O časopise

„Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟) – periodická publikácia, ktorá vznikla v roku 2009 v Inštitúte slovanskej filológie Filologickej fakulty Sliezskej univerzity. Venuje sa teoretickým, historicko-literárnym a historicko-kultúrnym problémom umeleckého prekladu v rámci južno- a západoslovanských jazykov. Zahŕňa registráciu publikácií, ako aj recepciu umeleckých prekladov a štúdie, ktoré sa týkajú:

  1. špecifickosti umeleckého prekladu v rámci blízkych príbuzných jazykov,
  2. prekladu jednej kultúry do druhej prostredníctvom literárneho média,
  3. úlohy prekladu v komparatistickom skúmaní.

Vzhľadom na duálnosť skúmania, dokumentačný a sociologický predpoklad (bibliografia prekladov slovanských literatúr do poľského jazyka a literatúry poľskej do slovanských jazykov a ich recepcia) a taktiež kriticko-interpretačný predpoklad (pre teoretické zovšeobecnenie) osobitné zväzky časopisu sú uverejňované v dvoch častiach. Každý zväzok sa skladá z problémovej časti a časti bibliografickej, zahrňujúc poľsko-slovanské preklady (z poľskej literatúry do bulharského, chorvátskeho, českého, macedónskeho, srbského, slovenského a slovinského jazyka) a slovansko-poľské preklady (zo slovanských literatúr do poľského jazyka), a taktiež bibliografiu prekladov uverejnených po roku 1990 (bibliografia zahŕňajúca skoršie roky bude doplnená neskôr). Cieľom publikácie, ktorá je prvou tohto typu v slavistickom stredisku (okrem rusistického), je identifikácia odlišností, podobností a ciest vzájomného dialógu medzi slovanskými kultúrami, taktiež vytvorenie základov pre slovanskú komparatistiku. Slovanskí susedia, napriek svojej jazykovej príbuznosti, sú veľmi často vzájomne neznámi a vzdialení. Autori často zavádzajú tretiu, neslovanskú kultúru do kruhu svojich záujmov vzhľadom na fungovanie slovanských literatúr v podmienenej politicky, spoločensky a umelecky medzikultúrnej komunikácii. Časopis „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟) sa vyvíja v spolupráci s poľským strediskom orientovaným na výskum umeleckého prekladu (napr. Krakovom, Poznaňou, Vroclavom, Bielsko-Bialou) a zahraničnými výskumnými strediskami (Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Macedónsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko). Časopis je recenzovaný, má celonárodný rozsah a povzbudzuje záujem zahraničných univerzitných stredísk. Ku každému príspevku sú pripojené dva resumé (v anglickom jazyku a v slovanskom jazyku, ktorého literatúry a kultúry text súvisí), abstrakt v anglickom jazyku a kľúčové slová v anglickom i príslušnom slovanskom jazyku.