Archív podľa zväzkov

Archív časopisu „Preklady slovanských literatúr“ iba v poľskej jazykovej verzii je dostupný na:

Archiwum według tomów

Doteraz boli uverejnené nasledujúce zväzky:

2009 

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 1. Cz. 1. (Issue: 1 (1)/2009)

Prekladateľské výbery 1990-2006 / Wybory translatorskie 1990-2006

Wybory translatorskie 1990-2006 (Prekladateľské výbery 1990-2006). Zv. 1. č. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Predložený zväzok príspevkov prezentuje úlohu prekladateľských výberov a to na jednej, veľmi všeobecnej úrovni, nepriamo zobrazujúc niektoré vlastnosti prekladateľa a jeho domácej kultúry. Ďalšie zväzky sú pokračovaním skúmanej problematiky.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_okladkargb

2010 

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 1. Cz. 2. (Issue: 1 (2)/2010)

Bibliografia prekladov slovanských literatúr (1990-2006) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) (Bibliografia prekladov slovanských literatúr (1990-2006). Zv. 1. č. 2.  Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 204 s. – Predložený zväzok je pokračovaním zväzku „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟). Zv. 1. č. 1: Wybory translatorskie 1990-2006 (Prekladateľské výbery 1990-2006). Ide o kolektívne dielo o úplne inom charaktere než predchádzajúci zväzok. Upozorňuje na preklady, ktoré vznikali v rôznych slovanských kultúrach.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

2011 

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 2. Cz. 1. (Issue: 2 (1)/2011)

Formy medzikultúrneho dialógu v umeleckom preklade/ Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym  

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym (Formy medzikultúrneho dialógu v umeleckom preklade). Zv. 2. č. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 320 s. – Predložený zväzok je venovaný formám medzikultúrneho dialógu v preklade (a jeho sprostredkovacej úlohy), pozorovaným na materiále bulharskej, českej, chorvátskej, macedónskej, poľskej, srbskej, slovenskej a slovinskej literatúry. V prezentovaných článkoch v danom zväzku  autori popisujú a interpretujú ich rôznu úroveň (najčastejšie lexikálnu) vedenia dialógu, snažia sa definovať podmienky, ktoré umožňujú, ako aj zabraňujú vznik dialógu, a taktiež sa pokúšajú ukázať negatívny alebo odmietavý vzťah niektorých prekladateľov k takémuto dialogu.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

2012 

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 1. Cz. 3. (Issue: 1 (3)/2012)

Bibliografia prekladov slovanských literatúr (1990-2006) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)  

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) (Bibliografia prekladov slovanských literatúr (1990-2006). Zv. 1. č. 3. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 352 s. – Zväzok je ďalším pokračovaním 2. časti publikácie „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟). Zv. 1. č. 1: Wybory translatorskie 1990-2006 (Prekladateľské výbery 1990-2006). Predložená časť zahŕňa preklady literatúry bulharskej, chorvátskej a srbskej do poľského jazyk, a taktiež poľskej literatúry do uvedených slovanských jazykov. Zväzok potvrdzuje zverejnenú neprimeranosť v predchádzajúcej časti medzi prítomnosťou slovanských literatúr v Poľsku a prítomnosťou poľskej literatúry v iných slovanských krajinách.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 3. Cz. 1. (Issue: 3 (1)/2012)

Kultúrne bariéry v umeleckom preklade  Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym (Kultúrne bariéry v umeleckom preklade). Zv. 3. č. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 280 s. – Názov tretieho zväzku periodika „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟) nadväzuje na kultúrnu prax a návyky, viac alebo menej ustálené v textoch, ktoré prekážajú v znázornení originálu, a tak v pochopení inakosti sekundárnym odberateľom. Táto situácia vyvoláva prekladateľské problémy, na ktoré upozorňujú autori jednotlivých článkov zväzku.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

2013

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 1. Cz. 4. (Issue: 1 (4)/2013)

Bibliografia prekladov slovanských literatúr (1990-2006). Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). (Bibliografia prekladov slovanských literatúr (1990-2006). Zv. 1. č. 4. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 388 s. – Zväzok je poslednou časťou Zv. 1. pod názvom Wybory translatorskie 1990-2006 (Prekladateľské výbery 1990-2006) a zahŕňa preklady českej, slovenskej i macedónskej literatúry v Poľsku, a naopak preklady poľskej literatúry do českého, slovenského i macedónskeho jazyka. Na konci poslednej 4. časti 1. zväzku sa nachádza index autorov a index prekladateľov zahŕňajúci všetky časti 1. bibliografického zväzku. Index by mal uľahčiť čitateľovi použite bibliografie a napomôcť vo vedeckom skúmaní prekladateľských výberov.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 4. Cz. 1. (Issue: 4 (1)/2013)

Stereotypy v umeleckom preklade  Stereotypy w przekładzie artystycznym  

Stereotypy w przekładzie artystycznym (Stereotypy v umeleckom preklade). Zv. 4. č. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 284 s. – Predložené články v prezentovanom zväzku súvisia s rôznymi stereotypmi a ich prekladmi. Sú to stereotypy vznikajúce ako výsledok prekladu, a taktiež ako rekonštrukcia stereotypov pôvodnej kultúry.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

 2014

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 4. Cz. 2. (Issue: 4 (2)/2014)

Bibliografia prekladov slovanských literatúr (2007-2012)Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)  

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012) (Bibliografia prekladov slovanských literatúr (2007-2012). Zv. 4. č. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 544 s. – Predložený zväzok prezentuje preklady z bulharskej, chorvátskej, českej, macedónskej, srbskej, slovenskej a slovinskej literatúry do poľského jazyka a z poľskej literatúry do jazykov týchto literatúr za obdobie piatich rokov (od roku 2007 do 2012).

