Postopek recenziranja

Postopek recenziranja besedil upošteva priporočila Ministrstva za izobraževanje in visoko šolstvo v skladu z etičnimi in poklicnimi smernicami v znanosti. Članki, ki so objavljeni v reviji „Przekłady Literatur Słowiańskich”, so recenzirani kot samostojno znanstveno delo in kot del celotnega zvezka, ki predstavlja določeno problematiko, zato je uredništvo uvedlo naslednji način ravnanja:

1. Pogoji sprejemanja besedila v postopek recenziranja: obseg besedila ne sme preseči 40 tisoč znakov, besedilo vsebuje dva povzetka (v angleščini in v slovanskem jeziku, katerega literaturo in kulturo besedilo obravnava), vsak od njiju ne sme preseči 500 znakov skupaj s presledki;  ključne besede v poljščini in angleščini (5 besed); sinopsis, ki se nahaja pred prispevkom (5–6 vrstic) vključno z afiliacijo (univerza, fakulteta, inštitut ali oddelek ter elektronski naslov), kratka in jedrnata avtorjeva biografija skupaj z naslovom za korespondenco in telefonsko številko (podatki samo za uredništvo in založbo); na koncu ločeno priložiti kazalo avtorjev in kazalo prevajalcev.

2. K ocenjevanju članka sta povabljena vsaj  dva neodvisna recenzenta iz Poljske in/ali tujine, ki ne prihajata iz središča izdajanja publikacije ali pa organizacijske enote, na kateri deluje avtor. Recenzenti so strokovnjaki za tematiko, na katerega se nanaša prispevek.

3. Recenzija poteka po modelu t. i. double-blind review proccess. Recenzentski postopek je anonimen, recenzent ne pozna imena avtorja in obratno.

4. Uredništvo vsak članek označi s številko, pod katero je v procesu obravnavan.

5. Recenzente potrdi uredniški odbor založbe Šlezijske univerze.

6. Recenzija vsebuje oceno predlaganega zvezka in njegov raziskovalni prispevek k analizirani problematiki ter ocene posameznih prispevkov v skladu z vzorcem, in sicer z obrazcem za recenzijo, ki je dostopen na spletni strani revije „Przekłady Literatur Słowiańskich” – www.pls.us.edu.pl

7. Končno odločitev o objavi ali zavrnitvi besedila bo sprejel glavni urednik po posvetovanju s tematskim urednikom. Avtor, ki se strinja z objavo svojega prispevka v reviji „Przekłady Literatur Słowiańskich”, se hkrati soglaša z elektronsko objavo, čeprav je prvotna oblika tiskana.

8. Uredništvo objavlja seznam recenzentov, ki sodelujejo z revijo „Przekłady Literatur Słowiańskich”, v zadnjem zvezku ter na spletni strani revije. Postopek recenziranja je bil dopolnjen od zvezka št. 4,  zadnje spremembe pa smo uvedli od zvezka št. 6.