Buczek Marta

dr Marta Buczek

stanowisko: adiunkt
zakład: Zakład Teorii Literatury i Translacji
e-mail: buczek.marta@interia.pl; marta.buczek@us.edu.pl
gabinet: 3.62
dyżur: 

Zainteresowania badawcze:

Zajmuje się kulturą oraz współczesną literaturą słowacką, przekładami literatury słowackiej w Polsce oraz literatury polskiej w Słowacji, teorią literatury oraz teorią przekładu. Od 2008 roku realizuje wraz z pracownikami Zakładu Teorii Literatury i Translacji projekt wydawniczy Przekłady Literatur Słowiańskich pod kierownictwem prof. dr hab. Bożeny Tokarz.

Publikacje:

A. Druki zwarte (książki, monografie naukowe)

  1. Buczek M.: O polskich przekładach prozy Vincenta Šikuli. Wydawnictwo PARA, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, 232 s.

 1. Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Red. B. Czapik – Lityńska, M. Buczek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005, 266 s.

B. Artykuły

 1. Buczek M.: Jozef Marušiak – tłumacz – komparatysta idealny? W: Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 5. Cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a oryginałem. Red. B. Tokarz.Wydawnictwo UŚ. Katowice 2014.
 2. Buczek M.: Literatura słowacka w Polsce w latach 2007-2013. W: Przekłady Literatur Słowiańskich.T. 5. Cz. 2 Red. B. Tokarz.Wydawnictwo UŚ. Katowice 2014, s. 165-178.
 3. Buczek M.: Literatura polska w słowackich przekładach po roku 2007. W: Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 5. Cz. 2.Red. B. Tokarz.Wydawnictwo UŚ. Katowice 2014, s. 183-202.
 4. Buczek M.: Stereotypy w przekładzie słowackich opowiadań Bajki dla niegrzecznych dzieci i ich troskliwych rodziców Dušana Taragela.W: Przekłady literatur słowiańskich. T. 4. Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, s. 224-240.
 5. Buczek M.: Bariery kulturowe w słowackim przekładzie „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. W: Przekłady literatur słowiańskich. T. 3. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, s. 164-183. ISSN 1899-0417
 6. Buczek M.: Poľské preklady noviel a poviedok Františka Švantnera v knihe Piargi. In: Franišek Švantner. Živiót a dielo. Zborník k 100. výročiu narodenia. Zostavila J. Kuzmíková. Ústav slovenskej literatúry SAV. Bratislava 2012, s. 151 – 167. ISBN 978-80-88746-19-5
 7. Buczek M.: Przetłumaczyć subkulturę: o słowackim tłumaczeniu powieści Doroty Masłowskiej pt.: Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. W:Kultura w stanie przekładu. Translatologia – komparatystyka – transkulturowość. Red. E. Kraskowska. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Badań Literackich PAN. Warszawa 2012.
 8. Spyrka L., Buczek M.: Badania słowacystów z Uniwersytetu Śląskiego nad przekładem i recepcją literatury słowackiej w Polsce. W: Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci Profesor Marii Honowskiej. Red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik. Wydawnictwo UJ. Kraków. 2010, s. 281-289.
 9. Buczek M.: Wielokulturowość w przekładzie „Opowieści galicyjskich” Andrzeja Stasiuka. W: Przekłady literatur słowiańskich. T.2. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, s. 235-250.
 10. Buczek M.: Przekłady literatury słowackiej na język polski po roku 1989. W: Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia. Red. M. Kováčová. Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela. Banská Bystricá 2009, s. 102-112.
 11. Buczek M.: Słowacki realizm magiczny w polskim przekładzie. W: Przekłady literatur słowiańskich. T. 1. Wybory translatorskie 1990-2006. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2009, s. 196-211.
 12. Buczek M.: Subkultura w powieści Doroty Masłowskiej pt.: Wojna polsko-ruska po flagą biało-czerwoną (Sneh a krv). W: Slovanstvo na križivatke kultúr a civilizácií.Red. M. Kováčová, M. Lizoň. Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela. Banská Bystricá 2009, s. 118-126.
 13. Buczek M.: Wizja człowieka i świata w twórczości Vincenta Šikuli. Immanentny model świata przedstawionego. W: Świat techniki i humanistyki. Red. E. Tokarz. Wydawnictwo naukowe ATH. Bielsko-Biała 2007, s. 242-246.
 14. Buczek M.: „Dziennik Bridget Jones” Helen Fielding w przekładzie polskim i słowackim. W: Kultura popularna a przekład. Red. P. Fast. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2005, s. 215-226.
 15. Buczek M.: Podmiot w prozie pokolenia „Mladej tvorby”. W: Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Red. B. Czapik – Lityńska, M. Buczek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005, s. 176-193.
 16. Buczek M.: Świat przedstawiony prozy Vincenta Sikuli w przekładzie Danuty Abrahamowicz. W: III Spotkania Słowacystów Polskich. Red. L. Spyrka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005, s. 178-191.
 17. Buczek M.: Podstawy filozoficznej wizji człowieka i świata w twórczości Vincenta Šikuli. W: Z zagadnień literatury, kultury i języka. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2002, s. 163-170.
 18. Buczek M.: Komparatystyka literacka w procesie wartościowania przekładu. (Komparatystyczna refleksja o przekładach Vincenta Šikuli w Polsce). W: Komparatystyka literacka a przekład. Red. P. Fast, K. Żemła. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2000, s. 171-183.
 19. Buczek M.: Krytyka przekładu a następne wersje tekstu (O dwóch tłumaczeniach słowackiego opowiadania Vincenta Šikuli w Polsce i ich krytyce). W: Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze. Red. P. Fast. Wydawnictwo „Śląsk“ Katowice 1999, s. 167-175.
 20. Buczek M.: Intertekstualna konfrontacja noweli Ľudo Zúbka „Skrytý prameň” z polską tradycją literacką i kulturową. W: Ponowoczesność a tożsamość. Red. B. Tokarz, S. Piskor. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1997, s.193-204.

