Как се подготвя една статия

Учтиво молим, изпращаните в издателството файлове да отговарят на следните условия относно оформянето, забележките, графичните материали, снимките и информацията.

Оформяне на текста

 а. Обемът на статиите не може да бъде по-голям от 1 издателска кола  (ок. 40 000 знака броени задено със забележките под линията и шпациите т.е. ок. 18-20 страници), шрифт – Times New Roman 12 ptмеждуредие – 1,5;

б. Рецензията не може да бъде по-дълга от 25 000 знака броени както горе (ок. 9-10 страници);

в. Очакваме текстът да се подравнява двустранно, врязване на абзаца: 1,25;

г. Забележките да са написани с шрифт Times New Roman 10 pt, междуредие 1;

д. Ако в статията има графичен материал (илюстрации, диаграми, снимки), молим да бъде поставен в прикачения файл, а в главния текст да се посочат с цифра местата, в които трябва да бъдат вмъкнати. Авторът е отговорен за получаването на разрешение за печатане на илюстрациите;

е. В заглавието на файла да се постави името на автора и първите думи от заглавието;

ж. Изискваният формат на файла: rtf или doc (не се приемат текстове записани в други формати).

Първа страница

Молим на първата страница да бъде поставена следната информация:

 а. Заглавието (подравнено) на полски и английски език;

б. Името и фамилията (подравнено);

в. Контакт (подравнено): университет, институт, е-mail;

г. Подравнено: дата на заявката (вляво на страницата) и дата на рецензията (вдясно на страницата);

д. Анотация: (5-6 реда) на английски с 5 ключови думи (над текста на статията, подравнена).

В края на статията

а. Резюмето да е на славянски език (ок. 500 думи със шпациите), на който е  литературата третирана в статията заедно с ключовите думи на този език;

б. Резюмето на английски език (ок. 500 думи със шпациите);

в. Азбучни показалци: отделно за авторите и отделно за преводачите;

г. Кратка библиографска справка: научна степен, име, фамилия, дата и място на раждане, работно място, изследователски интереси, най-новите публикации. Обарец на справката:

Молим, изпращайте статиите на посочения електронен адрес: plsprzeklady@gmail.com

Изискванията към забележките са определени от Издателство на Шльонския университет.

Основен библиографски адрес

J. Kowalski:Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.

Записване на имената и фамилиите

            В забележките към текста под линия на всяка страница или в края на текста не използваме изцяло записани имената на авторите, а даваме само съкратена информация – инициал [точка]. Ако авторът на цитираната работа си слъжи с две имена, инициалите се записват по следния начин, напр. J.A. KOWALSKI. Съгласно с правилата на полската  издателска норма между инициалите не бива да има шпация. Същото правило е валидно и за записването на имената с тире, напр. H.-G. GADAMER. Предлагаме всички имена в библиграфските адреси да се записват само с главни букви. За да се  направи това, достатъчно да се подчертае фамилията, напр. на автора и да се натисне клавишната комбинация от клавиатурата shift + ctrl + k (съкращението за програмата MS Word). Много Ви полим да не  раздалечавате фамилиите като слагате шпации помежду техните букви! Молим също така да не записвате фамилиите, като използвате главни букви.

Информация за издателя

Ако искаш да обогатиш библиографските адреси с информация за издателя на публикацията, добави я според следния образец:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, s. 35.

Да не забравяме за последователността на записите: ако в една глава на работата забележките включват информация за издателя, в следните глави такава информация не бива да липсва.

 Фрагмент от книгата

Ако искаме да запишем откъс от книгата, напр. едно от изследванията от книгата на дадения автор, библиографската справка трябва да бъде записана по следния образец:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Idem: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Warszawa 2008, s. 35—48.

 Статия от колективната работа/ сборника

Ако цитираме избрана статия, която се намира в колективна работа/сборник, библиографският адрес трябва да е в следната форма:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35—48.

 Информация за преводача

Ако книгата, на която се позоваваме в работата, е превод от чужд език, в библиографския адрес трявба да се намира информация за преводача.

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Przeł. K. Adamska. Warszawa 2008.

или

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Tłum. K. Adamska. Warszawa 2008.

 Повтаряне на извора

Ако се позоваваме на извор, който е посочен в предишна забележка, библиографският адрес трявба да бъде във формата:

Ibidem, s. 35.

Ако даваме библиографски адрес, който вече се е появил по-рано в дадената глава на работата, използваме така нареченото съкратено описание в следната форма:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska…, s. 45.

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 35–48. M. Malinowska: Wpływy czeskie w sztuce Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 56–67.

Ако на книгата сме се основавали  по-рано – но не в рамките на  дадената глава – трябва да дадем пълното библиографско описание.

Не Ви съветваме да използвате  op.cit. (opus citatum). Ако забележките ни са конструрирани по този начин, читателят, когато намери така записан библиографски адрес, ще трябва да прелиства цялата работа, за да намери подходящото пълно описание на публикацията.

 Текст от списанието

Ако посочваме извор на статия, която е отпечатана в списание, библиографският адрес трябва да бъде записан по следния начин:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), s. 35–45.

Обаче ако се позоваваме на статия от вестник, записваме я по следния начин:

J. Kowalski: Prośba brzmiała: przeczytaj. „Gazeta Wyborcza”, 27.01.2007, s. 17.

Ако посочваме извор на статия, която е отпечата в периодично издание, библиографският адрес трябва да е записан по следния начин:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: „Górny Śląsk Wczoraj i Dziś”. T. 8. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35—48.

 Забележките в американската система – молим Ви, избягайте ги!

Adamczyk A.F., 1990: Wpływ górnictwa na wody podziemne. „Socjologia” z. 32, s. 41–46.

Библиографски адрес по американската система трябва да бъде записан по следния начин:

A.F. Kowalski (2002) lub (Kowalski, 2002) bądź (Plan sytuacyjny…, 2001).

Ако искаме да добавим към забележка в текста информация свързана със страница, можем да я направим като пишем номер на страницата след запетая със съкращение s. или след двоеточие

(Kowalski, 2002, s. 15)

(Kowalski, 2002: 15)

Текстовете, които не са оформени по посочения стандарт или които не съдържат всички информации, няма да бъдат публикувани.