Arhiv – razvrstitev po številkah

Arhiv revije “Przekłady Literatur Słowiańskich” je dostopen v spletni obliki samo v poljščini pod naslednjo povezavo:

Arhiv

Doslej so izšli naslednji zvezki:

2009 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1. (Issue: 1 (1)/2009)

Prevajalske odločitve 1990–2006 / Wybory translatorskie 1990-2006

Wybory translatorskie 1990–2006. T. 1. Cz. 1 [Prevajalske odločitve 1990–2006, 1. zv., 1. del]. Ur. Bożena Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 334 str. – Prispevki v tem zborniku zgolj nakazujejo vlogo prevajalskih odločitev, in sicer na eni sami, splošnejši ravni,  hkrati pa neposredno prikazujejo nekatere značilnosti posameznih prevajalcev in njihovih kultur. Gre za prvi zvezek serijske publikacije z naslovom „Przekłady Literatur Słowiańskich”.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_okladkargb

2010 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 2. (Issue: 1 (2)/2010)

Bibliografija prevodov slovanskih književnosti (1990-2006) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 2 [Bibliografija prevodov slovanskih književnosti (1990–2006), 1. zv., 2. del]. Ur. Bożena Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. 204 str. – Zbornik je priloga zvezka z naslovom „Przekłady Literatur Słowiańskich”: T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006.  V njem najdemo preglede prevodnih objav in recepcije slovanskih književnosti v različnih slovanskih kulturah.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

2011 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1. (Issue: 2 (1)/2011)

Oblike medkulturnega dialoga v umetnostnem prevodu / Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym  

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. T. 2. Cz. 1 [Oblike medkulturnega dialoga v umetnostnem prevodu, 2. zv., 1. del]. Ur. Bożena Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, 320 str. – Zbornik je posvečen oblikam medkulturnega dialoga v prevodu (in z njegovim posredovanjem), in sicer na primeru bolgarske, češke, hrvaške, makedonske, poljske, srbske, slovaške in slovenske književnosti. Avtorji prispevkov opisujejo in interpretirajo različne ravni dialoga (najpogosteje leksikalno), poskušajo opredeliti predpostavke, ki omogočajo ali preprečujejo dialog, kot tudi pojasniti negativen ali nenaklonjen odnos posameznih prevajalcev do tovrstnega dialoga.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

2012 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3. (Issue: 1 (3)/2012)

Bibliografija prevodov slovanskih književnosti (1990-2006)/ Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)  

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 3  [Bibliografija prevodov slovanskih književnosti (1990–2006), 1. zv. 3. del]. Ur. Bożena Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. 352 str. – Zbornik je nadaljevanje drugega dela serijske publikacije z naslovom „Przekłady Literatur Słowiańskich”: T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990–2006 in vsebuje seznam prevodov bolgarske, hrvaške in srbske književnosti v poljščino ter poljske književnosti v jezike navedenih literatur. Podobno kot v predhodnem zvezku se tudi tu pokaže, da slovanske književnosti na Poljskem in poljska književnost v drugih slovanskih deželah niso prisotne v enaki meri.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1. (Issue: 3 (1)/2012)

Kulturne ovire v umetnostnem prevodu / Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. T. 3. Cz. 1 [Kulturne ovire v umetnostnem prevodu, 3. zv., 1. del]. Ur. Bożena Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. 280 str. – Naslov tretjega zvezka serijske publikacije „Przekłady Literatur Słowiańskich” se nanaša na kulturne prakse in navade, ki so v besedilih bolj ali manj utrjene in ovirajo poustvaritev izvirnika v prevodu, pa tudi na to, kako sekundarni bralec dojema tujost oz. drugačnost. Vse to povzroča prevajalske in prevodoslovne probleme, ki jih v zborniku obravnavajo posamezni avtorji.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

2013

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 4. (Issue: 1 (4)/2013)

Bibliografija prevodov slovanskih književnosti (1990-2006)  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 4 [Bibliografija prevodov slovanskih književnosti (1990–2006), 1. zv., 4. del]. Ur. Bożena Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 388 str. – Zbornik je zadnji del prvega zvezka z naslovom Wybory translatorskie 1990-2006 in vsebuje sezname prevodov češke, slovaške in makedonske književnosti na Poljskem ter poljske književnosti v češčino, slovaščino in makedonščino. Na koncu zadnjega, četrtega dela prvega zvezka se nahajata indeks avtorjev in indeks prevajalcev, ki so se pojavili v vseh bibliografskih delih, kar naj bi bralcu olajšalo uporabo bibliografije in sintezo ugotovitev v zvezi s prevajalskimi odločitvami.     

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1. (Issue: 4 (1)/2013)

Stereotipi v umetnostnem prevodu  Stereotypy w przekładzie artystycznym  

Stereotypy w przekładzie artystycznym. T. 4. Cz. 1 [Stereotipi v umetnostnem prevodu, 4. zv., 1. del]. Ur. Bożena Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 284 str. – Prispevki v pričujočem zborniku obravnavajo različne stereotipe in njihovo interpretacijo v prevodu. Gre za stereotipe, ki so nastali med procesom prevajanja, pa tudi za rekonstrukcijo stereotipov izhodiščne kulture.     

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

2014

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 2. (Issue: 4 (2)/2014)

Bibliografija prevodov slovanskih književnosti (2007-2012)Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)  

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012). T. 4. Cz. 2 [Bibliografija prevodov slovanskih književnosti (2007–2012), 4. zv., 2. del]. Ur. Bożena Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. 544 str. – Zbornik vsebuje sezname prevodov bolgarske, hrvaške, češke, makedonske, srbske, slovaške in slovenske književnosti v poljščino ter poljske v jezike navedenih literatur, ki so nastali v obdobju petih let.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1. (Issue: 5 (1)/2014)

Vzajemne povezave med prevodom in komparativistiko / Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

Wzajemne związki miedzy przekładem a komparastyką. T. 5. Cz. 1 [Vzajemne povezave med prevodom in komparativistiko, 5. zv., 1. del]. Ur. Bożena Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. 416 str. – Avtorji prispevkov v tem zborniku pokažejo, kako komparativistika vse bolj postaja prevodoslovje, s čimer opozarjajo na transverzalnost sodobne kulture in literature brez predsodkov in sovražnosti. Raziskave na tem področju prikazujejo posamezne sfere svetovne književnosti, ki jih je vse težje opisati.   

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2. (Issue: 5 (2)/2014)

Bibliografija prevodov slovanskih književnosti (2013) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013). T. 5. Cz. 2 [Bibliografija prevodov slovanskih književnosti (2013), 5. zv., 2. del]. Ur. Bożena Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  2014. 242 str. – Od tega zvezka dalje bo bibliografija obogatena tudi s komentarji, v katerih avtorji bibliografij opisujejo tendence, ki se v kontekstu posamezne kulture, potrebe po drugačnosti ali samopotrditvi kažejo v recepciji tujih (slovanskih) književnosti pri Slovanih.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl