Etična načela

Etična načela, ki veljajo v znanstveni reviji „Przekłady Literatur Słowiańskich” .

Navodila za avtorje

Avtor mora v publikaciji predložiti informacije o vseh entitetah, ki so prispevali k nastanku publikacije (v obliki vsebinskega, stvarnega oziroma finančnega prispevka itd.).

Avtor mora izpolniti dve izjavi. V prvi se odzove na recenzijo in sporoča, ali upošteva predloge, ki jih vsebuje recenzija. Če ne upošteva pripomb in predlogov recenzenta, mora utemeljiti svojo odločitev. V  drugi izjavi označi, ali je članek njegovo orginalno delo ali pa je bil prej obljavljen v tisku ter ali je ilustrativno gradivo avtorsko delo (priponke izjav so dostopne na www.pls.us.edu.pl).

Če avtor opazi ključne napake v svoji publikaciji, jih mora čimprej sporočiti glavnemu uredniku. Uredništvo revije bo skupaj z založnikom in po dogovoru z avtorjem (glede na možnost realizacije) naredilo vse, da bi odpravilo vse napake.

Avtor se mora izogibati vseh nasprotij interesov (v primeru vprašanj, s katerimi se ukvarja revija „Przekłady Literatur Słowiańskich“, je lahko primer nasprotja interesov negativna ali pozitivna ocena posameznih oseb oziroma inštitucij, s katerimi je avtor poslovno, zasebno ali sorodstveno povezan, v okviru njihovega delovanja na področju prevoda).

Navodila za recenzente

Če recenzent opazi, da lahko med njim in avtorjem pride do nasprotja interesov (npr. hierarhična poslovna odvisnost, tesni zasebni ali sorodstveni odnosi) ali med njim in problematiko dela (v primeru problematike, s katero se ukvarja revija „Przekłady literatur słowiańskich”, je lahko to negativna ocena posameznih oseb ali inštitucij, s katerimi je recenzent ali avtor povezan, v okviru njihovega delovanja na področju prevoda) je zavezan seznaniti o tem dejstvu glavnega urednika.

Natančna navodila za postopek recenziranja so dostopna na spletni strani: www.pls.us.edu.pl.

Navodila za uredništvo

Uredništvo skrbi za vsebinsko kakovost člankov. Preden se članek pošlje v recenzijo, ga uredništvo pregleda in v primeru večjih pomanjkljivosti se obrne na avtorja s prošnjo po dopolnitvi oz. popravku besedila. Uredništvo ne pošilja v recenzijo besedil, ki po njihovi presoji ne izpolnjujejo zahtev in kriterijev znanstvenega članka. Uredništvo si močno prizadeva, da bi onemogočilo pojavljanje t. i. „ghost-writinga“ in „guest-authorshipa“. Ob morebitnem pojavu bo uredništvo obvestilo inštitucijo, ki zaposluje avtorja.

Vse informacije, ki jih uredništvo prejme na katerikoli stopnji procesa objave, so zaupne narave, izjema so le informacije, ki so v avtorjevem članku in so objavljene v reviji.

Uredništvo pri izbiri recenzentov še posebej skrbi, da ne bi prišlo do nasprotja interesov med avtorjem in recenzentom (npr. hierarhična poslovna odvisnost, tesni zasebni ali sorodstveni odnosi).