Zasady etyczne

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie naukowym „Przekłady Literatur Słowiańskich”

Zasady dotyczące Autorów

Autor publikacji powinien w niej zawrzeć informację o wszystkich podmiotach, które przyczyniły się do powstania publikacji (w formie wkładu merytorycznego, rzeczowego czy finansowego etc.).

Autor wypełnia dwa oświadczenia. W pierwszym ustosunkowuje się do recenzji i oświadcza, czy uwzględnia sugestie zawarte w recenzji. Jeśli nie uwzględnia uwag i sugestii recenzenta, musi uzasadnić swoją decyzję. W drugim oświadczeniu zaznacza, czy artykuł jest jego dziełem oryginalnym, czy już wcześniej ukazał się drukiem, czy wykorzystany materiał ilustracyjny jest jego dziełem (załączniki oświadczeń dostępne pod adresem http://www.pls.us.edu.pl/dokumenty-dla-autorow/).

Jeśli Autor zauważy istotne błędy w swojej publikacji, powinien jak najszybciej powiadomić Redaktora Naczelnego. Redakcja czasopisma wraz z wydawcą oraz w porozumieniu z autorem co do sposobu realizacji dołożą wszelkich starań, aby te błędy usunąć.

Autor powinien unikać wszelkich przejawów konfliktu interesów (w przypadku problematyki, jaką zajmują się „Przekłady Literatur Słowiańskich”, przykładem konfliktu interesów może być negatywna lub pozytywna ocena poszczególnych osób lub instytucji – z którymi Autora łączy zależność służbowa, bliskie stosunki osobiste, stosunki pokrewieństwa etc. – w zakresie ich działalności w dziedzinie przekładów).

Zasady dotyczące Recenzentów

Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej, dwóch niezależnych recenzentów polskich i/lub zagranicznych spoza redakcji, spoza ośrodka wydającego publikację oraz spoza ośrodka, z którego pochodzi Autor. Są to specjaliści w zakresie prezentowanej tematyki. Recenzje realizują model tzw. double-blind review proces, czyli są anonimowe, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swych nazwisk.  Recenzja powinna zawierać ocenę proponowanego tomu i jego wkład badawczy w zakresie podjętej tematyki oraz ocenę poszczególnych artykułów według wzoru, czyli formularza recenzyjnego zamieszczonego na stronie internetowej czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”  http://www.pls.us.edu.pl/formularz-recenzyjny/.

Jeśli Recenzent zauważy możliwość zaistnienia konfliktu interesów między Nim a Autorem (np. zależność służbowa, bliskie stosunki osobiste, stosunki pokrewieństwa) lub problemem poruszanym w pracy (w przypadku problematyki, jaką zajmują się „Przekłady Literatur Słowiańskich” może to być pozytywna lub negatywna ocena poszczególnych osób lub instytucji – z którymi Recenzent lub Autor jest związany – w zakresie ich działalności w dziedzinie przekładów) jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Redaktora Naczelnego.

Szczegółowa procedura recenzowania dostępna jest pod adresem: http://www.pls.us.edu.pl/procedura-recenzowania/

Zasady dotyczące redakcji

Redakcja dba o jakość merytoryczną artykułów. Przed wysłaniem artykułu do recenzji zapoznaje się z nim i w razie zauważenia istotnych braków, mankamentów tekstu, zwraca się do autora z prośbą o uzupełnienie i poprawę tekstu. Redakcja nie przesyła do recenzji tekstów, które jej zdaniem nie spełniają wymogów i kryteriów, jakie powinien spełniać artykuł naukowy.

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać zjawiskom typu „ghostwriting” oraz „guest authorship”. W razie ich wystąpienia powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą Autora.

Ostateczną decyzję w sprawie druku lub odrzucenia artykułu podejmuje Redaktor Naczelny po konsultacji z Redaktorem Tematycznym.

Redakcja czasopisma zachowuje poufność informacji uzyskanych na każdym etapie procesu publikacji poza tymi, które znalazły się w napisanym przez Autora i opublikowanym w czasopiśmie tekście.

Redakcja przy wyborze recenzentów w sposób szczególny dba o to, by uniknąć wystąpienia konfliktu interesów między Autorem i Recenzentem (np. zależność służbowa, bliskie stosunki osobiste, stosunki pokrewieństwa etc.).