T. 9. Cz. 2./2019 (Issue: 9 (2)/2019)

T. 9.2/2019 DLACZEGO TŁUMACZYMY? OD SPRAWCZOŚCI PO RECEPCJĘ PRZEKŁADU / ISSUE: 9.2/2019 WHY DO WE TRANSLATE? FROM AGENCY TO THE RECEPTION OF TRANSLATION

Tom 9. część 2 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest szeroko rozumianej celowości przekładu i stanowi kontynuację rozważań podjętych w poprzednim numerze czasopisma. W zebranych w nim rozprawach podjęto refleksję nad problemem sprawczości aktorów translacji (tłumaczy i autorów), roli instytucji w procesie przekładu, kwestii recepcji dzieł tłumaczonych oraz celowości tłumaczenia w kontekście badań nad regionalizmem i wielokulturowością. Tom podzielony został na trzy części problemowe. Pierwsza jest poświęcona instytucjonalnemu i recepcyjnemu wymiarowi przekładu (Anna Majkiewicz, Anita Gostomska, Regina Solová). Druga część gromadzi artykuły poświęcone dwóm przenikającym się kompleksom problemowym — zjawiskom regionalizmu i wielokulturowości rozpatrywanym w kontekście przekładu (Karolina Pospiszil, Hanna Makurat-Snuzik, Silvija Borovnik, Jakob Altmann). Natomiast trzecia część prezentowanego tomu poświęcona jest autorowi, który na rozmaite sposoby wpływa na tekst przekładu: zostawiając w tekście oryginału ślady swojej obecności i aktywności, formułując własną „teorię translacji”, czy wreszcie samemu wchodząc w rolę tłumacza (Wojciech Soliński, Joanna Derdowska, Aleksander Gomola, Amela Ljevo-Ovčina). Autorami zamieszczonych w tomie artykułów są badacze przekładu z Polski i zagranicy, a teksty dotyczą zarówno przekładów literatur słowiańskich, jak i niesłowiańskich w ramach rozmaitych języków i etnolektów (angielski, bośniacki, chorwacki, czeski, kaszubski, niemiecki, polski, rosyjski, śląski). Tom adresowany jest do literaturoznawców, przekładoznawców oraz komparatystów (naukowców, krytyków, studentów). 


Issue 9.2 of the journal „Translations of Slavic Literatures” is devoted to the broadly understood problem of the purpose of translation and is a continuation of the previous issue. The collected works consider the problem of the agency of the main actors of translation (as translators and authors), the role of the various institutions in the process of translation, the question of the reception of the translated works, as well as the purpose of translation in the context of regionalism and multiculturalism. The issue has been divided into three problem parts. The first one is devoted to the institutional and receptive dimensions of translation (Anna Majkiewicz, Anita Gostomska, Regina Solová). The second part gathers articles devoted to two interpenetrating complexes of problems – the phenomena of regionalism and multiculturalism considered in the context of translation (Karolina Pospiszil, Hanna Makurat-Snuzik, Silvija Borovnik, Jakob Altmann). Finally, the third part of the presented volume is devoted to the author who influences the text of the translation in various ways: leaving traces of his presence and activity in the original text, formulating his own „translation theory”, and finally, becoming an interpreter of his own work (Wojciech Soliński, Joanna Derdowska, AleksanderGomola, Amela Ljevo-Ovčina). The authors of the articles collected in this issue are translation researchers from Poland and abroad, and the works deal with translations of both Slavonic and non-Slavonic literatures within various languages and ethnolects (i.e. English, Croatian, Czech, French, German, Polish, Slovenian, Silesian, Kashubian).  Furthermore, issue 9.2 of the journal „Translations of Slavic Literatures” is dedicated to literary and translation theorists, as well as comparatists (scientists, critics, students)

Download the complete number of the journal

or separately:

SPIS TREŚCI / Contents Download

Wstęp / Introduction (Katarzyna Majdzik Papić) Download

Instytucjonalny i recepcyjny wymiar przekładu / The institutional and receptive dimensions of translation

Anna Majkiewicz: Dzieci umarłych Elfriede Jelinek w pułapce marketingu. Poznawcze i pragmatyczne aspekty przekładu / Elfriede Jelinek’s Die Kinder der Toten (The Children of the Dead) entrapped by book marketing Cognitive and pragmatic facets of translation Download

Anita Gostomska: Polskie dwudziestowieczne przekłady Osmana Ivana Gundulicia / Polish 20th century translations of Osman by Ivan GundulićDownload

Regina Solová: Przekład jako narzędzie propagandy. Miesięcznik „Polska: czasopismo ilustrowane” w latach 1954—1956 / Translation as a propaganda tool The monthly Poland: Illustrated Magazine in the years 1954—1956 Download

Przekład wobec wyzwań regionalizmu i wielokulturowości / The translation in regard to the challenges of regionalism and multiculturality

Karolina Pospiszil: Wspólnototwórczy wymiar przekładu. Casus XXI-wiecznych przekładów górnośląskich / Community-Creating Function of Translation Case of Twenty-First-Century Translations into Upper-Silesian Download

Karolina Pospiszil: Bibliografia przekładów na język śląski w latach 2002—2018 / Bibliography of translations into the Silesian language in the years 2002—2018 Download

Hanna Makurat-Snuzik: Dlaczego tłumaczy się literaturę piękną na regionalny język kaszubski? / Why is literature translated into the Kashubian language? Download

Silvija Borovnik: O mestu in vlogi slovenske književnosti v nemško govorečem prostoru / About the place and role of Slovenian literature in the German-speaking area Dwonload

Jakob Altmann: Aspekt poznawczy w przekładzie artystycznym — na przykładzie powieści Herty Müller i ich przekładów na języki polski i czeski / Cognitive aspects in artistic translation — on the example of Herta Müller’s novels and their translations into Polish and Czech Dwonload

Perspektywa autora w tekście przekładu / The perspective of the author in the text of translation

Wojciech Soliński: Epizod szczeciński w prozie Bohumila Hrabala. Rzecz o granicach tłumaczenia / The Szczecin Episode in Bohumil Hrabal’s Prose On the Limits of Translation Download

Joanna Derdowska: Prowokacja czy metoda? O przekładzie literackim na język nierodzimy na tle poezji semantycznej Stefana Themersona / Provocation or Method? On Literary Translation into a Non-native Language against the Backdrop of Stefan Themerson’s Semantic Poetry Download

Aleksander Gomola: Road-side Dog jako „przepisanie” Pieska przydrożnego, czyli jak Czesław Miłosz przedstawia sam siebie czytelnikowi amerykańskiemu / Road-side Dog as “rewriting” of Piesek przydrożny or: How Czesław Miłosz presents himself to American readers Download

Amela Ljevo-Ovčina: Gustaw Herling-Grudziński Dnevnik pisan noću (ruski za logor, engleski za rat, italijanski za tuđinu, poljski za noć). Ne prevoditi da bi se razumjelo Download