Отворен пристап

“Преводите на словенските литератури” ги објавуваат текстовите во отворен пристап. Секој може бесплатно и без технички ограничувања (нема потреба да се логирате на страна на списанието)  да го преземе полн текст на статии во електронско издание. Ние ја поддржуваме идеја за отворена наука и неограничен пристап до резултатите на научните истражувања.

Можете да го купите преку интернет и во книжарниците на издавачка куќа на Универзитетот во Шлезија.
www.wydawnictwo.us.edu.pl

Списанието “Преводите на словенските литератури”, индексирано во базата Индекс Коперник, се наоѓа на министерската листа нумерирани списанија; е достапно на CEEOL базите, CEJSH, BazHum, Google Scholar, ICI Journals Master List, ERIH PLUS.