Podatki o reviji

Revija „Przekłady Literatur Słowiańskich” – sprva kot serijska publikacija – je nastala leta 2009 na Inštitutu za slovansko filologijo Šlezijske univerze. Posvečena je vprašanjem literarnega prevoda in prevajanja v okviru južnoslovanskih in zahodnoslovanskih jezikov, ki jih obravnava v teoretični, literarnozgodovinski in zgodovinsko-kulturni perspektivi. Zaobjema ne le podatkovno zbirko izdaj in recepcijo prevodov, ampak tudi študije, ki se ukvarjajo:

1. z značilnostmi prevoda v okviru sorodnih jezikov,

2. s prevajanjem ene kulture v drugo preko literarnega medija,

3. z vlogo prevoda v komparativističnih raziskavah.

Glede na dvosmernost izvajanja raziskav, in sicer dokumentacijsko-družboslovni predpostavki (bibliografija prevodov slovanskih književnosti v poljščino in poljske književnosti v druge slovanske jezike ter njihova recepcija) in kritično-interpretacijski predpostavki (namenjeni teoretičnim ugotovitvam), so posamezni zvezki izdani v dveh delih. Vsak zvezek je sestavljen iz problemskega in bibliografskega dela v okviru poljsko-slovanskih prevodov (iz poljske književnosti v bolgarščino, češčino, hrvaščino, makedonščino, slovaščino, slovenščino in srbščino) in slovansko-poljskih prevodov (iz slovanskih literatur v poljščino) ter bibliografije prevodov, ki so bili objavljeni po 1990. letu (bibliografija, ki bo zajemala prejšnje obdobje, bo dopolnjena kasneje). Glavni cilj publikacije, ki je edinstvena in unikatna na slavističnem področju (poleg rusističnega), je prikaz razlik, podobnosti in proces vzajemnega dialoga med slovanskimi kulturami ter tvorjenje osnov za slovansko komparativistiko. Slovanski sosedje se, kljub jezikovnemu sorodstvu, zelo pogosto ne poznajo in so si tuji. Avtorji pogosto na področje svojega zanimanja uvedejo tretjo, neslovansko kulturo glede na sobivanje slovanskih književnosti v mednarodni komunikaciji, ki je odvisna od političnih, družbenih in artističnih pogojev. Revija „Przekłady Literatur Słowiańskich” sodeluje s poljskimi, raziskovalnimi središči, ki se ukvarjajo s prevodi (mdr. Krakov, Poznanj, Vroclav, Bielsko-Biała) ter s tujino (Bolgarija, Češka, Hrvaška, Makedonija, Slovaška, Slovenija, Srbija). Revija je uvrščena med strokovno pregledane in ocenjevane akademske publikacije, ima širok krog bralcev, vzbuja zanimanje tudi v univerzitetnih središčih v tujini. Vsak članek vsebuje dva povzetka (v angleščini in v slovanskem jeziku, ki ga določeno besedilo obravnava), sinopsis v angleščini ter ključne besede v angleščini in ustreznem slovanskem jeziku.