Etická pravidla

Etická pravidla platná ve vědeckém časopise „Przekłady Literatur Słowiańskich”

Zásady pro Autory

V publikaci by Autor měl zohlednit informaci o všech subjektech, které se podílely na vzniku publikace (ve formě obsahových, věcných či finančních příspěvků atd.).

Autor vyplňuje dvě prohlášení. V prvním by měl zaujmout stanovisko k recenznímu posudku a prohlásit, zda zohlední návrhy v něm obsažené. Pokud nezohlední posuzovatelovy připomínky, je Autor povinen opodstatnit své rozhodnutí. Druhé prohlášení se vztahuje k následujícím otázkám: zda jeho článek je originální, zda už byl jednou vytištěn, zda využitý ilustrační materiál je původně jeho (přílohy s prohlášeními dostupné na adrese
http://www.pls.us.edu.pl/cs/dokumenty-pro-Autori/).

Všimne-li si Autor vážných chyb ve své publikacji, měl by co nejrychleji oznámit tuto skutečnost šéfredaktorovi. Redakce časopisu spolu s nakladatelem a po dohodě s Autorem ohledně dalšího jednání vynaloží veškeré úsilí, aby tyto chyby napravili.

Autor by se měl vyhýbat veškerým příznakům střetu zájmů (v případě otázek řešených v časopise „Przekłady Literatur Słowiańskich” může být střetem zájmů kupříkladu negativní či pozitivní ohodnocení jednotlivých osob nebo institucí – s nimiž Autor je v pracovním, blízkém osobním, příbuzenském vztahu, atd. – v souvislosti s jejich působností v oblasti překladů).

Zásady pro Posuzovatele

Pro posouzení každého článku jsou jmenováni aspoň dva nezávislí polští a/nebo zahraniční posuzovatelé nesouvisející s redakcí, jednotkou vydávající publikacji a jednotkou, z níž pochází Autor. Jsou to pokaždé odborníci v oboru dané tematiky. Posudky dodržují model tzv. double-blind review process, tedy jsou anonymní, což znamená, že posuzovatelé a autoři neznají svá příjmení. Posudek by měl obsahovat ohodnocení daného svazku a jeho příspěvku k oboru vybrané tematiky jakož i ohodnocení jednotlivých článků podle vzoru, tedy recenzního formuláře umístěného na internetové stránce časopisu „Przekłady Literatur Słowiańskich”  http://www.pls.us.edu.pl/cs/recenzni-formular/.

Všimne-li si Posuzovatel možnosti vzniku střetu zájmů mezi Ním a Autorem (např. pracovní, blízký osobní, příbuzenský vztah atd.) nebo vzhledem k problému řešeného v článku (v případě otázek řešených v časopise „Przekłady Literatur Słowiańskich” může to být kupříkladu negativní či pozitivní ohodnocení jednotlivých osob nebo institucí – s nimiž Autor je v jakémsi vztahu – v souvislosti s jejich působností v oblasti překladů), je povinen oznámit tuto skutečnost šéfredaktorovi.

Podrobnosti recenzního řízení dostupné na adrese: http://www.pls.us.edu.pl/cs/recenzni-rizeni/.

Zásady pro Redakci

Redakce pečuje o věcnou kvalitu článků. Před odesláním článku Posuzovateli se s ním redakce seznámí a všimne-li si závažných nedostatků, obrací se na Autora s prosbou, aby text doplnil a opravil. Redakce neodesílá Posuzovateli texty, které podle jejího názoru nesplňují požadavky a kritéria pro vědecký článek.

Redakce vynaloží veškeré úsilí, aby zabránila takovým jevům jako „ghostwriting” nebo „guest authorship”. Vzniknou-li i presto, oznámí tuto skutečnost Autorovu zaměstnavateli.

Konečné rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí článku patří ke kompetenci šéfredaktora po dohodě s tematickým redaktorem.

Redakce časopisu dbá na důvěrnost informací získaných v každé etapě publikačního procesu, vyjma těch, které se našly v Autorem napsaném a zveřejněném v časopisu textu.

Při jmenování posuzovatelů redakce obzvlášť dbá o to, aby zabránila vzniku střetu zájmů mezi Autorem a Posuzovatelem (np. pracovní, blízký osobní, příbuzenský vztah atd.).