Како припремити чланак

Упутства за ауторе

Молимо вас да датотеке послане у уредништво задовољавају постављене захтеве везане за обликовање текста, белешке и графичке материјале, односно, фотографије и информације у радовима.

Обликовање текста

  1. Радови не смију бити дужи од једног издавачког табака (око 40 000 знакова заједно с белешкама и белинама, дакле, око 18-20 страна) написаних типом слова Times New Roman, величине 12 тачака, с проредом 1,5;
  2. Рецензија не сме бити дужа од 25 000 знакова према споменутом моделу (око 9-10 страна);
  3. Очекујемо поравнат текст с увученим маргинама 1,25.
  4. Белешке такође треба да буду написане словима Times New Roman, величине 10 тачака, с проредом 1.
  5. Ако чланак садржи графички материјал (илустрације, графиконе, фотографије), молимо да нам их доставите у посебној датотеци, а у главном тексту бројем означите оно место на које га треба додати. Аутор текста обавезан је да добије дозволу аутора/власника графичкога материјала за његово објављивање;
  6. У назив датотеке у којој се налази рад молимо да напишете ауторово презиме или прве речи из наслова;
  7. Облик датотеке: .rtf или .doc (не примамо текстове написане у другим форматима)

Прва страна

На првој страни треба да стоје следеће информације:

 1. Наслов (по средини) на пољском и на енглеском језику
 2. Име и презиме (по средини)
 3. Контакт (по средини): универзитет, институт, е-маил;
 4. На средини: датум пријаве (лева страна) и датум рецензије и прихватања рада (десна страна);
 5. Нацрт (5 – 6 редова) на енглеском језику заједно с пет кључних речи (пре текста самог чланка, поравнато).

На крају чланка

 1. Сажетак на оном словенском језику (око 500 знакова с белинама), о чијој култури и књижевности говори чланак и с кључним речима на том језику;
 2. Сажетак на енглеском језику (око 500 знакова с белинама);
 3. Индекси: посебно аутора и посебно преводилаца;
 4. Кратка библиографска белешка: академско звање, име и презиме, датум и место рођења, место рада, подручје научног интереса, најновије публикације. Узорак:

Лешек Малчак – рођен 1971. г. у Лублињцу, др. хаб, адијункт на Катедри за теорију књижевности и превођење Института за словенску филологију Шлеског универзитета; бави се истраживањем јужнословенских књижевности, понајвише хрватском књижевношћу и културом, а његови научни интереси усредсређују се на феномен регионализма, пољско-хрватске културне односе, литерарну и културну компаратистику те историју, теорију и праксу превођења. Између осталог, објавио је монографију Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (2004.) и монографију Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944-1989 (2013). Један је од редактора антологије савремене српске драме Serbska ruletka (2011.) и антологије савремене хрватске драме Kroatywni (2012.).

Божена Токаж, рођена 1946. у Лођу; проф. зw. на Институту словенске филологије Шлеског универзитета; бави се истраживањем пољске и словеначке књижевности двадесетога века; теоријом књижевности, компаратистиком, теоријом превођења, поетиком. Ауторка је многобројних књига, између осталих: Teoria literatury. Metodologia badań literackich. Katowice 1980. 329 s. (коаутор: S. Zabierowski);  Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. Издање „Śląsk”, Katowice, 1983, 327 s.; Poetyka Nowej Fali. Издање Шлеског универзитета, Katowice 1990, 231 s.; Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. (Ze studiów nad przekładem artystycznym). Издање „Śląsk”, Katowice 1998, 163 s.; Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym. Издање Шлеског универзитета, Katowice 2004, 227 s.; Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Издање Шлеског универзитета, Katowice 2010, 274 s. Главна је уредница серијске публикације о превођењу „Przekłady Literatur Słowiańskich”.

Молимо да своје радове шаљете електронском поштом на адресу: plsprzeklady@gmail.com

Правила обликовања текста одредило је издаваштво Шлеског универзитета (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Основна библиографска белешка:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.

