Recenzní řízení

Procedura recenzního řízení bere do úvahy doporučení Ministerstva vědy a vysokého školství v souladu se zásadami etiky a dobrými mravy ve vědě. Studie umístěné v časopise Překlady slovanských literatur jsou recenzovány jako samostatné práce a jako práce vytvářející celek, čili uzavřený problémový projekt. Proto je závazný následující postup:

1. Odborné doporučení redakce Překladů slovanských literatur k posudku vzhledem k přijatým požadavkům: rozsah nepřekračující 1 vydavatelský arch; dvě shrnutí (v jazyce anglickém a v jazyce slovanském, jehož literatury a kultury se text studie týká), z nichž žádné by nemělo překročit 500 znaků včetně mezer; klíčová slova v polštině a v angličtině (5 slov); abstrakt předcházející text (v rozsahu 5–6 řádků) společně s příslušností autora (k univerzitě, fakultě, ústavu nebo katedře a e-mailový kontakt); stručná bibliografická charakteristika o autorovi spolu s běžnou poštovní adresou pro korespondenci a s kontaktním telefonem (tyto údaje slouží výlučně pro účely redakce a vydavatelství) a s doplněným indexem autorů a překladatelů (samostatně).
2. K hodnocení každé studie jsou přizváni nejméně dva nezávislí recenzenti polští a/nebo zahraniční mimo okruh redakce, mimo prostředí vydávající publikaci a mimo prostředí, z něhož pochází autor. Bývají to specialisté v oblasti dané tematiky.
3. Posudky se realizují v modelu tzv. double-blind hodnocení, čili jsou anonymní, znamená to, že ani posuzovatelé, ani autoři neznají svá jména.
4. Jednotlivé články se identifikují jen čísly, kterými je označení redakce.
5. Posuzovatelé musejí být schváleni Radou Vydavatelství Slezské univerzity v Katovicích.
6. Posudek musí obsahovat hodnocení navrhovaného svazku a jeho badatelský přínos v oblasti vybrané tematiky a zhodnocení jednotlivých studií svazku podle vzoru, čili podle recenzního posudku (lze stáhnout) umístěného na internetové stránce časopisu Překlady slovanských literatur – www.pls.us.edu.pl.
7. Konečné rozhodnutí o tištění nebo zamítnutí studie přijímá výkonný redaktor po konzultaci s tematickým redaktorem. Autor souhlasem s tiskem svého textu v Překladech slovanských literatur zároveň souhlasí s elektronickou verzí publikace on-line, a to navzdory skutečnosti, že výchozí verzí publikace je její tištěná forma.
8. Redakce zveřejní seznam recenzentů spolupracujících s Překlady slovanských literatur v závěrečné části svazku a/nebo na internetových stránkách časopisu. Recenzní pravidla byla doplněna počínajíc od 4. svazku Překladů slovanských literatur, poslední doplnění pochází ze svazku 6.