T. 6. Cz. 2. (Issue: 6 (2)/2015)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014) / Bibliography of translations of Slavic literature (2014)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014). T. 6. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, 213 [3] s. – Bibliografia przekładów literatur słowiańskich – 2014 rok rejestruje tłumaczenia, których ilość i wybór w zakresie autorów i konkretnych tworów charakteryzują potrzeby poznawcze i estetyczne kultur i literatur przyjmujących. Tom ten obejmuje wzajemne związki translatorskie (i nie tylko) między literaturami bułgarską, chorwacką, czeską, macedońską, serbską, słowacką i słoweńską a polską. Autorzy komentarzy próbują spojrzeć krytycznie i analitycznie na twórczość przekładową z perspektywy roli tłumacza we wzajemnych kontaktach literackich, potrzeb kultury przyjmującej przez niego reprezentowanej, instytucji uczestniczących, stopnia trudności tekstu wyjściowego. / Bibliography of translations of Slavonic literature – year 2014 records translations which number and variety in terms of authors and specific creations characterize the cognitive and aesthetic needs of target cultures and literatures. This volume includes reciprocal translation (but not only) between Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovakian and Slovenian and Polish literatures. The authors of comments try to look critically and analytically on translation work from the perspective of the interpreter’s role in mutual literary contacts, the needs of the represented target culture, participating institutions, the degree of difficulty of the source text.