Редакцијата

Главен и одговорен уредник:
Божена Токаж

Cекретар на редакцијата:
Марта Бучек

Уредувачки тим:
Лешек Малчак (тематски уредник)
Илиана Генев-Пухалева (јазичен уредник, Бугарија)
Срѓан Папиќ (јазичен уредник, Србија)
Елена Мицевска (јазичен уредник, Македонија)
Петра Гвериќ (јазичен уредник, Хрватска)
Радек Јержабек (јазичен уредник, Чешка)
Андреа Готшова (јазичен уредник, Словачка)
Тина Југович (јазичен уредник, Словенија)
Ерик Стејмс (јазичен уредник, Велика Британија)