Jak připravit článek

Dovolujeme si vás požádat, aby soubory zasílané redakci splňovaly následující podmínky v oblasti formátu, poznámek pod čarou a jiných grafických materiálů nebo fotografií a informací:

Formát textu

 1. Rozsah studií by neměl překročit 1 vydavatelský arch (okolo 40 000 znaků počítaných s poznámkami pod čarou i s mezerami, čili okolo 18 až 20 stran), napsaný v Times New Roman 12 pt, řádkování 1,5;
 2. Recenze by neměla překročit 25 000 znaků počítaných tak, jak je uvedeno výše (okolo 9–10 stran);
 3. Očekáváme text zarovnaný, s předsazením 1,25;
 4. Poznámky musejí být zapsány rovněž v Times New Roman, 10 pt, řádkování 1;
 5. Pokud studie obsahuje grafický materiál (ilustrace, diagramy, fotografie), prosíme autory, aby jej připojili v samostatném souboru; v hlavním textu zaznačí – číselným odkazem – místa, ve kterých se materiál má nacházet. Autor je odpovědný za získání povolení pro tisk ilustračního materiálu;
 6. V názvu souboru prosíme uvést příjmení nebo první slova titulu;
 7. Vyžadujeme formáty souborů typu *.rtf nebo *.doc (nepřijímáme texty zapsané v jiných formátech).


První strana

Na první straně prosíme umístit následujících informací:

 1. Titul (zarovnaný na střed) v polštině a v angličtině;
 2. Jméno a příjmení autora (zarovnané na střed);
 3. Kontaktní informace (zarovnané na střed): univerzita, ústav, e-mail;
 4. Zarovnané na střed: datum přihlášení (levá strana) a datum recenze a souhlasu (pravá strana) ;
 5. Abstrakt (5–6 řádků) v angličtině spolu s 5 klíčovými slovy (před textem studie, zarovnané).

Na konci studie

 1. Shrnutí ve slovanském jazyce (okolo 500 znaků včetně mezer), o jehož literatuře studie pojednává, spolu s klíčovými slovy v témže jazyce;
 2. Shrnutí v angličtině (okolo 500 znaků včetně mezer);
 3. Indexy jmen: samostatně autorů a samostatně překladatelů;
 4. Krátká bibliografická poznámka: vědecká hodnost, jméno a příjmení, datum a místo narození, působiště, badatelské zájmy, nejnovější publikace.

  Please submit your papers by Open Journal System:

  https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS

  Reference guidelines have been specified by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

  Basic reference, endnotes are in Oxford style:

  https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/instrukcja_wydawnicza_3-10-2021.pdf

  but papers in English are in Chicago Manual Style (https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/1._wytyczne_dla_autorow_-_monografie_i_czasopisma_-_nauki_humanistyczne.pdf).

Texty nezformátované podle výše uvedených požadavků nebo neobsahující všechny informace nebudou přijímány.

Nevyžádané materiály nebude redakce vracet.