Как се подготвя една статия

Учтиво молим, изпращаните в издателството файлове да отговарят на следните условия относно оформянето, забележките, графичните материали, снимките и информацията.

Оформяне на текста

 а. Обемът на статиите не може да бъде по-голям от 1 издателска кола  (ок. 40 000 знака броени задено със забележките под линията и шпациите т.е. ок. 18-20 страници), шрифт – Times New Roman 12 ptмеждуредие – 1,5;

б. Рецензията не може да бъде по-дълга от 25 000 знака броени както горе (ок. 9-10 страници);

в. Очакваме текстът да се подравнява двустранно, врязване на абзаца: 1,25;

г. Забележките да са написани с шрифт Times New Roman 10 pt, междуредие 1;

д. Ако в статията има графичен материал (илюстрации, диаграми, снимки), молим да бъде поставен в прикачения файл, а в главния текст да се посочат с цифра местата, в които трябва да бъдат вмъкнати. Авторът е отговорен за получаването на разрешение за печатане на илюстрациите;

е. В заглавието на файла да се постави името на автора и първите думи от заглавието;

ж. Изискваният формат на файла: rtf или doc (не се приемат текстове записани в други формати).

Първа страница

Молим на първата страница да бъде поставена следната информация:

 а. Заглавието (подравнено) на полски и английски език;

б. Името и фамилията (подравнено);

в. Контакт (подравнено): университет, институт, е-mail;

г. Подравнено: дата на заявката (вляво на страницата) и дата на рецензията (вдясно на страницата);

д. Анотация: (5-6 реда) на английски с 5 ключови думи (над текста на статията, подравнена).

В края на статията

а. Резюмето да е на славянски език (ок. 500 думи със шпациите), на който е  литературата третирана в статията заедно с ключовите думи на този език;

б. Резюмето на английски език (ок. 500 думи със шпациите);

в. Азбучни показалци: отделно за авторите и отделно за преводачите;

г. Кратка библиографска справка: научна степен, име, фамилия, дата и място на раждане, работно място, изследователски интереси, най-новите публикации.

Please submit your papers by Open Journal System:

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS

Reference guidelines have been specified by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Basic reference, endnotes are in Oxford style:

https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/instrukcja_wydawnicza_3-10-2021.pdf

but papers in English are in Chicago Manual Style (https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/1._wytyczne_dla_autorow_-_monografie_i_czasopisma_-_nauki_humanistyczne.pdf).

Текстовете, които не са оформени по посочения стандарт или които не съдържат всички информации, няма да бъдат публикувани.