Jak przygotować artykuł

Uprzejmie prosimy, by pliki nadsyłane do redakcji spełniały następujące warunki w zakresie formatu, przypisów i zamieszczanych materiałów graficznych bądź fotografii oraz informacji.

Format tekstu

 1. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków liczonych wraz z przypisami dolnymi i spacjami, czyli ok. 18-20 stron) napisanych w Times New Roman 12 pt, odstęp 1,5;
 2. Recenzja nie powinna przekraczać 25 000 znaków liczonych, tak jak powyżej (ok. 9-10 stron);
 3. Oczekujemy tekstu wyjustowanego, wcięcie akapitowe: 1,25;
 4. Przypisy mają być zapisane również w Times New Roman 10 pt, odstęp 1;
 5. Jeżeli artykuł zawiera materiał graficzny (ilustracje, wykresy, zdjęcia) prosimy o dołączenie ich w osobnym pliku, a w tekście głównym – o zaznaczenie odnośnikiem liczbowym miejsca, w którym powinien się znaleźć. Autor jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na wydrukowanie ilustracji;
 6. W tytule pliku prosimy podać nazwisko oraz pierwsze słowa tytułu;
 7. Wymagany format pliku: rtf lub doc (nie przyjmujemy tekstów zapisanych w innych formatach)

Pierwsza strona

Na pierwszej stronie prosimy o zamieszczenie następujących informacji:

 1. Tytuł (wyśrodkowany) w języku polskim i w języku angielskim
 2. Imię i nazwisko (wyśrodkowane)
 3. Dane kontaktowe (wyśrodkowane): uniwersytet, instytut, e-mail;
 4. Wyśrodkowane: data zgłoszenia (lewa strona) oraz data recenzji i akceptacji (prawa strona);
 5. Abstrakt (5 – 6 wersów) w języku angielskim wraz z 5 słowami kluczowymi (przed tekstem artykułu, wyjustowany).

Na końcu artykułu

 1. Bibliografia
 2. Streszczenie w języku słowiańskim (ok. 500 znaków ze spacjami), o literaturze którego traktuje artykuł wraz ze słowami kluczowymi w tymże języku;
 3. Streszczenie w języku angielskim (ok. 500 znaków ze spacjami);
 4. Indeksy: osobno autorów i osobno tłumaczy;
 5. Krótka nota biobibliograficzna: stopień naukowy, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zatrudnienia, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje.

Wzór notki:

Leszek Małczak – ur. w 1971 r. w Lublińcu, dr hab., adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji IFS UŚ; badacz literatur południowosłowiańskich, zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką, jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii i praktyki przekładu. Opublikował między innymi monografię pt. Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (2004) i Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944-1984 (2013); jest współredaktorem wyboru współczesnego dramatu serbskiego Serbska ruletka (2011) i wyboru współczesnego dramatu chorwackiego Kroatywni (2012).

Bożena Tokarz, ur. 1946 w Łodzi; prof. zw. w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego; badaczka dwudziestowiecznej literatury polskiej i słoweńskiej; zajmuje się teorią literatury, komparatystyką, teorią przekładu, poetyką historyczną. Autorka m. in. książek: Teoria literatury. Metodologia badań literackich. Katowice 1980. ss. 329 (współautor: S. Zabierowski);  Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. Wyd. „Śląsk”. Katowice 1983, ss. 327; Poetyka Nowej Fali. Wyd. UŚ Katowice 1990, ss. 231; Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. (Ze studiów nad przekładem artystycznym). Wyd. Śląsk. Katowice 1998, ss. 163; Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym. Wyd. UŚ. Katowice 2004, ss. 227; Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Wyd. UŚ. Katowice 2010, 274 ss. Redaktor serii przekładoznawczej Przekłady Literatur Słowiańskich.

