ПРАВИЛА ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ

Правилата за рецензиране на статиите спазват изискванията и упътванията на Министерството на науката и висшето образование в съответствие с етичните принципи   и нормите за научни изследвания. Статиитe, публикувани в списаниетo „Преводи на славянските литератури” са рецензирани като отделни произведения и същевременно като произведения, които са поставени в основата на съответния тематичен том. Следователно се прилага следната процедура:

1. Редакцията на списаниетo „Преводи на славянските литератури” приема за рецензия статиите, които спазват следните изисквания: общ обем -до 1 издателски лист; две резюмета (на английски език и на славянски език < резюметo нa славянски език трябва да се отнася до литературатa и културатa обcъждани в статията >, всяко от тях не трябва да надвишава 500 знака, включително интервали; ключови думи на полски и на английски език (5 думи ); абстракт в началото на текста (5-6 стиха) заедно с афилиация (университет, факултет, институт или секция, и електронен адрес), кратка биография и библиография на автора, заедно с пощенски адрес за кореспонденция и телефонен номер (данни единствено за редакторите и издателите) и приложени към края индекс на имената на авторите и преводачите (отделно).

2. Всяка статия се оценява от двама независими полски и/или чуждестранни рецензенти, които работят извън редакцията на списанието, извън институцията, която издава публикацията и извън институцията, от която e авторът. Те са специалисти в областта на представените теми.

3. Рецензиите (т. нар. „double-blind review process”) ca анонимни, т.е., рецензентите и авторите не познават имената cи.

4. Статиите се идентифицират чрез дадения от Редакторите номер.

5. Рецензентите се одобряват от Издателския Съвет на Издателствотo на Силезийския Университет

6. Рецензията трябва да включва оценка на предложения том, на научния му принос по отношение на представената тематика и оценка на отделните статии според формулярa за изготвяне на рецензии (за изтегляне), който се намира на електронната страница на периодичното списание „Преводи на славянските литератури” – www.pls.us.edu.pl

7. Окончателно решение с препоръка за публикация на статията или за нейното отхвърляне взема Главният редактор след съгласуване съc Зам. гл. редактор. Авторът, съгласявайки се за отпечатване на статията в списанието „Преводи на славянските литератури”, едновременно дава разрешение за публикуване в електронна версия онлайн, въпреки факта, че основната форма на публикацията е печатна.

8. Редакцията оповестява публично списък с имената на рецензентите, които сътрудничат съc списанието „Преводи на славянските литератури”, в последната част на тома и на електронната страница на списанието. Правилатa за рецензиране са допълнени от 4 том на списанието „Преводи на славянските литератури”, с последно приложение от 6 том.