Etický kódex

Etický kódex pre publikovanie vo vedeckom časopise „Przekłady Litetratur Słowiańskich”/„Preklady slovanských literatúr“

Povinnosti autorov v zmysle etického kódexu

Autor príspevku by mal obsahovať informácie o všetkých subjektoch, ktorí sa podieľajú na tvorbe publikácií (v obsahovej, materiálnej alebo finančnej forme atď.).

Autor vypĺňa dve vyhlásenia. V prvom vyhláseniu autor odpovedá na recenziu a vyhlasuje, čí berie do úvahy návrhy obsiahnuté v recenzii. Ak autor neberie ohľad na poznámky a návrhy recenzenta musí odôvodniť svoje rozhodnutie. V druhom vyhláseniu autor uvádza, či je príspevok jeho pôvodné dielo, čí bol už uverejnený v tlači, a čí použitý ilustratívny materiál je jeho dielo (prílohy vyhlásení sú dostupné na webovej stránke časopisu „Preklady slovanských literatúr“: http://www.pls.us.edu.pl/sk/dokumenty-pre-autorov/).

Ak autor vidí významné chyby vo svojej publikácii, by mal bezodkladne nahlásiť ich Šéfredaktorovi časopisu. Redakcia časopisu spolu s vydavateľom a v porozumení s autorom, pokiaľ ide o spôsob realizácie, vynaloží všetko úsilie na odstránenie týchto chýb.

Autor by sa mal vyvarovať akejkoľvek formy konfliktu záujmov (V prípade problémov, ktorými sa zaoberá časopis príkladom konfliktu záujmov môže byť negatívne alebo pozitívne hodnotenie jednotlivých osôb alebo inštitúcií, s ktorými autora spája pracovný vzťah, blízky osobný vzťah, príbuzenské vzťahy, atď., pokiaľ ide o ich činnosti v oblasti prekladov).

 Povinnosti recenzentov v zmysle etického kódexu

Na odborné posúdenie každého príspevku sa vymenuje aspoň dvoch nezávislých poľských a/alebo cudzích recenzentov pracujúcich mimo redakcie, mimo strediska uverejňujúceho publikáciu, taktiež mimo strediska, v ktorom autor vedie výskumy. Recenzentmi sú odborníci z oblasti skúmanej problematiky. Recenzie sa realizujú tzv. double-blind review procesom, čiže sú anonymné, čo znamená, že recenzenti a autori nepoznajú svoje priezviská. Recenzia by mala obsahovať hodnotenie navrhovaného zväzku a jeho výskumný príspevok v oblasti uvedenej problematiky, taktiež hodnotenie jednotlivých článkov podľa vzoru, čiže recenzného formulára (na stiahnutie) nachádzajúceho sa na webovej stránke časopisu „Przekłady Litetratur Słowiańskich”/„Preklady slovanských literatúr“: http://www.pls.us.edu.pl/sk/recenzny-formula/

V prípade, že recenzent vidí možnosť konfliktu záujmov medzi ním a autorom (napr. pracovný vzťah, blízky osobný vzťah, príbuzenské vzťahy) alebo medzi problémom riešeným v príspevku (V prípade problémov, ktorými sa časopis  „Przekłady Litetratur Słowiańskich”/„Preklady slovanských literatúr“ zaoberá v konflikte môže byť pozitívne alebo negatívne hodnotenie jednotlivej osoby alebo inštitúcií, s ktorými Recenzent alebo Autor je spojený, pokiaľ ide o ich činnosti v oblasti prekladov) je povinný informovať o tejto skutočnosti Šéfredaktora časopisu.

Podrobná recenzná procedúra je dostupná na webovej stránke časopisu „Przekłady Litetratur Słowiańskich”/„Preklady slovanských literatúr“:  http://www.pls.us.edu.pl/sk/recenzna-procedura/

 Povinnosti redakcie časopisu v zmysle etického kódexu

Redakcia časopisu stará sa o obsahovú kvalitu príspevkov. Pred odoslaním príspevku na ich recenziu redakcia sa s ním zoznamuje a keď si všimne výrazné nedostatky, požaduje autora o doplnenie a zlepšenie textu. Redakcia neposiela na recenziu texty, ktoré podľa jej názoru nespĺňajú požiadavky a kritériá vedeckého príspevku.

Redakcia časopisu vynakladá všetko úsilie, aby sa zabránilo javy „ghostwriting“ a „guest authorship”. V prípade ak k nim dôjde redakcia časopisu informuje o tom inštitúciu zamestnávajúcu autora.

Konečné rozhodnutie o tlače alebo jej odmietnutí berie na seba Šéfredaktor časopisu po konzultácii s Redaktorom tematickým.

Redakcia časopisu zachováva dôverný charakter informácií v každej fáze procesu publikovania s výnimkou tých, ktoré sa našli v napísanom Autorom a zverejnenom v časopise texte.

Redakcia časopisu pri výbere recenzentov osobitným spôsobom sa stará o to, aby nedošlo ku konfliktu záujmov medzi Autorom a Recenzentom (napr. pracovný vzťah, blízky osobný vzťah, príbuzenské vzťahy).