T. 4. Cz. 1. (Issue: 4 (1)/2013)

Stereotypy w przekładzie artystycznym / Stereotypes in artistic translation

Stereotypy w przekładzie artystycznym. T. 4. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 284 s. – Zamieszczone w niniejszym tomie artykuły dotyczą różnych stereotypów i ich przekładów. Są to zarówno stereotypy powstałe w wyniku przekładu, jak również rekonstrukcja stereotypów kultury wyjściowej. / The papers included in this volume concern various stereotypes and their translations. These are both stereotypes resulting from translation, as well as the reconstruction of source culture stereotypes.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl