Ako pripraviť príspevok

Za účelom jednotnej formy, prosíme autorov, aby do redakcie posielali súbory dodržujúc formálnu úpravu príspevkov, poznámok pod čiarou, grafických materiálov, a taktiež fotografií a iných údajov.

POŽIADAVKY NA ÚPRAVU A  DODANIE počítačovej verzie TEXTU.

  1. Maximálny rozsah príspevku by mal byť nie väčší ako 1. vydavateľský hárok (asi 40 000 počítačových znakov vrátane poznámok pod čiarou, príloh a rámcových zložiek, to znamená 18-20 strán) v počítačovom fonte Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5;
  2. Recenzia by nemala prekročiť 25 000 počítačových znakov spočítaných, ako to bolo uvedené vyššie (asi 9-10 strán);
  3. Text by mal byť zarovnaný podľa okrajov, odsadenie odseku: 1, 25;
  4. Poznámky pod čiarou by mali byť v počítačovom fonte Times New Roman, veľkosť písma 10, riadkovanie 1;
  5. Ak príspevok obsahuje grafický materiál (ilustrácie, diagramy, obrázky), prosíme autorov, aby ich pripojili v oddelenom súbore a v hlavnom texte príspevku označili číslom miesto, v ktorom sa grafický materiál má nachádzať. Autor príspevku je zodpovedný za získanie súhlasu na uverejnenie ilustrácie;
  6. V nadpise súboru, prosíme autorov, aby uviedli svoje priezvisko a prvé slová nadpisu príspevku;
  7. Požadovaný formát súboru je rtf. alebo doc. (neprijímame texty v iných formátoch).

 Prvá strana

Na prvej strane žiadame autorov o umiestnenie nasledovných údajov:

 1. Nadpis (zarovnaný na stred) v poľskom a anglickom jazyku;
 2. Meno a priezvisko (zarovnané na stred);
 3. Kontaktné údaje (zarovnané na stred): univerzita, inštitút, e-mailová adresa;
 4. Zarovnané na stred: dátum prihlásenia (vľavo) a dátum recenzie i schválenia (vpravo);
 5. Abstrakt (5 – 6 riadkov) v anglickom jazyku spolu s piatimi kľúčovými slovami (pred textom príspevku, zarovnaný v strede).

 Na konci príspevku  

 1. Resumé v slovanskom jazyku (asi 500 počítačových znakov s medzerami) spolu s kľúčovými slovami v tomto jazyku;
 2. Resumé v anglickom jazyku (asi 500 počítačových znakov s medzerami);
 3. Indexy: autorov a prekladateľov zvlášť;
 4. Krátke biografické údaje o autorovi príspevku: akademický titul, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, miesto zamestnania, vedecké záujmy, najnovšie vedecké publikácie.Please submit your papers by Open Journal System:

  https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS

  Reference guidelines have been specified by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

  Basic reference, endnotes are in Oxford style:

  https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/instrukcja_wydawnicza_3-10-2021.pdf

  but papers in English are in Chicago Manual Style (https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/1._wytyczne_dla_autorow_-_monografie_i_czasopisma_-_nauki_humanistyczne.pdf).

Texty neformátované podľa vyššie uvedených požiadaviek alebo neobsahujúce všetky údaje nebudú prijaté do tlače.

Neobjednané materiály redakcia nevracia.