Buczek Marta

PL

dr, słowacystka, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bada dwudziestowieczną literaturę słowacką i jej przekłady oraz recepcję w Polsce, a także literaturę polską w słowackich przekładach. W zakres jej zainteresowań wchodzą zagadnienia recepcji przekładu, uwarunkowań kulturowych przekładu, teorii przekładu. Od 2008 roku realizuje wraz z pracownikami Zakładu Teorii Literatury i Translacji projekt wydawniczy Przekłady Literatur Słowiańskich pod kierownictwem prof. dr hab. Bożeny Tokarz. Jest autorką monografii pt.: O polskich przekładach prozy Vincenta Šikuli (2010), współredaktorką tomu Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. (Współredakcja B. Czapik–Lityńska, 2005). Opublikowała ponad 20 artykułów naukowych z zakresu literaturoznawstwa oraz przekładoznawstwa. Tłumaczy z języka słowackiego i języka czeskiego, m.in. artykuły naukowe (T. Žilka, M. Součková, A. Valcerová, J. Šnytová, A. Kulihová), teksty literackie (M. Kukučín), dramaty I. Škripkovej pt.: Neplač Anna/Nie płacz Anno (współautorstwo z S. Sojdą, wystawiona w Opolskim Teatrze Lalki  i  Aktora im. A. Smolki, premiera Opole 05.02.2011) oraz Mocad[r]amy (Projekt Štúdia T.W.I.G.A., dla Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadelný Ústav, 2010).

SK

PhD., slovakistka, vedecký pracovník Katedry literárnej vedy a translacie v Inštitúte slovanskej filológie  Sliezskej univerzity v Katoviciach. Skúma slovenskú literatúru 20. storočia, jej preklady a recepciu v Poľsku i tiež poľskú literatúru v slovenských prekladoch. Zaujímajú ju otázky recepcie prekladu, kultúrne podmienky jeho vývoja, teoretické základy prekladu. Od roku 2008 spolu s pracovnikmi Katedry literárnej vedy a translacie realizuje projekt „Przekłady Literatur Słowiańskich“/„Preklady slovanských literatúr“ pod vedením prof. dr hab. Bożeny Tokarzovej. Je autorkou monografickej štúdie O polskich przekładach prozy Vincenta Šikuli/O poľských prekladoch prozy Vincenta Šikulu (2010), spoluredaktorkou zväzku Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku/ Z dejín subjektu a subjektivity v slovanských literatúrach 20. storočia. (Spoluredakcia z B. Czapik–Lityńskou, 2005). Uverejnila viac ako 20 vedeckých článkov v oblasti literárnej vedy a translatológie. Prekladá zo slovenčiny a češtiny, m. in. vedecké články (T. Žilka, M. Součková, A. Valcerová, J. Šnytová, A. Kulihová), literárne texty (M. Kukučín), texty dramatické I. Škripkovej: Neplač Anna/Nie płacz Anno (spoluautorstvo s S. Sojdou, vystavená v Divadle A. Smolky v Opole, premiéra Opole 05.02.2011) i Mocad[r]amy/ Mocad[r]amy (Projekt Štúdia T.W.I.G.A. pre Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadelný Ústav, 2010).

EN

PhD, Slovak philologist, assistant professor at the Department of Theory of Literature and Translation in the Institute of Slavic Studies at the University of Silesia in Katowice. She conducts researches of twentieth-century Slovak literature and its Polish translations and the reception in Poland. She is also interested in Polish literature in the Slovak translations. The scope of her interests includes issues of reception of translation, cultural conditions of translation, translation theory. Since 2008, together with the staff of the Department of Theory of Literature and Translation, under the guidance of prof. dr. hab. Bożena Tokarz, she implements the publishing project “Przekłady Literatur Słowiańskich”/ “Translations of Slavic Literatures”. She is the author of the monograph under the title O polskich przekładach prozy Vincenta Šikuli/The Polish translations of Vincent Šikula’s prose (2010), co-editor of volume Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku/From the history of the subject and subjectivity in Slavic literatures of the twentieth century (Co-editor B. Czapik – Lityńska, 2005). She has published over 20 scientific articles in the field of literature and translation studies. She also translates from Slovak and Czech language. She has translated scientific articles of J. Šnytová, T. Žilka, M. Součková, A. Kulihová, A. Valcerová, literary texts of M. Kukučín, Slovak dramas of Iveta Škripková (Neplač Anna/Nie płacz Anno/Do not cry Anna, co-author with S. Sojda, staged in Opole Puppet and Actor Theatre of A. Smolka, premiere at 05th of February 2011 and Mocad [r] amy/Mocad [r] amy, project Štúdio TWIGA for Bábkové divadlo na Rázcestí/The Puppet Theatre on Rázcestí and Divadelný Ústav/The Institute of Theatre, 2010).

WIĘCEJ / MORE

Marta Buczek: Słowacki realizm magiczny w polskim przekładzie pobierz Rozwiń

Marta Buczek: Wielokulturowość w przekładzie Opowieści galicyjskich Andrzeja Stasiuka pobierz Rozwiń

Marta Buczek: Bariery kulturowe w słowackim przekładzie Ferdydurke Witolda Gombrowicza pobierz Rozwiń

Marta Buczek: Stereotypy w przekładzie słowackich opowiadań Bajki dla niegrzecznych dzieci i ich troskliwych rodziców Dušana Taragela pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w latach 2007—2012 (Marta Buczek) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w latach 2007—2012 (Marta Buczek) pobierz Rozwiń

Marta Buczek: Józef Marušiak — tłumacz-komparatysta idealny? pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2014 roku (Marta BuczekpobierzRozwiń

Marta Buczek: Słowacki klimat Europy Środkowej w Polsce pobierzRozwiń