Recenzná procedúra

Procedúra recenzie textov zahrňuje odporúčania Ministerstva vedy a vyššieho školstva (MNiSW) v súlade s pravidlami etiky a dobrými zvykmi vo vede. Články uverejnené v časopise „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟) sú recenzované osobitne a tiež ako problémovo zatvorená súčasť zväzku. Z týchto dôvodov platí nasledujúca procedúra:

1. Kvalifikácia do recenzie redakciou časopisu „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟) vzhľadom na prijaté požiadavky: rozsah nie väčší ako 1 vydavateľský hárok; dva resumé (v anglickom a slovanskom jazyku, ktorého literatúry a kultúry sa text týka), každé z nich nemôže prekročiť 500 počítačových znakov s medzerami; kľúčové slová v poľskom a anglickom jazyku (5 slov); abstrakt predchádzajúci text (5-6 riadkov) spolu s afiliáciou (univerzita, fakulta, inštitút alebo ústav a elektronická adresa), stručnou biografickou informáciou o autorovi s poštovou adresou pre korešpondenciu a telefónnym kontaktným číslom (údaje výlučne do vedomosti Redakcie a Vydavateľstva) a také s pripojeným menným indexom autorov na konci a indexom prekladateľov (samostatne).

2. Na odborné posúdenie každého článku sa vyberú najmenej dvaja nezávislí recenzenti (poľskí a/alebo zahraniční), pracujúci mimo redakcie, mimo strediska uverejňujúceho publikáciu, taktiež mimo strediska, v ktorom autor vedie výskumy. Recenzentmi sú odborníci z oblasti skúmanej problematiky.

3. Recenzie sa realizujú tzv. double-blind review procesom, čiže sú anonymné, čo znamená, že recenzenti a autori nepoznajú svoje priezviská.

4. Články sa identifikujú pomocou redakciou udeleného čísla.

5. Recenzenti sú schvaľovaní Redakčnou radou Vydavateľstva Sliezskej univerzity.

6. Recenzia by mala obsahovať hodnotenie navrhovaného zväzku a jeho výskumný príspevok v oblasti uvedenej problematiky, taktiež hodnotenie jednotlivých článkov podľa vzoru, čiže recenzného formulára (na stiahnutie) nachádzajúceho sa na webovej stránke časopisu „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟) – www.pls.us.edu.pl

7. Konečné rozhodnutie týkajúce sa uverejnenia alebo odmietnutia článku je v kompetencii šéfredaktorky, po predchádzajúcej konzultácii s tematickým redaktorom. Autor, ktorý súhlasil s uverejnením článku v časopise „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟), zároveň vyjadril svoj súhlas s publikáciou v elektronickej on-line verzii, napriek tomu, že podstatnou formou publikácie je jej tlačená forma.

8. Redakcia v poslednej časti zväzku a na webovej stránke časopisu podáva do verejnej mienky zoznam recenzentov spolupracujúcich s časopisom „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟). Procedúra recenzovania bola doplnená počnúc 4. zväzkom časopisu „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟) a posledné doplnenie sa konalo od 6. zväzku.