Gawlak Monika

PL

słowenistka, dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Bada dwudziestowieczną literaturę słoweńską oraz jej polskie przekłady. Jej zainteresowania skupiają się m.in. wokół zagadnień recepcji, kulturowych uwarunkowań przekładu, socjologii literatury. Jest autorką monografii pt. Świat poetycki Gregora Strnišy (2012) oraz artykułów z zakresu literaturoznawstwa i przekładoznawstwa. Publikowała, m.in. w „Przekładach Literatur Słowiańskich”, „Novej reviji”, tomach „Obdobja”. Tłumaczy z języka słoweńskiego teksty literackie (M. Mazzini, B. Simoniti, R. Šabec) i naukowe (I. Novak-Popov, A. Šurla, N. Jež, A. Makuc). Współorganizowała liczne wydarzenia promujące słoweńską kulturę w Polsce.

SL

slovenistka, dr, predavateljica na Katedri za literarno teorijo in translacijo na Inštitutu za slovansko filologijo Šlezijske univerze. Raziskuje sodobno slovensko literaturo ter prevode slovenske literature na Poljskem. Zanimajo jo predvsem. vprašanja recepcije, kulturni vidiki prevoda, sociologija literature. Avtorica monografije Świat poetycki Gregora Strnišy / Pesniški svet Gregorja Strniše (2012) ter člankov s področja literarne vede in prevodoslovja. Svoja dela objavljala mdr. v revijah: Przekłady Literatur Słowiańskich, Nova revija ter zbornikih Obdobja. Prevaja iz slovenščine literaturo (M. Mazzini, B. Simoniti, R. Šabec) ter strokovna besedila (I. Novak-Popov, A. Šurla, N. Jež, A. Makuc). Gawlakova je soorganizatorka številnih dogodkov, ki promovirajo slovensko kulturo na Poljskem.

EN

PhD, Slovene philologist, Assistant Professor at the Department of Theory of Literature and Translation at the Institute of Slavic Studies, the University of Silesia. She researches into the twentieth century Slovenian literature and its Polish translations. Her academic interests focus on the issues of reception, cultural aspects of translation, and sociology of literature. The authoress of a monograph titled Świat poetycki Gregora Strnišy (The Poetic World of Gregor Strniša, 2012), she also wrote articles in the field of literature and translation studies. She has published in “Przekłady Literatur Słowiańskich”, “Nova revija”, the volumes titled “Obdobja”. She has translated the Slovenian literary (M. Mazzini, B. Simoniti, R. Šabec) and scientific texts (I. Novak-Popov, A. Šurla, N. Jež, A. Makuc).  She has co-organized a number of events to promote Slovenian culture in Poland.

WIECEJ / MORE

Monika Gawlak: Poezja Gregora Strnišy w przekładzie Katariny Šalamun-Biedrzyckiej pobierz Rozwiń

Monika Gawlak: Tożsamość Čefura w polskim przekładzie powieści Gorana Vojnovicia pt. Čefurji raus! pobierzRozwiń

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Joanna Cieślar, Monika Gawlak) pobierz Rozwiń

Monika Gawlak: O przekładzie tytułu (na przykładzie prozy słoweńskiej) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2014 roku (Monika GawlakpobierzRozwiń