Етички кодекс

Етички кодекс

Етички кодекс научног часописа „Преводи словенских књижевности” – „„Przekłady Literatur Słowiańskich”

Начела која обавезују ауторе

Аутор чланка обвезан је да наведе информације које се односе на све субјекте који су на било који начин утицали на објављивање чланка (у облику садржајног, предметног или финансијског доприноса и сл).

Аутор даје две изјаве. Првом се изјашњава о рецензији – изјављује да ли узима у обзир примедбе рецензената. Ако аутор одлучи да одбије примедбе и сугестије рецензената, своју одлуку мора образложити. Другом изјавом утврђује да ли је реч о оригиналном раду, да ли се споменути рад већ појавио у штампи и јесу ли кориштени сликовни материјали његово дело (формулари изјава налазе се у прилозима на страници  http://www.pls.us.edu.pl/hr/dokumenti-za-autore/)

Примети ли аутор битне грешке у свом чланку, обавезан је да у најкраћем року обавести главнога уредника. Редакција часописа ће учинити све што је могуће како би се грешке уклониле на начин договорен са издавачем и аутором.

Аутор се обавезује да ће избегавати сваки вид сукоба интереса (кад је реч о проблематици којом се бави часопис „Преводи словенских књижевности” – „ Przekłady Literatur Słowiańskich ”, пример је сукоба интереса негативна или позитивна оцена одређених особа или институција с којима је аутор у пословном односу, блиским личним односима, крвном сродству и сл, а односи се на подручје њихове делатности везане за преводе).

Начела која обавезују рецензенте

Сваки текст оцењују најмање два независна пољска и/или инострана рецензента изван саме редакције, круга људи који издају часопис и оног у ком делује аутор текста. Реч је о стручњацима који се баве темом представљеном у раду. Текстови се рецензирају према моделу такозваног doubleblind reviewa, односно, рецензенти и аутори остају анонимни. Рецензија треба да садржи оцену свеске и њене истраживачке вредности на подручју одређене тематике те оцену појединих радова у рецензентском формулару, који се може преузети на интернет страници часописа „ Przekłady Literatur Słowiańskich ” – http://www.pls.us.edu.pl/hr/formular-za-recenziju/

Примиети ли рецензент могућност сукоба интереса с аутором (пословни однос, блиски лични односи, крвно сродство) или проблемом разматраним у раду (кад је реч о проблематици којом се бави часопис „Преводи словенских књижевности„ – „ Przekłady Literatur Słowiańskich ”, пример је сукоба интереса негативна или позитивна оцјена одређених особа или институција – с којима су повезани рецензент или аутор – а односи се на подручје њихове делатности везане за приеводе), обвезан је да о томе обавести главног уредника.

Детаљи поступка рецензирања текстова доступни су на страници http://www.pls.us.edu.pl/hr/postupak-recenziranja/

Начела која обавезују редакцију

Редакција пази на квалитет чланака. Пре слања чланка на рецензирање, чланови редакције пажљиво прегледају текст и, у случају битних мањкавости текста, обраћају се аутору с молбом да текст допуни и поправи. Редакција на рецензирање не шаље текстове који, према њеном мишљењу, не задовољавају захтеве и критеријуме које треба да задовољава научни чланак.

Редакција чини све што је могуће како би избегла појаве попут „ghostwritinga” и „guestauthorshipa”. Ако уочи такве појаве, редакција ће о томе обавестити институцију у којој је аутор запослен.

Коначну одлуку везану за објављивање или одбијање чланка доноси главни уредник након консултација с тематским уредником.

Све информације добијене током сваке етапе у процесу објављивања текста редакција сматра строго поверљивим, осим оних у објављеном тексту самог аутора.

Редакција у избору рецензената нарочито пази на избегавање сукоба интереса аутора и рецензента (нпр. пословни однос, блиски лични односи, крвно сродство и сл.).