Свободен достъп

„Преводи на славянските литератури“ публикуват текстовете, които са досъпни за всички. Всеки може безплатно и без технически ограничения (не трябва да се инсталира конто, да се влиза на сайта на списанието) да свали в електронна форма цели текстове на статиите. По този начин подкрепваме идеята за отворена наука и неограничен достъп до резултатите на научните изследвания.

Можете да гo също купитe по интернет и в книжарницaтa на Издателствотo на Силезийския Университет.
www.wydawnictwo.us.edu.pl

Периодичното списание „Преводи на славянските литератури” се индексира в базатa данни „Index Copernicus” и e включено в списъка на научните издания на Министерството на науката и висшето образование на Полша; е достъпнa в базите данни CEEOL, CEJSH, BazHum,  Google Scholar, ICI Journals Master List, ERIH PLUS.