T. 2. Cz. 1. (Issue: 2 (1)/2011)

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym / Forms of intercultural dialogue in artistic translation

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. T. 2. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 320 s. – Niniejszy tom został poświęcony formom dialogu międzykulturowego w przekładzie (i za jego pośrednictwem), zaobserwowanym na materiale literatur: bułgarskiej, czeskiej, chorwackiej, macedońskiej, polskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej. W prezentowanych rozprawach autorzy opisują i interpretują różne poziomy zdialogowania (najczęściej zaś leksykalny), próbują określić przesłanki zarówno pozwalające, jak i uniemożliwiające podjęcie dialogu, a także negatywny czy niechętny stosunek niektórych tłumaczy do takiego dialogu. / This volume focuses on the forms of intercultural dialogue in translation (and through its agency) observed in the material of the following literatures: Bulgarian, Czech, Croatian, Macedonian, Polish, Serbian, Slovak and Slovenian. In their studies, the authors describe and interpret different levels of dialoguing (lexical one in most cases), they seek to determine premises that both enable the establishment of dialog and make it impossible. Also, they identify a negative and reluctant attitude of some translators to such dialogue.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl