Етични правила

Етични правила за спазване в научното списание „Преводи на славянските литератури“

Правила, отнасящи се за Авторите

Авторът на публикацията трябва да представи информация за всички, благодарение на които е възникнала дадената публикация (във формата на мериторичен, предметен или финансов принос и.т.н.)

Авторът попълва две декларации. В първата той определя отношението си спрямо рецензията и заявява дали ще се съобрази с предлаганите в рецензията промени. Ако не се съобразява със забележките на рецензента, трябва да обоснове решението си. Във втората декларация заявява дали статията е негово оригинално произведение, дали по-рано е била отпечатвана и дали използваният илюстративен материал е негов (приложенията на декларациите са достъпни на интернет-страницата: http://www.pls.us.edu.pl/bg/documents-2/

Ако Авторът забележи значители недостатъци в своята публикация, трябва незабавно да уведоми за това Главния редактор. Редакцията на списанието задено с издателя и след консултации с Автора, ще положат усилия грешките да бъдат отстранени.

Авторът трябва да избяга всякакви прояви на конфликт на интереси (в случая на проблематиката, с която се занимават „Преводи на славянските литератури“ като пример може да се посочи положителна или отрицателна оценка на отделни личности и институции, с които Авторът се намира в служебна зависимост, близки лични съотношения, роднински връзки и т.н.  – в сферата на тяхната дейност като преводачи).

 Правила, отнасящи се за Pецензентите

Всяка статия се оценява от двама независими полски и/или чуждестранни рецензенти, които работят извън редакцията на списанието, извън институцията, която издава публикацията и извън институцията, от която e авторът. Те са специалисти в областта на представените теми. Рецензиите (т. нар. „double-blind review process”) ca анонимни, т.е., рецензентите и авторите не познават имената cи. Рецензията трябва да включва оценка на предложения том, на научния му принос по отношение на представената тематика и оценка на отделните статии според формулярa за изготвяне на рецензии (за изтегляне), който се намира на електронната страница на периодичното списание „Преводи на славянските литератури” – http://www.pls.us.edu.pl/bg/review-form-3/

Ако рецензентът забележи възможност да се появи конфликт на интереси между Него и Автора (например служебна зависимост, близки лични взаимни отношения, роднински връзки) или че проблематиката, която се повдига в текста (в случая на проблематиката, с която се занимават „Преводи на славянските литератури“ това може да бъде положителна или отрицателна оценка на определени личности и институции, с които Рецензентът или Авторът са свързани  като преводачи), той е задължен да информира за този факт Главния редактор.

Подробна процедура на рецензирането е достъпна на интернет-страницата: http://www.pls.us.edu.pl/bg/review-procedure/

 Правила, отнасящи се за редакцията

Редакцията се грижи за мериторичното качество на статиите. Преди да изпрати статия в издателстството, тя я чете ако забележи значителни недостатъци на текста, изпраща го обратно на автора с молба за допълването и поправянето му. Редакцията не изпраща за рецензиране текстове, които, според нейното мнение, не отговарят на изискванията и критериите, които са  задължителни за научна статия.

Редакцията полага всячески усилия, за да бъдат предотвратявани явления като ghostwriting” и „guest authorship”. В случай че се появят такива, за този факт се уведомява съответната институция-работодател на Автора.

Окончателно решение относно отпечатването или отхвърлянето на статията взема главният редактор след консултация с тематичния редактор.

Редакцията на списанието спазва поверителност на информациите, получени на всеки от етапите на процеса на публикуването, с изключение на тези, които се намират в написания от Автора и публикувания в  списанието текст.

При избора на рецензенти  редакцията  изключително внимава да се избягва възникване на конфликт на интереси  между Автора и Рецензента (например служебна зависимост, близки лични отношения, роднински връзки).