Oddelenie

Oddelenie teórie literatúry a prekladateľstva
ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, kancelária č. 4.50, 3.62
Členovia Oddelenia:
prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz
dr hab. Leszek Małczak
dr hab. Lucyna Spyrka
dr Gabriela Abrasowicz
dr Marta Buczek
dr Monika Gawlak
dr Katarzyna Majdzik
PhD. študenti:
mgr Joanna Cieślar
mgr Jakob Altmann
mgr Petra Gverić Katana

Oddelenie teórie literatúry a prekladateľstva vzniklo v roku 1992 v rámci štruktúry Inštitútu slovanskej filológie Sliezskej univerzity. Zloženie Oddelenia tvoria pracovníci špecializujúci sa na teoretickú problematiku rôznych slovanských literatúr: chorvátskej, srbskej, českej, slovenskej a slovinskej, ktoré reprezentujú v rámci programov a smerov štúdií vedených Inštitútom.
Činnosť Oddelenia zahŕňa didaktiku a výskumné prace. Súbor vedeckých pracovníkov Oddelenia je v podstate zodpovedný za didaktiku predmetov, ktoré filologicky pripravujú a vzdelávajú študentov v oblasti literárnej teórie i praxe (interpretácia a čítanie literárnych textov, štruktúra textu, metodológia, literárnohistorický proces), a zároveň v oblasti teórie i analýzy prekladu ako nového umeleckého a spoločenského faktora.
Vedecký výskum Oddelenia sa sústreďuje na dve témy (Literárny a literárnovedecký diskurz  a Teória prekladu), ktoré obsahujú širokú oblasť vedeckých problémov, tak ako výskum literárnych foriem v relácii s kultúrnou skutočnosťou, výskum lokálneho a univerzálneho vývojového rytmu v jednotlivých literatúrach a kultúrach, typológiu prekladov s ohľadom na rozdiely medzi zúčastňujúcimi sa v procese translácie jazykovými systémami s vpísanými štruktúrami sveta, výskum rozdielov medzi literárnymi a kultúrnymi tradíciami, medzi individuálnymi svetonázormi a úrovňami citlivosti i komunikačnými schémami.
Od roku 2008 sa pracovníci Oddelenia zúčastňujú na výskumnom projekte Preklady slovanských literatúr vedenom prof. dr hab. Boženou Tokarz. Preklady slovanských literatúr je periodický vychádzajúca publikácia a je zahrnutávčastiB zoznamuvedeckýchčasopisovMinisterstvavedyavysokéhoškolstva (MNiSW)(10 bodov). Až doteraz vyšlo 5 tematických zväzkov časopisu a 6 paralelne vydaných bibliografických zväzkov, ktoré obsahujú katalógy prekladov slovanských literatúr v Poľsku a prekladov poľskej literatúry v slovanských krajinách uverejnených tlačou v rokoch 1990-2014.
Vo vedeckom programe Oddelenia sa berie do úvahy možnosť rozšírenia výskumu na špecializačný prínos predstaviteľov iných výskumných smerov, ako aj ďalších odborníkov v oblasti slovanskej filológie. Orientácia sa pracovníkov Oddelenia na novéoblasti výskumuumožňujerozšírenieperspektívyporovnávaciehoprieskumu. Teórialiteratúryúzkosúvisís komparatistikou, čo umožňuje vyhnúť sa literárnovednej pasce faktografických údajov a personálnej „vplyvológie“. Teória literatúry ukazuje konkrétny (jestvujúci v texte) vzťah medzi vedomím a štruktúrou literárneho textu a v tomto kontexte sa sústreďuje na odstúpení od normy v hraniciach konvencie alebo vývojovej tendencie. Komparatistika a teória literatúry vyžadujú interdisciplinárnu perspektívu, ktorú pracovníci Oddelenia berú do úvahy vo svojich vedeckých publikáciách. Záujem o dve oblasti literárnej vedy saodrážaajv ich výskumoch nad umeleckým prekladom.
Každú tretiu stredu alebo štvrtok v mesiaci o 16.30 alebo 17.00 hod. sa konajú diskusné vedecké stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú, prezentujúc svoje výskumy (referáty), nielen členovia Oddelenia teórie literatúry a prekladu, ale aj vedeckí pracovníci iných literárnovedných oddelení Inštitútu slovanskej filológie a iných Inštitútov Sliezskej univerzity.
Na stiahnutie:
Témy vedeckých stretnutí Oddelenia teórie literatúry a prekladateľstva