Archiv podle čísel

Archiv časopisu “Przekłady Literatur Słowiańskich” (pouze v polštině) k dispozici zde:

Archiwum według tomów

Doposud byly vydány následující svazky:

2009 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1. (Issue: 1 (1)/2009)

Volby překladu 1990-2006 / Wybory translatorskie 1990-2006

Wybory translatorskie 1990-2006. T. 1. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Volby překladu, sv. 1, část 1 – Svazek ukazuje na roli překladatelských možností, a to na jedné více obecnější úrovni: nepřímo poukazuje na některé vlastnosti překladatele a jeho vlastní kultury. Další vydané svazky budou tvořit jeho pokračování.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_1_okl

2010 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 2. (Issue: 1 (2)/2010)

Bibliografie překladů slovanských literatur (1990-2006). Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 204 s. – Bibliografie překladů slovanských literatur (1990–2006) Sv. 1, část 2. – Jde o pokračování svazku vydaného pod názvem Wybory translatorskie 1990-2006. T. 1. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Běží o kolektivní dílo zcela jiné povahy nežli předchozí svazek. Má podat svědectví o skutečných překladech, které byly realizovány v jednotlivých slovanských kulturách. Do svazku byly sebrány a uspořádány bibliografie překladů polské literatury do následujících jazyků: bulharský, chorvatský, český, makedonský, srbský, slovenský, slovinský (a také překlady slovinské literatury do češtiny) a překlady z uvedených slovanských literatur do polštiny.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

2011 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1. (Issue: 2 (1)/2011)

Formy mezikultárního dialogu v uměleckém překladu / Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym  

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. T. 2. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 320 s. – Formy mezikultárního dialogu v uměleckém překladu. Sv. 2, část 1. – Přítomný svazek je věnován formám mezikulturního dialogu v překladu (a jeho prostřednictvím), jež jsou pozorovány na materiálu literatury bulharské, české, chorvatské, makedonské, polské, srbské, slovenské a slovinské. V prezentovaných studiích autoři popisují a interpretují různé úrovně zdialogizování (nejčastěji pak lexikální), snaží se zjistit předpoklady jak dovolující, tak znemožňující vést dialog, a také negativní nebo zdrženlivý postoj některých překladatelů k dialogu.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

2012 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3. (Issue: 1 (3)/2012)

Bibliografie překladů slovanských literatur (1990-2006) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)  

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 3. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 352 s. – Bibliografie překladů slovanských literatur (1990–2006) Sv. 1, část 3. – Svazek je pokračováním druhé části kontinuálně vydávané publikace „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990–2006. Tato část upozorňuje na překlady liteatury bulharské, chorvatské a srbské do polštiny a polské literatury do uvedených jazyků. Povrzuje v dřívější části odhalenou disproporci mezi známostí slovanských literatur v Polsku a polské literatury ve slovanských zemích.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1. (Issue: 3 (1)/2012)

Kulturní bariéry v uměleckém překladu/ Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. T. 3. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 280 s. – Kulturní bariéry v uměleckém překladu. Sv. 3, část 1. – Názvu třetího svazku kontinuálně vydávané publikace Překlady slovanských literatur je třeba rozumět jako kulturním praktikám a návykům, více nebo méně zaznamenaným v textech, které ztěžují zpětnou expresi originálu; tím samým lze rozumět i odcizení ze strany sekundárního příjemce. Tato situace způsobuje vznik problémů při překladu i v nauce o překladu, jež jsou v knize několika autory vybrány a řešeny.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

2013

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 4. (Issue: 1 (4)/2013)

Bibliografie překladů slovanských literatur (1990-2006) Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 4. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 388 s. – Tato publikace je poslední částí prvního svazku publikací vydaných s názvem Wybory translatorskie 1990–2006. – Soustřeďuje překlady z literatury české, slovenské a makedonské v Polsku, a naopak, z literatury polské do češtiny, slovenštiny a makedonštiny. Na konci poslední části prvého svazku (čtvrté) je připojen index jmen autorů a překladatelů ze všech bibliografických částí prvého svazku, aby se tím čtenáři usnadnila práce s bibliografií a vytváření závěrů o volbách překladu.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1. (Issue: 4 (1)/2013)

Stereotypy v uměleckém překladu Stereotypy w przekładzie artystycznym 

Stereotypy w przekładzie artystycznym. T. 4. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 284 s. – Stereotypy v uměleckém překladu. Sv. 4, část 1. – V uvedeném svazku soustředěné studie se týkají různých stereotypů a jejich překladu. Jde jak o stereotypy vzniklé v procesu překladu, tak o rekonstrukce stereotypů výchozí kultury. 

