Błaszak Magdalena

PL

dr, adiunkt w Zakładzie Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania skupiają się wokół językoznawstwa synchronicznego, badań konfrontatywnych w obrębie pragmalingwistyki i struktury tekstu, a także wokół zagadnień z zakresu socjolingwistyki oraz normy i uzusu społecznego języków południowosłowiańskich. Autorka monografii  Imperceptywność w języku macedońskim i polskim (2014).

MK

д-р, асистент професор на Оддел за контрастивни истражувања и глотодидактика во Институтот за славистика на Универзитетот во Шлезија во Катовице. Нејзините заинтересирања се насочени кон синхронична лингвистика, конфронтативни истражувања во прагмалингвистика и структурата на текстот, како и околу прашања на социолингвистика и социјални стандарди на јужнословенски јазици. Авторката на монографијата Прекажаноста во македонскиот и полскиот јазик (2014).

EN

PhD, Assistant Professor at the Institute of Slavic Studies, University of Silesia in Katowice, researcher and teacher. The area of scientific interests: comparative Polish-Macedonian linguistics, pragmatics, sociolinguistics.  The author of the monograph Imperceptivity in Macedonian and Polish languages (2014).

Magdalena Błaszak: Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Magdalena Błaszak) pobierz Rozwiń