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 5. Cz. 1. (Issue: 5 (1)/2014)

Vzájomné vzťahy medzi prekladom a komparatistikou / Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

Wzajemne związki miedzy przekładem a komparastyką (Vzájomné vzťahy medzi prekladom a komparatistikou). Zv. 5. č. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 416 s. – Autori článkov prezentovaných v zväzku Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką (Vzájomné vzťahy medzi prekladom a komparatistikou) poukazujú na to, ako sa komparatistika viac a viac stáva vedou o preklade, zvýrazňujúc transverzálnosť súčasnej kultúry a literatúry bez predsudkov a antagonizmov. Vo výskumoch vedených v tomto rozsahu sa odhaľujú osobitné priestory svetovej literatúry, ktoré sa oveľa ťažšie znázorňujú.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 5. Cz. 2. (Issue: 5 (2)/2014)

Bibliografia prekladov slovanských literatúr (2013) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) (Bibliografia prekladov slovanských literatúr (2013). Zv. 5. č. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 242 s. – Od tohto zväzku sa bibliografia rozširuje a obohacuje o vedecké komentáre, v ktorých autori popisujú  vznikajúce pravidelnosti v prijímaní cudzej (slovanskej) literatúry Slovanmi v kontexte jednotlivej kultúry, požiadavky odlišností alebo sebapotvrdenia.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl

2015

„Przekłady literatur Słowiańskich“. T. 6. Cz. 1. (Issue: 6 (1)/2015)

Sloboda prekladateľa a imperatív textu / Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Príspevky, ktoré sú obsahom zväzku, boli rozdelené do dvoch častí nazvaných: Preklad ako napodobňovanie a Text a pôvodná kultúra v svetle prijímajúcej kultúry. V prvej časti zväzku boli uverejnené príspevky, ktoré sa zameriavajú na vplyvy a inšpirácie vnímané ako tvorivý a pragmatický jav a tiež ako výsledok interpretácie textu v kontexte prijímajúcej kultúry. V druhej časti zväzku autori uvažujú o možnostiach a cieľoch napodobňovania v texte prekladu, ako i očakávaniach odoberateľov prekladu. Napodobňovanie v preklade sa tu rozume široko, nielen ako umelecká inšpirácia, čiže dosť slobodne, ale tiež ako rešpektovanie pôvodného textu a kultúry vo svetle prijímajúcej kultúry, taktiež ako zachovanie denotatívnej a konotatívnej informácie o pôvodnej kultúre alebo tretej kultúre v perspektíve odoberateľa prijímajúcej kultúry.

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 6. Cz. 2. (Issue: 6 (2)/2015)

Bibliografia prekladov slovanských literatúr (2014) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

„Preklady slovanských literatúr“ zväzok 6, časť 2. s názvom Bibliografia prekladov slovanských literatúr – 2014 registruje umelecké preklady autorov a konkrétnych textov, ktorých počet a vyber určujú poznávacie a estetické potreby prijímajúcich kultúr a literatúr. Zväzok zahŕňa vzájomné prekladové súvislosti (a nielen tie) medzi bulharskou, chorvátskou, českou, macedónskou, srbskou, slovenskou a slovinskou i poľskou literatúrou. Autori príspevkov sa snažia kriticky a analyticky pozrieť na prekladovú tvorbu z hľadiska úlohy prekladateľa vo vzájomných literárnych kontaktoch, taktiež z hľadiska potrieb ním reprezentovanej prijímajúcej kultúry, inštitúcií zúčastňujúcich sa na procese prekladu a miery obťažnosti pôvodného textu.

2016

„Przekłady literatur Słowiańskich“. T. 7. Cz. 1. (Issue: 7 (1)/2016)

Prekladatelia a slovanská translatológia / Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

Zväzok s názvom Prekladatelia a slovanská translatológia prezentuje teoretickú a historickú panorámu v rámci vedeckého odboru translatológie, ako aj konkrétne prekladateľské postupy. Nazeranie na osobitné prekladateľské riešenia z uvedenej dvojitej perspektívy lepšie predstavuje úlohu prekladateľov ako sprostredkovateľov (a niekedy tiež ako iniciátorov štýlu a myslenia), odkazuje tiež na ich prekladateľské postupy, sústreďuje sa na funkcie a pragmatickosť prekladu.

„Przekłady literatur Słowiańskich“. T. 7. Cz. 2. (Issue: 7 (2)/2016)

Bibliografia prekladov slovanských literatúr (2015)  / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

„Preklady slovanských literatúr“ zväzok 7, časť 2. Bibliografia prekladov slovanských literatúr (2015) registruje umelecké preklady, ktoré boli uverejnené v roku 2015. Výber pôvodných textov na preklad odkazuje na zmenu preferencií v porovnaní s minulým obdobím, viac-menej viditeľnú v jednotlivých literatúrach tvoriacich prekladovú dvojicu.