Godina, Svezak, Dio

Arhiv časopisa “Przekłady Literatur Slowiańskich”, samo na poljskome jeziku, dostupan je na:

Arhiv

Dosad su izašli sljedeći svesci:

2009 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1. (Issue: 1 (1)/2009)

Izbor prevoditelja 1990-2006 / Wybory translatorskie 1990-2006

Wybory translatorskie (Izbor prevoditelja) 1990-2006. T. 1. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Zbornik radova daje opći pregled prevoditeljskih izbora, pokazujući posredno neke karakteristike prevoditelja i njegove kulture. Sljedeći zbornici nastavit će se baviti sličnom tematikom.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_okladkargb

2010 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 2. (Issue: 1 (2)/2010)

Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti (1990-2006). Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti) (1990–2006). T. 1. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 204 s. – Zbornik je dodatak svesku pod naslovom  „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Posve različit od spomenutoga, daje pregled izdanja i recepcije slavenskih književnosti u različitim slavenskim kulturama.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

2011 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1. (Issue: 2 (1)/2011)

Oblici međukulturalnog dijaloga u književnom prijevodu / Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym  

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym (Oblici međukulturalnog dijaloga u književnom prijevodu).  T. 2. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 320 s. – Spomenuti je svezak posvećen oblicima međukulturalnoga dijaloga u prijevodu (i njegovim posredovanjem) na temelju bugarske, češke, hrvatske, makedonske, poljske, srpske, slovačke i slovenske književnosti. U predstavljenim radovima autori opisuju i  interpretiraju različite razine dijaloga (najčešće leksičku), pokušavaju odrediti pretpostavke koje dopuštaju, kao i one koje onemogućuju komunikaciju, kao i nesklonost pojedinih prevoditelja takvoj vrsti dijaloga.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

2012 

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3. (Issue: 1 (3)/2012)

Bibliografija prijevoda slavenske književnosti (1990-2006)Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)  

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Bibliografija prijevoda slavenske književnosti) (1990–2006). T. 1. Cz. 3. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 352 s. Zbornik  je nastavak drugoga dijela serijske publikacije pod naslovom „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006.  Spomenuti dio bilježi prijevode iz bugarske, hrvatske i srpske književnosti na poljski jezik, kao i prijevode s poljskoga jezika na spomenute jezike. Potvrđuje pritom u prethodnom svesku prikazanu disproporciju prisutnosti slavenskih književnosti u Poljskoj i poljske književnosti u drugim slavenskim zemljama.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1. (Issue: 3 (1)/2012)

Kulturne barijere u književnome prijevodu Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym (Kulturne barijere u književnome prijevodu). T. 3. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 280 s. – Naslov trećega sveska serijske publikacije „Przekłady Literatur Słowiańskich” (“Prijevodi slavenskih književnosti”) odnosi se na kulturološku praksu i običaje, koji se manje ili više nalaze u tekstu, te otežavaju odražavanje originala u prevodu, a time i razumijevanje drugosti u sekundarnoga primatelja. To često uzrokuje probleme pri prevođenju i otvara nova pitanja u znanosti o književnosti, kojima se u knjizi bave pojedini autori.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

2013

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 4. (Issue: 1 (4)/2013)

Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti(1990-2006). Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti) (1990–2006). T. 1. Cz. 4. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 388 s. – Publikacija je posljednji dio prvoga sveska pod naslovom Wybory translatorskie 1990-2006 (Izbor prevoditelja). Evidentira prijevode iz češke, slovačke i makedonske književnosti. Na kraju četvrtoga dijela prvoga sveska nalazi se indeks autora i prevoditelja kako bi se čitatelju olakšalo korištenje bibliografije i omogućilo donošenje zaključaka o izborima prevoditelja.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1. (Issue: 4 (1)/2013)

Stereotipi u književnome prijevodu  Stereotypy w przekładzie artystycznym  

Stereotypy w przekładzie artystycznym (Stereotipi u književnome prijevodu). T. 4. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 284 s. – Članci u ovome svesku odnose se na različite stereotipe i njihovu interpretaciju u prijevodima. Odnosi se to jednako na stereotipe koji su nastali kao posljedica prijevoda, kao i na rekonstrukciju onih nastalih u originalnoj kulturi.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

