T. 7. Cz. 1. (Issue: 7 (1)/2016)

Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie / Slavic translators and translation

Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie. T. 7. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 420 s. – Temat niniejszego tomu wynika z chęci zaprezentowania panoramy teoretycznej i historycznej w zakresie dyscypliny, jak również konkretnych praktyk translatorskich. Spojrzenie z tych dwóch perspektyw na jednostkowe rozwiązania tłumaczy lepiej przedstawia ich rolę jako pośredników (a czasem inicjatorów stylu i myślenia), a także ich decyzje oraz funkcje i pragmatyczność przekładu. / The subject of this volume results from the willingness to present a theoretical and historical panorama in terms of discipline as well as specific translation practices. A look from these two perspectives on the individual solutions of the translators, presents their role as mediators better (and sometimes the initiators of style and thinking), as well as their decisions and functions and pragmatism of translation.