T. 3. Cz. 1. (Issue: 3 (1)/2012)

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym / Cultural barriers in artistic translation

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. T. 3. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 280 s. – Tytuł trzeciego już tomu wydawnictwa ciągłego „Przekłady Literatur Słowiańskich” należy rozumieć jako praktyki i nawyki kulturowe, mniej lub bardziej utrwalone w tekstach, które utrudniają reekspresję oryginału, a tym samym rozumienie obcości przez odbiorcę sekundarnego. Taka sytuacja powoduje pojawianie się problemów przekładowych i przekładoznawczych, podejmowanych w książce przez poszczególnych autorów. / The title of the third volume of the serial publication “Translations of Slavic literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”) should be understood as practices and cultural habits, more or less fixed in texts that make it difficult to re-express the source text, and ipso facto, the secondary reader’s comprehension of otherness and strangeness. This situation gives rise to problems related to translation and the theory of translation. They are discussed in the volume by particular authors.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl