Kako pripraviti članek za objavo?

Za avtorje

Vljudno prosimo, da poslana besedila upoštevajo sledeče smernice glede formata, opomb, grafičnega gradiva, fotografij in informacij.

Format besedila

 1. Obseg prispevkov naj ne presega 1 AP (okoli 40 000 znakov s presledki in opombami, in sicer 18–20 strani), pisava Times New Roman 12 pt, razmik 1,5.
 2. Recenzija naj ne presega 25 000 znakov, štetih enako kot zgoraj (okoli 9–10 strani).
 3. Besedilo naj bo obojestransko poravnano, levi zamik: 1,25.
 4. Opombe naj bodo tudi v pisavi Times New Roman 10 pt, razmik 1.
 5. Če prispevek vsebuje grafično gradivo (ilustracije, grafikone, slike), jih priložite v ločeno datoteko, v glavnem besedilu pa s številko označite prostor, kjer naj bi se gradivo nahajalo. Avtor je odgovoren za pridobitev dovoljenja za tisk ilustracij.
 6. V naslovu datoteke napišite priimek ter prve besede naslova.
 7. Format datoteke: rtf ali doc (ne sprejemamo besedil, zapisanih v drugih formatih).

Prva stran

Na prvo stran vnesite naslednje informacije:

 1. Naslov (sredinska poravnava) v poljskem in  angleškem jeziku;
 2. Ime in priimek (sredinska poravnava);
 3. Kontaktni naslov (sredinska poravnava): univerza, inštitut, e-naslov;
 4. Sredinska poravnava: datum prijave (leva stran) ter datum recenzije in sprejema (desna stran);
 5. Izvleček (5-6 vrstic) v angleškem jeziku skupaj z 5 ključnimi besedami (pred besedilom prispevka, obojestranska poravnava).

Na koncu prispevka

 1. Povzetek v slovanskem jeziku (okoli 500 znakov s presledki) o literaturi, ki jo obravnava prispevek, skupaj s ključnimi besedami v izbranem jeziku.
 2. Povzetek v angleškem jeziku (okoli 500 znakov s presledki).
 3. Kazalo: ločeno kazalo avtorjev in ločeno kazalo prevajalcev.
 4. Kratka predstavitev avtorja: znanstveni naslov, ime in priimek, datum in kraj rojstva, zaposlitev, raziskovalna zanimanja, najnovejše objave.

Vzorec:

Leszek Małczak, rojen leta 1971 v Lublincu, dr. hab., adiunkt na Katedri za literarno teorijo in prevajanje na Inštitutu za slovansko filologijo Šlezijske univerze; raziskovalec južnoslovanskih literatur, ukvarja se predvsem s hrvaško literaturo in kulturo, njegova raziskovalna zanimanja se osredotočajo na: fenomen regionalizma, poljsko-hrvaške kulturne odnose, kulturno in literarno komparativistiko ter zgodovino, teorijo in prakso prevoda. Objavil je mdr. monografijo Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (2004) in Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1984 (2013); je sourednik izbora sodobne srbske dramatike Serbska ruletka (2011) in izbora sodobne hrvaške dramatike Kroatywni (2012).

Bożena Tokarz, rojena leta 1946 v Lodžu; red. prof. na Inštitutu za slovansko filologijo Šlezijske univerze; raziskovalka poljske in slovenske literature 20. stoletja; ukvarja se z literarno teorijo, primerjalno književnostjo, teorijo prevoda, zgodovinsko poetiko. Avtorica mdr. knjig Teoria literatury. Metodologia badań literackich. Katowice 1980. ss. 329 (soavtor: S. Zabierowski);  Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. Založba „Śląsk”. Katowice 1983, ss. 327; Poetyka Nowej Fali. Založba UŚ Katowice 1990, ss. 231; Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. (Ze studiów nad przekładem artystycznym). Založba Śląsk. Katowice 1998, ss. 163; Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym. Založba UŚ. Katowice 2004, ss. 227; Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Založba UŚ. Katowice 2010, 274 ss. Glavna urednica serijske prevodoslovne publikacije Przekłady Literatur Słowiańskich (Prevodi slovanskih književnosti).

Prispevke pošljite po elektronski pošti na naslov: plsprzeklady@gmail.com

Navodila za opombe je določila Založba Šlezijske univerze.

