Ako pripraviť príspevok

Za účelom jednotnej formy, prosíme autorov, aby do redakcie posielali súbory dodržujúc formálnu úpravu príspevkov, poznámok pod čiarou, grafických materiálov, a taktiež fotografií a iných údajov.

POŽIADAVKY NA ÚPRAVU A  DODANIE počítačovej verzie TEXTU.

  1. Maximálny rozsah príspevku by mal byť nie väčší ako 1. vydavateľský hárok (asi 40 000 počítačových znakov vrátane poznámok pod čiarou, príloh a rámcových zložiek, to znamená 18-20 strán) v počítačovom fonte Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5;
  2. Recenzia by nemala prekročiť 25 000 počítačových znakov spočítaných, ako to bolo uvedené vyššie (asi 9-10 strán);
  3. Text by mal byť zarovnaný podľa okrajov, odsadenie odseku: 1, 25;
  4. Poznámky pod čiarou by mali byť v počítačovom fonte Times New Roman, veľkosť písma 10, riadkovanie 1;
  5. Ak príspevok obsahuje grafický materiál (ilustrácie, diagramy, obrázky), prosíme autorov, aby ich pripojili v oddelenom súbore a v hlavnom texte príspevku označili číslom miesto, v ktorom sa grafický materiál má nachádzať. Autor príspevku je zodpovedný za získanie súhlasu na uverejnenie ilustrácie;
  6. V nadpise súboru, prosíme autorov, aby uviedli svoje priezvisko a prvé slová nadpisu príspevku;
  7. Požadovaný formát súboru je rtf. alebo doc. (neprijímame texty v iných formátoch).

 Prvá strana

Na prvej strane žiadame autorov o umiestnenie nasledovných údajov:

 1. Nadpis (zarovnaný na stred) v poľskom a anglickom jazyku;
 2. Meno a priezvisko (zarovnané na stred);
 3. Kontaktné údaje (zarovnané na stred): univerzita, inštitút, e-mailová adresa;
 4. Zarovnané na stred: dátum prihlásenia (vľavo) a dátum recenzie i schválenia (vpravo);
 5. Abstrakt (5 – 6 riadkov) v anglickom jazyku spolu s piatimi kľúčovými slovami (pred textom príspevku, zarovnaný v strede).

 Na konci príspevku  

 1. Resumé v slovanskom jazyku (asi 500 počítačových znakov s medzerami) spolu s kľúčovými slovami v tomto jazyku;
 2. Resumé v anglickom jazyku (asi 500 počítačových znakov s medzerami);
 3. Indexy: autorov a prekladateľov zvlášť;
 4. Krátke biografické údaje o autorovi príspevku: akademický titul, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, miesto zamestnania, vedecké záujmy, najnovšie vedecké publikácie. Vzor:

Leszek Małczak – nar. v 1971 r. v Lublińcu, dr hab., adjunkt na Ústave teórie literatúry a prekladu Inštitútu slovanskej filológie Sliezskej univerzity; vedecký pracovník venujúci sa výskumu južnoslovanských literatúr, zaoberá sa hlavne chorvátskou literatúrou a kultúrou, jeho vedecké záujmy sa sústreďujú predovšetkým na fenomén regionalizmu, poľsko-chorvátskych kultúrnych kontaktov, literárnej a kultúrnej komparatistiky, a taktiež histórii, teórii i praxe prekladu. Okrem iných uverejnil monografiu Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (2004) a Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944-1984 (2013); je spoluredaktorom poľskej antológie súčasnej srbskej drámy Serbska ruletka (2011) a antológie súčasnej chorvátskej Kroatywni (2012).

Bożena Tokarz, nar. 1946 v Łodzi; prof. zw. v Inštitúte slovanskej filológie Sliezskej univerzity; vedecká pracovníčka venujúca sa výskumu poľskej a slovinskej literatúry 20. storočia; zaoberá sa teóriou literatúry, komparatistikou, teóriou prekladu, historickou poetikou. Je autorkou vedeckých kníh: Teoria literatury. Metodologia badań literackich. Katowice 1980, 329 s. (spoluautor: S. Zabierowski);  Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. Wyd. „Śląsk”. Katowice 1983, 327 s.; Poetyka Nowej Fali. Wyd. UŚ Katowice 1990, s. 231; Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. (Ze studiów nad przekładem artystycznym). Wyd. Śląsk. Katowice 1998, 163 s.; Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym. Wyd. UŚ. Katowice 2004, 227 s.; Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Wyd. UŚ. Katowice 2010, 274 s. Je šéfredaktorkou periodika z oblasti vedy o preklade „Przekłady Literatur Słowiańskich‟ („Preklady slovanských literatúr‟).

