Редакцијата

Главен и одговорен уредник:
Лешек Малчак

Cекретар на редакцијата:
Марта Бучек

Уредувачки тим:
Илиана Генев-Пухалева (јазичен уредник, Бугарија)
Срѓан Папиќ (јазичен уредник, Србија)
Елена Мицевска (јазичен уредник, Македонија)
Петра Гвериќ (јазичен уредник, Хрватска)
Радек Јержабек (јазичен уредник, Чешка)
Андреа Готшова (јазичен уредник, Словачка)
Тина Југович (јазичен уредник, Словенија)
Ерик Стејмс (јазичен уредник, Велика Британија)