ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Преводи на славянските литератури“ е издателска поредица, създадена през 2009 г. в Института по славянска филология към Филологическия факултет на Силезийския университет. Посветена е на проблемите на художествения превод на южно- и западнославянските езици, който се разглежда в теоретичен, литературноисторически и културноисторически аспект. Обхваща както регистрирацията на изданията и рецепцията на преводите, така и изследвания, посветени на:

  1. особеностите на превода между близкородствени езици;
  2. превода от една култура на друга с посредничеството на литературата;
  3. ролята на превода в съпоставителните изследвания.

 С оглед на възприетата двупосочност на изследванията ‒ документално-социологическа насока (библиография на преводите на славянските литератури на полски език и на преводите на полската литература на славянски езици, както и тяхната рецепция) и критично-интерпретативна насока (теоретични обобщения) ‒ томовете се издават в две части. Всеки том се състои от: 1) проблемно-теоретична и библиографска част, посветена на полско-славянските преводи (преводи на полска литература на български, македонски, словашки, словенски, сръбски, хърватски и чешки език) и славянско-полските преводи (преводи на славянските литератури на послки език) и 2) библиография на преводите, публикувани след 1990 г. (съставянето на библиография за предходните години предстои).

 Цел на публикацията, която е първата по рода си в славистиката (с изключение на русистиката), е да се покажат разликите, приликите и пътищата за диалог между славянските култури, както и да се създадат основи за славянска компаративистика. Славяните, въпреки езиковото си родство и географско съседство, често се оказват непознати и далечни един на друг. Авторите често включват трета неславянска култура в кръга на интересите си, имайки предвид функционирането на славянските литератури в международната комуникация, която се обуславя от различни политически, социални и художествени фактори. Поредицата „Преводи на славянските литератури“ се развива в сътрудничество с полски преводоведи от различни центрове (от Краков, Познан, Вроцлав, Белско-Бяла и др.) и с чуждестранни партньори (от България, Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Хърватия и Чехия). Изданието е рецензирано и има национален обхват, но се радва на интерес и от страна на университетски средища в чужбина. Всяка статия се придружава от две резюмета (на английски език и на славянския език, за чиято литература се отнася текста), абстракт на английски език и ключови думи на английски и на съответния славянски език.