2014

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 2. (Issue: 4 (2)/2014)

Bibliografija prijevoda slavenskih kultura(2007-2012)Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)  

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Bibliografija prijevoda slavenskih kultura) (2007-2012). T. 4. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 544 s. – Svezak bilježi prijevode bugarske, hrvatske, češke, makedonske, srpske i slovenske književnosti na poljski jezik i poljske književnosti na spomenute jezike u razdoblju od pet godina.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1. (Issue: 5 (1)/2014)

Uzajamne veze prijevoda i komparatistike / Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką. (Uzajamne veze prijevoda i komparatistike). T. 5. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 416 s. – Autori radova u zborniku pod naslovom  Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką pokazuju kako se komparatistika sve više približava znanosti o prevođenju, dokazujući transverzalnost kulture i suvremene književnosti lišene predrasuda i negativnih predodžaba. U istraživanjima provedenima na tom području otkrivaju se područja svjetske književnosti koje je sve teže definirati.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2. (Issue: 5 (2)/2014)

Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti (2013) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) (Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti). T. 5. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 242 s. – Od ovoga je sveska bibliografia bogatija za komentare, u kojima autori skiciraju pravila u recepciji strane (slavenske) književnosti u Slavena, u kontekstu pojedine kulture, potrebe za promjenom ili potvrđivanjem.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl

2015

“Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1. (Issue: 6 (1)/2015)

Sloboda prevoditelja prema imperativu teksta / Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Članci u ovome svesku raspoređeni su u dva dijela, izašla pod naslovima Prevođenje kao oponašanje i Tekst i izvorna kultura u svjetlu ciljne kulture. Radovi u prvome dijelu posvećeni su utjecajima i nadahnućima kao kreativnim i pragmatičnim pojavama, ali i kao –  posljedično – interpretaciji teksta u kontekstu kulture primateljice. U drugome dijelu autori promišljaju mogućnosti i ciljeve oponašanja, kao i očekivanja čitatelja prijevoda. Oponašanje u prevođenju široko je shvaćeno: ne samo kao umjetnička inspiracija, dakle, veoma slobodno, nego i kao poštovanje teksta i izvorne kulture u svjetlu ciljne kulture; kao zadržavanje denotativno-konotativne informacije o izvornoj kulturi ili trećoj kulturi iz perspektive primatelja u ciljnoj kulturi.

“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 2. (Issue: 6 (2)/2015)

Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

„Prijevodi slavenskih književnosti“, sv. 6, 2. dio: Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti za 2014. g. bilježi prijevode, čiji broj i izbor, kad je riječ o autorima i konkretnim djelima, određuju spoznajne i estetske potrebe ciljne kulture i književnosti.  Svezak je posvećen međusobnim translatorskim vezama (ne isključivo) bugarske, hrvatske, češke, makedonske, srpske, slovačke i slovenske s poljskom književnošću. Autori komentara kritički i analitički razmatraju prijevodnu književnost iz perspektive prevoditelja u uzajamnim književnim kontaktima, perspektive potreba ciljne kulture koju tumač predstavlja, institucija koje sudjeluju u tome procesu te određivanja razine složenosti izvornoga teksta.

2016

“Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 7. Cz. 1. (Issue: 7 (1)/2016)

Prevoditelji i slavenska znanost o prevođenju / Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

Tema je ovoga sveska  – Prevoditelji i slavenska znanost o prevođenju – ponikla iz želje da se predstavi panorama teorijske misli i povijesnoga razvoja ove discipline, kao i konkretne prevoditeljske prakse. Pogled iz dviju perspektiva na pojedinačna prevoditeljska rješenja jasnije predočava njihovu ulogu kao posrednika (a katkad i inicijatora stila i mišljenja), a također i njihove odluke te funkcije i pragmatičnost prijevoda.

“Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 7. Cz. 2. (Issue: 7 (2)/2016)

Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti (2015) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

U „Prijevodima slavenskih književnosti“, sv. 7, 2. dio: Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti (2015) zabilježeni su prijevodi koji su se pojavili 2015. godine. U izboru originala pojavile su se promjene preferencija u odnosu na minule godine, manje ili više primjetne u pojedinim književnim parovima.