T. 9. Cz. 1. (Issue: 9 (1)/2018)

T. 9.1/2018 DLACZEGO TŁUMACZYMY? PRAKTYKA, TEORIA I METATEORIA PRZEKŁADU / ISSUE: 9.1/2018 WHY DO WE TRANSLATE? PRACTICE, THEORY AND METATHEORY OF TRANSLATION

Tom 9. część 1 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest szeroko rozumianej celowości przekładu. Zebrane w nim rozprawy udzielają rozmaitych tematycznie i metodologicznie odpowiedzi na sformułowane w tytule tomu pytanie „dlaczego tłumaczymy?”, prezentując praktyczny, teoretyczny i metateoretyczny wymiar refleksji nad translacją. Autorami zamieszczonych w tomie artykułów są badacze przekładu z Polski i zagranicy, a teksty dotyczą zarówno przekładów literatur słowiańskich, jak i niesłowiańskich w ramach rozmaitych języków (angielski, chorwacki, czeski, francuski, niemiecki, polski, rosyjski, słowacki, słoweński, ukraiński, włoski). Tom podzielony został na cztery części problemowe. Pierwsza przedstawia tłumaczenie jako działanie ludyczne, ujmując je jako wyzwanie, zabawę, grę (Bożena Tokarz, Olga Płaszczewska, Monika Gawlak). Druga część poświęcona jest eksperymentom translatorycznym (Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Aleksandra Małecka, Piotr Marecki, Katarzyna Majdzik, Joanna Warmuzińska-Rogóż), natomiast trzecia przedstawia tłumaczy w roli przedstawicieli (ambasadorów i legislatorów według formuły Jerzego Jarniewicza) kultury oryginału (Marta Skwara, Lucyna Spyrka, Marta Buczek, Dorota Żygadło-Czopnik, Tea Rogić Musa). W ostatniej części przybliżono tematykę przekładów seryjnych (Maria Mocarz-Kleindienst, Andrij Saweneć, Leszek Małczak). Tom adresowany jest do literaturoznawców, przekładoznawców oraz komparatystów (naukowców, krytyków, studentów). / The Issue 9.1 of the journal „Translations of Slavic Literatures” is devoted to the broadly understood problem of the purpose of translation. The collected works give various thematic and methodological answers to the question formulated in the title of the issue „Why do we translate”?, and they present  practical, theoretical and metatheoretical dimension of the reflection on the translation. The authors of the articles collected in the issue are translation researchers from Poland and abroad, and the works deal with translations of both Slavonic and non-Slavonic literatures within various languages (English, Croatian, Czech, French, German, Polish, Russian, Slovak, Slovenian, Ukrainian, Italian). The issue has been divided into four problem parts. The first one presents translation as a ludic action, expressingit as a challenge, a play or a game (Bożena Tokarz, Olga Płaszczewska, Monika Gawlak). The second part is devoted to the translation experiments (Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Aleksandra Małecka, Piotr Marecki, Katarzyna Majdzik, Joanna Warmuzińska-Rogóż), while the third presents the translators as the representatives of the original culture  – the ambassadors and legislators according to J. Jarniewicz (Marta Skwara, Lucyna Spyrka, Marta Buczek, Dorota Żygadło-Czopnik, Tea Rogić Musa). In the last part, the problem of serial translations was presented (Maria Mocarz-Kleindienst, Andrij Saweneć, Leszek Małczak). The issue 9.1 of the journal „Translations of Slavic Literatures” is dedicated to the literary and translation theorists, as well as comparatists (scientists, critics, students).

Download the complete number of the journal

or separately:

SPIS TREŚCI / Contents Download

Wstęp / Introduction (Katarzyna Majdzik) Download

Translator ludens. Tłumaczenie jako wyzwanie, zabawa, gra / TRANSLATOR LUDENS. TRANSLATION AS A CHALLENGE, A PLAY AND A GAME

Bożena Tokarz: Przygoda estetyczno-mentalna w przekładzie / Aesthetic-Mental adventure of translation Download

Olga Płaszczewska: O przyjemności tłumaczenia / The pleasure of translating Il piacere di tradurre — riassunto Download

Monika Gawlak: Podwójne życie tłumacza / Translator’s double life Dvojno življenje prevajalca Download

