Procedura recenzowania

Procedura recenzowania tekstów uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics) w zgodzie z zasadami etyki i dobrymi obyczajami w nauce. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Przekłady Literatur Słowiańskich” są recenzowane jako odrębne prace oraz prace składające się na całość tomu, czyli zamkniętej propozycji problemowej. Recenzenci czasopisma są ekspertami w dziedzinie publikacji. Redaktor wybiera Recenzentów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie i stosuje najlepsze praktyki w unikaniu selekcji nieuczciwych Recenzentów. Biorąc pod uwagę potencjalny konflikt interesów, Redaktor unika wybierania Recenzentów zewnętrznych, pracujących w tej samej instytucji co autor. Recenzenci są zobowiązani do przestrzegania etykiety recenzenckiej. Obowiązuje następujący tryb postępowania:

1. Kwalifikacja do recenzji przez redakcję „Przekładów Literatur Słowiańskich” ze względu na przyjęte wymagania: objętość nie większa niż 1 arkusz wydawniczy; dwa streszczenia (w języku angielskim oraz języku słowiańskim, którego literatury i kultury dotyczy tekst), każde z nich nie może przekroczyć 500 znaków ze spacjami; słowa kluczowe po polsku i po angielsku (5 słów); abstrakt poprzedzający tekst (5-6 wersów) wraz z afiliacją (uniwersytet, wydział, instytut lub katedra oraz adres elektroniczny), zwięzłą notką biobibliograficzną o Autorze wraz z adresem pocztowym do korespondencji i telefonem kontaktowym (dane wyłącznie dla Redakcji i dla Wydawnictwa) oraz dołączony na końcu indeks nazwisk autorów i indeks nazwisk tłumaczy (osobno).

2. Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej, dwóch niezależnych recenzentów polskich i/lub zagranicznych spoza redakcji, spoza ośrodka wydającego publikację oraz spoza ośrodka, z którego pochodzi Autor. Są to specjaliści w zakresie prezentowanej tematyki.

3. Recenzje realizują model tzw. double-blind review proces, czyli są anonimowe, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swych nazwisk. Podczas całego procesu zarówno Recenzent, jak i Autor pozostają anonimowi. Redaktor zapewnia przygotowanie artykułu w taki sposób, że nie zostaje bezpośrednio ani pośrednio ujawniona tożsamość autorów. Anonimowość autora zapobiega wszelkim uprzedzeniom Recenzenta, a artykuły pisane przez prestiżowych lub renomowanych autorów rozpatrywane są na podstawie treści ich prac, a nie ich reputacji.

4. Przed wysłaniem artykułu do Recenzenta Redaktor usuwa wszelkie informacje o autorze, takie jak nazwisko, afiliacja, także wszelkie sugestie tożsamości autora znajdujące się w artykule. Redaktor upewnia się, że rysunki i tabele nie zawierają żadnych odniesień do powiązań autora, wybiera nazwy plików z ostrożnością i zapewnia, że „Właściwości” pliku są również anonimowe.

5. Artykuły są identyfikowane za pomocą nadanego im numeru przez Redaktora.

6. W przypadku gdy Redaktor jest autorem artykułu, jego rola zostaje przejęta przez Redaktora aktualnego numeru czasopisma.

7. Recenzenci zatwierdzani są przez Radę Wydawniczą Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

8. Recenzenci proszeni są o pisemne, anonimowe komentarze na formularzu recenzji. Recenzja zawiera wyraźny wniosek stwierdzający, czy artykuł powinien lub nie powinien zostać przyjęty do publikacji.

9. Recenzja powinna zawierać ocenę proponowanego tomu i jego wkład badawczy w zakresie podjętej tematyki oraz ocenę poszczególnych artykułów według wzoru, czyli formularza recenzyjnego (do pobrania) zamieszczonego na stronie internetowej czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” – http://www.pls.us.edu.pl/formularz-recenzyjny/– Tam, gdzie jest to konieczne, zwykle w przypadku jednej negatywnej recenzji, Redaktor może zażądać dodatkowej recenzji artykułu, wybierając alternatywnych Recenzentów.

10. Ostateczną decyzję w sprawie druku lub odrzucenia artykułu podejmuje Redaktor Naczelny  po konsultacji z Redaktorem Tematycznym/Naukowym numeru i/lub Członkami Rady Programowej. Autor wyrażając zgodę na druk tekstu w „Przekładach Literatur Słowiańskich”, godzi się jednocześnie na publikację w wersji elektronicznej on-line, pomimo że wersją podstawową publikacji jest forma drukowana.

11. Redaktor przekazuje anonimowe recenzje Autorowi z decyzją, czy artykuł został bezwarunkowo zaakceptowany do publikacji, zaakceptowany, ale wymaga pewnych poprawek lub odrzucony.

12. Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z „Przekładami Literatur Słowiańskich” w ostatniej części tomu oraz na stronie internetowej pisma. Zasady recenzowania zostały uzupełnione począwszy od tomu 4. „Przekładów Literatur Słowiańskich”, a ostatnie uzupełnienia – od tomu 6.