Како припремити чланак

Упутства за ауторе

Молимо вас да датотеке послане у уредништво задовољавају постављене захтеве везане за обликовање текста, белешке и графичке материјале, односно, фотографије и информације у радовима.

Обликовање текста

  1. Радови не смију бити дужи од једног издавачког табака (око 40 000 знакова заједно с белешкама и белинама, дакле, око 18-20 страна) написаних типом слова Times New Roman, величине 12 тачака, с проредом 1,5;
  2. Рецензија не сме бити дужа од 25 000 знакова према споменутом моделу (око 9-10 страна);
  3. Очекујемо поравнат текст с увученим маргинама 1,25.
  4. Белешке такође треба да буду написане словима Times New Roman, величине 10 тачака, с проредом 1.
  5. Ако чланак садржи графички материјал (илустрације, графиконе, фотографије), молимо да нам их доставите у посебној датотеци, а у главном тексту бројем означите оно место на које га треба додати. Аутор текста обавезан је да добије дозволу аутора/власника графичкога материјала за његово објављивање;
  6. У назив датотеке у којој се налази рад молимо да напишете ауторово презиме или прве речи из наслова;
  7. Облик датотеке: .rtf или .doc (не примамо текстове написане у другим форматима)

Прва страна

На првој страни треба да стоје следеће информације:

 1. Наслов (по средини) на пољском и на енглеском језику
 2. Име и презиме (по средини)
 3. Контакт (по средини): универзитет, институт, е-маил;
 4. На средини: датум пријаве (лева страна) и датум рецензије и прихватања рада (десна страна);
 5. Нацрт (5 – 6 редова) на енглеском језику заједно с пет кључних речи (пре текста самог чланка, поравнато).

На крају чланка

 1. Сажетак на оном словенском језику (око 500 знакова с белинама), о чијој култури и књижевности говори чланак и с кључним речима на том језику;
 2. Сажетак на енглеском језику (око 500 знакова с белинама);
 3. Индекси: посебно аутора и посебно преводилаца;
 4. Кратка библиографска белешка: академско звање, име и презиме, датум и место рођења, место рада, подручје научног интереса, најновије публикације.

  Како се цели поступак води у Open Journal System, молимо да се радове шаље via OJS:

  https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS

  Радове треба припремити према Оксфордском стилу цитирања:

  https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/file/instrukcja_wydawnicza_3-10-2021.pdf

  a радове на енглеском према Чикашком стилу цитирања: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/1._wytyczne_dla_autorow_-_monografie_i_czasopisma_-_nauki_humanistyczne.pdf).

Радови који нису обликовани према упутствима, као и они који не садрже све потребне информације, неће бити прихваћени за објављивање.

Текстове које није посебно наручила, редакција часописа не враћа.