Przekład nieoczywisty. Eksperymentalne i artystyczne oblicza przekładu / A NONOBVIOUS TRANSLATION. EXPERIMENTAL AND ARTISTIC FACES OF THE TRANSLATION

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz: Sztuka post-przekładu / The Art of Post-translation / Искусство пост-перевода Download

Piotr Marecki, Aleksandra Małecka: Przekład literatury konceptualnej. Studium przypadku lokalizacji Paint the Rock Shiva Kotechy jako Namaluj Popka / Translation of conceptual literaturę. A case study of the localization of Paint the Rock by Shiv Kotecha into the Polish Namaluj Popka Download

Katarzyna Majdzik: Pinocchio in Emojitaliano. Przekład eksperymentalny w kulturze zwrotu wizualnego i performatywnego / Pinocchio in Emojitaliano. An experimental translation in the culture of the visual and performative turn Download

Joanna Warmuzińska-Rogóż: Autorka i tłumaczka: dwie pełnoprawne postacie? O przekładzie feministycznym w Kanadzie na przykładzie Lettres d’une autre Lise Gauvin i „przekładu w rodzaju żeńskim” Susanne de Lotbinière-Harwood / Author and translator: two full-fledged characters? On the feminist translation in Canada based on the example of Lettres d’une autre by Lise Gauvin and “feminine translation” by Susanne de Lotbinière-Harwood / Auteure et traductrice : deux personnes de même rang ? Sur la traduction féministe au Canada à l’exemple de Lettres d’une autre de Lise Gauvin et de la « traduction au féminin » de Susanne de Lotbinière-Harwood Dwonload

Ambasadorzy i legislatorzy kultury i literatury / THE AMBASSADORS AND LEGISLATORS OF THE CULTURE AND LITERATURE

Marta Skwara: Między przekładem, komentarzem a interpretacją — uwagi na marginesie anglojęzycznego podręcznika literatury polskiej / In-between translation, commentary and interpretation — Remarks on the margins of an English-language History of Polish literature Dwonload

Lucyna Spyrka: O najstarszych polskich przekładach literatury słowackiej / About the oldest Polish translations of Slovak literature O najstarších poľských prekladoch slovenskej literatúry Download

Marta BuczekSłowacka proza naturyzmu w polskich przekładach — strategie wyboru i translacji w zmieniającej się perspektywie kulturowej drugiej połowy XX wieku / Slovak naturalist prose in Polish translations — Strategies for selection and translation in the changing cultural perspective of the second half of the twentieth century Slovenská próza naturizmu v poľských prekladoch — stratégie výberu a prekladu v meniacej sa kultúrnej perspektíve druhej polovice dvadsiateho storočia Download

Dorota Żygadło-CzopnikPolskie wybory czeskiej prozy kobiecej w przekładach po 1989 roku / Polish choices of Czech female prose in translations after 1989 Polské volby české ženské prózy v překladech po roce 1989 Download

Tea Rogić-Musa: Književnopovijesni modus procedendi Julija Benešića u zbirci Poljska lirika / Literary-historic modus procedendi of Julije Benešić in the collection Polish lyricism Download

Dlaczego tłumaczymy raz jeszcze? / WHY DO WE TRANSLATE ONce again?

Maria Mocarz-Kleindienst: Dlaczego powstają nowe przekłady? Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa w nowym tłumaczeniu na język polski / Why do new translations come into being? Mikhail Bulgakov’s The Master and Margarita in a new Polish translation Почему возникают новые переводы? Мастер и Маргарита в новом переводе на польский язык Download

Andrij Saweneć: Dlaczego się tłumaczy ponownie: nowe ukraińskie odczytania polskiej prozy / Why to retranslate: new Ukrainian renderings of Polish prose / Навіщо перекладати наново: нові українські прочитання польської прози Download

Leszek Małczak: Przekład jako akt subwersji, czyli o pewnym polskim tłumaczeniu tragedii historycznej Theodora Körnera pt. Zriny / Translation as an act of subversion: about one of the Polish translations of historical tragedy Zriny by Theodor Körner Prijevod kao čin subverzije. O jednom poljskom prijevodu povijesne tragedije Theodora Körnera pod naslovom Zriny Download