie odbiorcy kultury docelowej. / Articles in this volume are ordered in two parts entitled Translation as imitation and Text and source culture in the light of the target culture. In the first part, there are works discussing influences and inspirations as a creative and pragmatic phenomenon, and as a result of text interpretation in the context of the target culture. In the second part, the authors consider the possibilities and goals of imitation as well as expectations of the recipients of the translation. Imitation in translation is understood broadly: not only as an artistic inspiration, i.e. quite liberally, but also as respecting the text and the source culture in the light of the target culture; as behavior of denotative-connotative information about the source culture or third culture, in the perspective of the target culture recipient.

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 2. (Issue: 6 (2)/2015)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)Bibliography of translations of Slavic literature (2014)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014). T. 6. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, 213 [3] s. – Bibliografia przekładów literatur słowiańskich – 2014 rok rejestruje tłumaczenia, których ilość i wybór w zakresie autorów i konkretnych tworów charakteryzują potrzeby poznawcze i estetyczne kultur i literatur przyjmujących. Tom ten obejmuje wzajemne związki translatorskie (i nie tylko) między literaturami bułgarską, chorwacką, czeską, macedońską, serbską, słowacką i słoweńską a polską. Autorzy komentarzy próbują spojrzeć krytycznie i analitycznie na twórczość przekładową z perspektywy roli tłumacza we wzajemnych kontaktach literackich, potrzeb kultury przyjmującej przez niego reprezentowanej, instytucji uczestniczących, stopnia trudności tekstu wyjściowego. / Bibliography of translations of Slavic literature – year 2014 records translations which number and variety in terms of authors and specific creations characterize the cognitive and aesthetic needs of target cultures and literatures. This volume includes reciprocal translation (but not only) between Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovakian and Slovenian and Polish literatures. The authors of comments try to look critically and analytically on translation work from the perspective of the interpreter’s role in mutual literary contacts, the needs of the represented target culture, participating institutions, the degree of difficulty of the source text.

2016

„Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 7. Cz. 1. (Issue: 7 (1)/2016)

Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie / Slavic translators and Slavic translation studies

Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie. T. 7. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 420 s. – Temat niniejszego tomu wynika z chęci zaprezentowania panoramy teoretycznej i historycznej w zakresie dyscypliny, jak również konkretnych praktyk translatorskich. Spojrzenie z tych dwóch perspektyw na jednostkowe rozwiązania tłumaczy lepiej przedstawia ich rolę jako pośredników (a czasem inicjatorów stylu i myślenia), a także ich decyzje oraz funkcje i pragmatyczność przekładu. / The subject of this volume results from the willingness to present a theoretical and historical panorama in terms of discipline as well as specific translation practices. A look from these two perspectives on the individual solutions of the translators, presents their role as mediators better (and sometimes the initiators of style and thinking), as well as their decisions and functions and pragmatism of translation. 

„Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 7. Cz. 2. (Issue: 7 (2)/2016)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015) / Bibliography of translations of Slavic literature (2015) 

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015). T. 7. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 215 [1] s. – W Bibliografii przekładów literatur słowiańskich (2015) odnotowano tłumaczenia, które ukazały się w roku 2015. W zakresie wyboru oryginałów ujawniły się pewne zmiany preferencji w stosunku do lat ubiegłych, mniej lub bardziej uchwytne w poszczególnych parach literatur. / In the Bibliography of translations of Slavic literatures (2015), translations which appeared in 2015 were recorded and some of them commented. Within the scope of choice of originals, some changes in preferences in comparison to previous years were revealed, more or less noticeable in individual literature pairs.

2017

„Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 8. Cz. 1. (Issue: 8 (1)/2017)

Parateksty w odbiorze przekładu / Paratexts in the reception of translation 

Tom 8. część 1 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest refleksji na temat paratekstów towarzyszących przekładom literatur słowiańskich, podzielony został na pięć części problemowych eksponujących inny aspekt refleksji o paratekstach w odbiorze przekładu i dotyczy zwłaszcza literatur: amerykańskiej i bośniacko-hercegowińskiej, chorwackiej, czeskiej, polskiej, serbskiej, słowackiej, słoweńskiej, ale także niemieckiej.
Artykuły zamieszczone w tomie dotyczą roli i funkcji paratekstów (Izabela Lis-Wielgosz, Bożena Tokarz, Monika Gawlak), czynnej roli perytekstów w dialogu międzykulturowym i w serii przekładowej (Katarzyna Wołek San Sebastian, Małgorzata Filipek, Amela Ljevo-Ovčina, Jakob Altmann), perswazyjnego charakteru wstępów i ich wymiaru ideologicznego (Joanna Królak), sposobów oddziaływania recenzji i obecnej w nich mocy illokucyjnej (Sylwia Sojda), przypisów i zawartych w nich informacji dopełniających lekturę (Robert Grošelj, Weronika Woźnicka, Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec). Ostatnia cześć tomu dotyczy biografii i listów, traktowanych jako swego rodzaju epiteksty, które być może nie odnoszą się bezpośrednio do przekładanych utworów, ale opisują kontekst, w którym dzieło literackie powstaje (Tea Rogić Musa, Leo Rafolt). Wszystkie teksty, prócz trzech, opublikowane zostały w języku polskim. Artykuł Ameli Ljevo-Ovčiny zamieszczony został w języku bośniackim, Roberta Grošelja w języku słoweńskim, a Tei Rogić Musy w języku chorwackim. Publikacja adresowana jest do badaczy literatur i kultur słowiańskich (w tym polskiej), studentów oraz do wszystkich zainteresowanych wiedzą o kulturach słowiańskich.Volume 8 part 1 of the magazine „Translation of Slavic Literatures” is devoted to reflection on paratexts accompanying translations of Slavonic literatures, divided into five problem parts exposing another aspect of reflection on paratexts in the reception of translation, and concerns in particular literatures: American and Bosnian-Herzegovinian, Croatian, Czech, Polish, Serbian, Slovak, Slovenian, but also German. The articles in the volume concern the role and functions of paratexts (Izabela Lis-Wielgosz, Bożena Tokarz, Monika Gawlak), the active role of peritexts in intercultural dialogue and in the translation series (Katarzyna Wołek San Sebastian, Małgorzata Filipek, Amela Ljevo-Ovčina, Jakob Altmann), persuasive nature of introductions and their ideological dimension (Joanna Królak), ways of influencing of reviews and their current illocutionary force (Sylwia Sojda), footnotes and the information that they complement reading (Robert Grošelj, Weronika Woźnicka, Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec). The last part of the volume concerns biographies and letters, treated as a kind of epitexts, which may not refer directly to translated works, but describe the context in which a literary work is created (Tea Rogić Musa, Leo Rafolt). All texts, except three, have been published in Polish. The article by Amela Ljevo-Ovčina is in Bosnian, by Robert Grošelj in Slovenian, and by Tea Rogić Musa in Croatian. The publication is addressed to researchers of Slavonic literature and cultures (including Polish), students, and all interested in knowledge about Slavic cultures.

„Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 8. Cz. 2. (Issue: 8 (2)/2017)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016) / Bibliography of translations of Slavic literature (2016) 

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016). T. 8. Cz. 2. Red. Leszek Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, 215 [1] s. – W Bibliografii przekładów literatur słowiańskich (2016) odnotowano tłumaczenia, które ukazały się w roku 2016. / In the Bibliography of translations of Slavic literatures (2016), translations which appeared in 2016 were recorded and some of them commented.