Бележење имена и презимена

У доњим или завршним белешкама не користе се пуна имена аутора, него њихов скраћени облик – иницијал [тачка]. Ако аутор цитираног рада има два имена, запис иницијала треба обликовати овако: J.A. Kowalski. Према пољским нормама, између иницијала не треба да стоји бјелина. То се начело односи и на имена која садрже цртицу, на пример H.-G. Gadamer. Предлажемо да сва презимена у библиографским белешкама доследно пишете великим словима (Capital). Како бисте то учинили, довољно је да означите презиме, на пример, аутора, и притиснете типке shift + ctrl + k (пречица за програм MS Word). Молимо да између слова не стављате белине! Такође молимо да презимена не пишете верзалом.

Информација о издавачу

Желите ли да допуните библиографске податке информацијом о издавачу, треба је написати према следећем узорку:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, s. 35.

Треба имати на уму доследност записа: ако у једном делу рада белешке садрже инфорамције о издавачу, морају бити забележене и у следећим деловима рада.

Одломак из књиге

Желите ли забележити одломак из књиге, на пример, једну од расправа из књиге одређеног аутора, библиографска биљешка треба да буде обликована овако:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Idem: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Warszawa 2008, s. 35—48.

Чланак из зборника радова

Додајете ли податке о чланку из зборника радова, библиографска белешка има овакав облик:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35—48.

Информације о преводиоцу

Ако је књига на коју се позивате написана на страном језику, у библиографској белешци мора стајати белешка о преводиоцу, која треба да изгледа овако:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Przekł. K. Adamska. Warszawa 2008.

или

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Tłum. K. Adamska. Warszawa 2008.

Понављање извора

Позивате ли се на извор који је споменут у претходној белешци, треба да стоји у следећем облику:

Ibidem, s. 35.

Позивате ли се на извор који је споменут пре у истом поглављу, употребљава се скраћени опис, који треба да изгледа овако:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska…, s. 45. J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 35–48. M. Malinowska: Wpływy czeskie w sztuce Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 56–67.

Но ако сте се на већ споменуту књигу позивали пре – али не у оквиру истога поглавља – треба поновно написати пун библиографски опис.

Не препоручујемо употребу скраћенице op.cit. (opus citatum). Кад су белешке тако обликоване, читалац мора да претражи цео чланак како би нашао прави, целовит опис публикације.

Текст из часописа

Ако је извор на који се позивате чланак објављен у часопису, библиографска белешка треба да изгледа овако:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), s. 35–45.

Ако се позивате на чланак из дневних новина, треба да буде записан на следећи начин:

J. Kowalski: 
Prośba brzmiała: przeczytaj. „Gazeta Wyborcza”, 27.01.2007, s. 17.

Ако је извор чланак објављен у серијској публикацији, библиографска белешка изгледаће овако:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: „Górny Śląsk Wczoraj i Dziś”. T. 8. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35—48.

Белешке према америчкоме систему – молимо да их избегавате!

У делу радова користи се такозвани амерички систем бележења. Библиографија на крају рада треба да садржи податке према узорку:

Adamczyk A.F., 1990: Wpływ górnictwa na wody podziemne. „Socjologia” z. 32, s. 41–46.

Bиблиографске белешке према „америчком” систему треба да буду записане овако:

A.F. Kowalski (2002) ili (Kowalski, 2002) ili (Plan sytuacyjny…, 2001).

Желите ли да допуните белешку у тексту информацијом о страни на којој се налази, можете то учинити стављајући број стране након запете и скраћенице, или да упишете број стране након двотачке:

(Kowalski, 2002, s. 15)
(Kowalski, 2002: 15)

Радови који нису обликовани према упутствима, као и они који не садрже све потребне информације, неће бити прихваћени за објављивање.

Текстове које није посебно наручила, редакција часописа не враћа.