Príspevky prosíme posielať elektronickou poštou na e-mailovú adresu: plsprzeklady@gmail.com

Príklady na spracovanie poznámok pod čiarou spracovalo Vydavateľstvom Sliezskej             univerzity

Podstatný bibliografický odkaz:

 J. Kowalski:Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.

 Zapisovanie mien a priezvisk

V poznámkach pod čiarou alebo na konci príspevku plné meno nepíšeme, uvádzame iba informáciu v skrátenej forme – iniciál [bodka]. V prípade, keď autor citácie používa dve mená, iniciály zapisujeme takýmto spôsobom, napr. J.A. Kowalski. Podľa poľských edičných štandardov medzi iniciálami nie je medzera. To isté pravidlo funguje pri zapisovaní mien oddelených pomlčkou, napr. H.-G. Gadamer. Navrhujeme, aby všetky priezviská v bibliografických zoznamoch boli konzekventne označené kapitálkami. Aby ste to urobili, stačí vybrať priezvisko autora a stlačiť klávesovú skratku shift + ctrl + k (skratka pre MS Word). Dôrazne žiadame autorov o nevkladanie medzier medzi písmena priezvísk! Prosíme tiež o nepoužívanie veľkých písmen pri zapisovaní priezvísk.

Údaje o vydavateľovi

V prípade, keď chcete obohatiť bibliografický odkaz o údaje vydavateľa publikácie, doplňte ich podľa nasledujúceho vzoru:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, s. 35.

Upozorňujeme autorov, aby mali na pamäti konzekventné zapisovanie. Ak sú v jednej kapitole práce údaje o vydavateľovi aj v ďalších kapitolách, na takúto informáciu nie je možné zabudnúť.

Časť samostatnej publikácie

V prípade, keď chcete zapísať časť knihy, napr. jednu z rozpráv istého autora, spracujte bibliografický odkaz podľa nasledujúceho vzoru:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Idem: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Warszawa 2008, s. 35—48.

 Článok z kolektívneho diela

V prípade, keď chcete zapísať vybraný článok, ktorý je súčasťou kolektívnej prace, spracujte bibliografický odkaz podľa nasledujúceho vzoru:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35—48.

 Údaje o prekladateľovi

V prípade, že dielo, ktoré citujete vo svojom príspevku, je prekladom z cudzieho jazyka, nemožno v bibliografickom odkaze opomenúť údaje o prekladateľovi. V takom prípade spracujte bibliografický odkaz podľa nasledujúceho vzoru:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Przeł. K. Adamska. Warszawa 2008.

alebo

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Tłum. K. Adamska. Warszawa 2008.

 Opakovanie zdroju citácie

V prípade, že sa odvolávate na zdroj uvedený v predchádzajúcej poznámke pod čiarou, bibliografický odkaz by mal vyzerať takto:

Ibidem, s. 35.

V prípade, že sa odvolávate na bibliografický odkaz uvedený skôr v istej kapitole, zapíšte skrátený bibliografický odkaz podľa nasledujúceho vzoru:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska…, s. 45.

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 35–48. M. Malinowska: Wpływy czeskie w sztuce Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 56–67.

V prípade, že ste sa odvolávali na knihu skôr, ale nie v tej istej kapitole, musíte uviesť plný bibliografický zápis.

Neodporúčame skratku op.cit. (opus citatum). Ak sú poznámky pod čiarou zapísané týmto spôsobom, čitateľ, keď nájde takýto bibliografický odkaz, bude musieť prehľadať celú prácu, aby našiel príslušný plný zápis publikácie.

Texty v periodikách

V prípade, že sa odvolávate na zdroj článku uverejneného v časopise, bibliografický odkaz by mal byť spracovaný podľa nasledujúceho vzoru:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), s. 35–45.

Jednako, keď sa odvolávate na článok s denníka, bibliografický odkaz zapisujete podľa vzoru:

J. Kowalski: Prośba brzmiała: przeczytaj. „Gazeta Wyborcza”, 27.01.2007, s. 17.

V prípade, že sa odvolávate na zdroj článku uverejneného v periodickej publikácii, bibliografický odkaz by mal byť spracovaný podľa vzoru:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: „Górny Śląsk Wczoraj i Dziś”. T. 8. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35—48.

 Poznámky a citácie v americkom systéme – Autori by sa im mali vyhnúť.

V časti príspevkov sa používa americký systém poznámok a citácií. V bibliografii na konci by mali byť odkazy spracované podľa zápisu:

Adamczyk A.F., 1990: Wpływ górnictwa na wody podziemne. „Socjologia” z. 32, s. 41–46.

Bibliografický odkaz v americkom systéme v texte by mal byť spracovaný podľa vzoru:

A.F. Kowalski (2002) lebo (Kowalski, 2002) lebo (Plan sytuacyjny…, 2001).

V prípade, že chcete doplniť poznámku v texte o údaje tykajúce sa strany, môžete uviesť číslo strany po čiarke so skratkou s. alebo po dvojbodke podľa vzoru:

(Kowalski, 2002, s. 15)

(Kowalski, 2002: 15)

Texty neformátované podľa vyššie uvedených požiadaviek alebo neobsahujúce všetky údaje nebudú prijaté do tlače.

Neobjednané materiály redakcia nevracia.