Artykuły prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: plsprzeklady@gmail.com

Przypisy bibliograficzne i bibliografia – sposób zapisu

Przykłady zapisów w bibliografii:

Nazwisko i inicjał imienia autora, rok wydania: tytuł pracy. Miejsce wydania, nazwa wydawnictwa.

Jullien F., 2001: Du temps. Paris, Grasset et Fasquelle.

Nazwisko i inicjał imienia autora, rok wydania: tytuł pracy. Inicjał imienia i nazwisko tłumacza, tłum. Miejsce wydania, nazwa wydawnictwa.

Eco U., 1994: Lector in fabula. P. Salwa, tłum. Warszawa, PIW.

Nazwisko i inicjał imienia autora, rok wydania: tytuł artykułu w pracy zbiorowej/rozdziału. W: Inicjał imienia i nazwisko redaktora: tytuł pracy. Miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, s. [na których znajduje się artykuł].

Zarek J., 1991: Seria jako zbiór tłumaczeń. W: P. Fast, red.: Przekład artystyczny 2.

Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 49–56.

Nazwisko i inicjał imienia autora, rok wydania: tytuł artykułu w czasopiśmie. „Tytuł czasopisma”, nr/ t./ z., s. [na których znajduje się artykuł].

Bednarczyk A., 2011: Polskie parateksty „Poematu bez bohatera” Anny Achmatowej. „Między Oryginałem a Przekładem”, t. 17, s. 35–53.

Nazwisko i inicjał imienia autora, [online]: tytuł artykułu dostępnego w wersji online. Dostępne w Internecie: adres strony internetowej [dostęp: ??.??.????].

Kisiel A., [online]: Czy istnieją przysłówki o postaci głównie szczególnie? Dostępne w Internecie: https://www.academia.edu/5267508/A._Kisiel_czy_istniej%C4%85_przys%C5%82%C3%B3wki_o_postaci_glownie_i_szczegolnie [dostęp: 12.01.2017].

Przykłady zapisów w przypisach:

Inicjał imienia i nazwisko autora, rok wydania: tytuł pracy. Miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, s. [w przypadku cytatu].

F. Jullien, 2001: Du temps. Paris, Grasset et Fasquelle. (Przy kolejnym cytowaniu opis skrócony do: F. Jullien, 2001: Du temps…).

Nazwisko i inicjał imienia autora, rok wydania: tytuł pracy. Inicjał imienia i nazwisko tłumacza, tłum. Miejsce wydania, nazwa wydawnictwa.

U. Eco, 1994: Lector in fabula. P. Salwa, tłum. Warszawa, PIW, s. ??.

Inicjał imienia i nazwisko autora, rok wydania: tytuł artykułu w pracy zbiorowej/rozdziału. W: Inicjał imienia i nazwisko autora redaktora: tytuł pracy. Miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, s. [na których znajduje się artykuł].

J. Zarek, 1991: Seria jako zbiór tłumaczeń. W: P. Fast, red.: Przekład artystyczny 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 49–56.

Inicjał imienia i nazwisko autora, rok wydania: tytuł artykułu w czasopiśmie. „Tytuł czasopisma”, nr/ t./ z., s. [na których znajduje się artykuł].

A. Bednarczyk, 2011: Polskie parateksty. „Poematu bez bohatera” Anny Achmatowej. „Między Oryginałem a Przekładem”, t. 17, s. 35–53.

Inicjał imienia i nazwisko autora, [online]: tytuł artykułu dostępnego w wersji online. Dostępne w Internecie: adres strony internetowej [dostęp: ??.??.????].

A. Kisiel, [online]: Czy istnieją przysłówki o postaci głównie szczególnie? Dostępne w Internecie: https://www.academia.edu/5267508/A._Kisiel_czy_istniej%C4%85_przys%C5%82%C3%B3wki_o_postaci_glownie_i_szczegolnie [dostęp: 12.01.2017].

Teksty niesformatowane według powyższych wymagań lub niezawierające wszystkich informacji nie będą przyjmowane.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.