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

2014

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 2. (Issue: 4 (2)/2014)

Bibliografie překladů slovanských literatur (2007-2012)Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)  

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012). T. 4. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 544 s. – Bibliografie překladů slovanských literatur (2007–2012). Sv. 4, část 2. – Přítomný svazek přináší soupisy překladů literatury bulharské, chorvatské, české, makedonské, srbské, slovenské a slovinské do polštiny a literatury polské do jazyků uvedených literatur v průběhu 5 let.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1. (Issue: 5 (1)/2014)

Vzájemné souvislosti mezi překladem a komparatistikou / Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

Wzajemne związki miedzy przekładem a komparastyką. T. 5. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 416 s. – Vzájemné souvislosti mezi překladem a komparatistikou. Sv. 5, část 1. – Autoři studií shromážděných do svazku s názvem Vzájemné souvislosti mezi překladem a komparatistikou ukazují, jak se kompratistika stále častěji stává vědou o překladu, a názorně prezentují transversalitu současné kultury a literatury bez předsudků a nepřátelství. Ve studiích z dané oblasti jsou odhalovány různé oblasti světové literatury, jež je stále pracnější popisovat.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2. (Issue: 5 (2)/2014)

Bibliografie překladů slovanských literatur (2013) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013). T. 5. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 242 s. – Bibliografie překladů slovanských literatur (2013). Sv. 5, část 2. – Počínajíc tímto svazkem je bibliografie obohacena o komentáře, jejichž autoři popisují rýsující se pravidelnosti v oblasti recepce cizí (slovanské) literatury u Slovanů v kontextu individuální kultury a poptávku po rozmanitosti nebo po sebepotvrzení.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl

2015

“Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1. (Issue: 6 (1)/2015)

Překladatelova svoboda vzhledem k požadavkům textu / Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Články, které se našly v tomto svazku, byly seřazeny do dvou částí nazvaných Tłumaczenie jako naśladowanie [Překlad jako napodobování] a Tekst i kultura wyjściowa w świetle kultury docelowej [Text a kultura vůči cílové kultuře]. V první části se nacházejí články uvažující o vlivech a inspiracích jako kreativním a pragmatickém jevu i jako výsledku interpretace textu v kontextu příjímací kultury. V druhé části autoři diskutují možnosti a cíle napodobování jakož i očekávání příjemců překladu. Napodobování v překladu chápou široce: už nejen jako uměleckou inspiraci, tedy dost volně, nýbrž také: jako respektování textu a výchozí kultury vůči cílové kultuře; jako zachování denotativně-konotativní informace o výchozí nebo třetí kultuře z hlediska příjemce cílové kultury.

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 2. (Issue: 6 (2)/2015)

Bibliografie překladů slovanských literatur (2014) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 6. svazek, 2. část: Bibliografie překladů slovanských literatur – 2014 registruje překlady, jejichž množství a výběr Autorů a konkrétních děl ukazují poznávací a estetické potřeby cílových kultur a literatur. Tento svazek obsahuje vzájemné překladatelské vztahy (a nejen ty) mezi literaturami bulharskou, chorvatskou, českou, makedonskou, srbskou, slovenskou, slovinskou na jedné straně, a polskou na druhé. Autoři komentářů se pokoušejí o kritické a analytické nahlédnutí do překladové tvorby z hlediska: úlohy překladatele ve vzájemných literárních kontaktech, potřeb cílové překladatelem zastupované kultury, zúčastněných institucí, stupně složitosti výchozího textu.

2016

“Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 7. Cz. 1. (Issue: 7 (1)/2016)

Překladatelé a slovanská translatologie / Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

Téma tohoto svazku — Překladatelé a slovanská translatologie — vyplývá ze snahy představit teoretické a historické panorama této disciplíny, a také konkrétní překladatelské zvyky. Tyto dva úhly pohledu na jednotlivá překladatelova řešení nejlépe ukazují jejich úlohu jako zprostředkovatelů (a obcas průkopníků stylu a myšlení), a také jejich rozhodnutí, funkce a pragmatiku překladu.

“Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 7. Cz. 2. (Issue: 7 (2)/2016)

Bibliografie překladů slovanských literatur (2014) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 7. svazek, 2. část: Bibliografie překladů slovanských literatur (2015) se zmiňuje o překladech, které byly publikovány v roce 2015. Vzhledem k výběru výchozích textů vznikly určité změny v preferencích ve srovnání s minulými roky, které jsou více nebo méně nápadné v jednotlivých literaturach a jejich překladech.