Navadno navajanje virov in literature

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.

Zapis imen in priimkov

V sprotnih ali končnih opombah ne uporabljamo polnih avtorjevih imen, ampak skrajšano obliko – začetnici [pika]. Če avtor citiranega dela ima dve imeni, se zapiše npr. J.A. Kowalski. Po poljskih korekturnih pravilih se med začetnicama ne sme nahajati presledek. Enako pravilo se tiče zapisa imen z vezajem, npr. H.-G. Gadamer. Svetujemo, da bi bili v virih in literaturi vsi priimki označeni s kapitelkami. Za ta namen je treba označiti priimek, npr. avtorja in pritisniti bližnjico na tipkovnici shift + ctrl + k (bližnjice za program MS Word). Prosimo, da ne označujete priimkov z rabo presledkov med črkami priimka! Ne uporabljajte tudi samo velikih črk pri zapisovanju priimkov.

Informacija o založniku

Če bi radi oplemenitili bibliografijo s podatkom o založbi, ki je besedilo objavila, jo vnesite po naslednjem vzorcu:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, s. 35.

Ne pozabite na doslednost pri zapisovanju: če bodo v enem poglavju opombe vsebovale tudi podatek o založniku, mora le-ta nastopiti tudi v ostalih poglavjih.

Odlomek iz knjige

Če bi radi zapisali odlomek iz knjige, npr. eno od razprav iz knjige določenega avtorja, naj bo tvorjen po vzorcu:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Idem: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Warszawa 2008, s. 35—48.

Prispevek iz zbornika

Če navajamo izbrani članek, ki se nahaja v zborniku, ima vir sledečo obliko:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35—48.

Podatek o prevajalcu

Če je knjiga, na katero se sklicujemo, prevod iz tujega jezika, mora vir vsebovati informacijo o prevajalcu. Opombo tvorimo po vzorcu:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Przeł. K. Adamska. Warszawa 2008.

ali

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Tłum. K. Adamska. Warszawa 2008.

Ponovitev vira

Če navajamo vir, ki je v prejšnji opombi, ima vir sledečo obliko:

Ibidem, s. 35.

Če navajamo vir, ki je bil naveden v kakšnem predhodnem poglavju, uporabljamo t. i. skrajšan opis, ki ima obliko:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska…, s. 45.

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 35–48.
M. Malinowska: Wpływy czeskie w sztuce Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 56–67.

Če smo se sklicevali na knjigo prej – ne pa v okviru izbranega poglavja – moramo navesti celoten vir.

Odsvetujemo uporabo krajšave op. cit. (opus citatum). Če so naše opombe tvorjene na tak način, bi moral bralec ob taki navedbi preveriti celo delo, da bi našel pravi, celotni opis publikacije.

Besedilo iz revije

Če navajamo vir članka, ki je objavljen v reviji, naj bo vir  tako zapisan:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), s. 35–45.

Če pa se sklicujemo na članek iz časopisa, ga navajamo sledeče:

J. Kowalski: Prośba brzmiała: przeczytaj. „Gazeta Wyborcza”, 27.01.2007, s. 17.

Če navajamo vir članka, ki je objavljen v serijski publikaciji, naj bo vir  zapisan:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: „Górny Śląsk Wczoraj i Dziś”. T. 8. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35—48.

Prosimo, da se izogibate opombam, tvorjenim po ameriškem standardnem sistemu!

V nekaterih delih se uporablja t. i. ameriški standardni sistem. V bibliografiji na koncu dela naj bi bili viri publikacij zapisani:

Adamczyk A.F., 1990: Wpływ górnictwa na wody podziemne. „Socjologia” z. 32, s. 41–46.

Vir v ameriškem standardnem sistemu v sklicih znotraj besedila naj bo tako zapisan:

A.F. Kowalski (2002) ali (Kowalski, 2002) ali (Plan sytuacyjny…, 2001).

Če bi radi dopolnili opombo z informacijo glede strani, lahko vnesete številko strani s krajšavo s. po vejici ali po dvopičju:

(Kowalski, 2002, s. 15)

(Kowalski, 2002: 15)

Besedila, ki ne bodo oblikovana po zgoraj navedenih pravilih ali bodo nepopolna, ne bodo sprejeta.

Uredništvo ne vrača nenaročenega gradiva.