 C. Recenzje

 1. [Rec. wydawnicza] Literatúra v kognitívnom kontexte. Ed. J. Kuzmíková. Bratislava, Vyd. Ustav slovenskej literatury Slovenskej Akadémie Vied (SAV), 2014, ss.10.
 2. [Rec.] Česká a polská samizdatová literatura/ Czeska i polska literatura drugiego obiegu. Red. Libor Martinek, Martin Tichý. Sliezská univerzita. Opava 2004. „Kwartalnik opolski” 2005.
 3. [Rec.] Česká a polská samizdatová literatura/ Czeska i polska literatura drugiego obiegu. Red. Libor Martinek, Martin Tichý. Sliezská univerzita. Opava 2004. „Bohemistyka” 4/2005, r. 5, s. 284 – 288. ISBN 80-7248—228-9
 4. [Rec.:] Odrodzenie Narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Zdzisława Niedzieli. Red. H. Mieczkowska, T. Z. Orłoś. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1999. – „Pamiętnik Słowiański” T. LII: 2002, z. 1, s. 66.

D. Inne (przedmowy, posłowia, tłumaczenia, bibliografia, zestawienia etc.)

 Tłumaczenia

 1. [Tłum. recenzji wydawniczej] prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.: Przekłady literatur słowiańskich. Tom 5, część 1. Wzajemne związki między przekładem a oryginałem. Red. B. Tokarz (Katowice 2014).
 2. [Tłum prozy] Martin Kukučín. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa, redakcja Buczek M. „Noviny Slavia“ 2011, nr 2. ISSN 2083-6627 http://www.novinyslawia.us.edu.pl/07_2011.pdf
 3. [Tłum dramatu dla teatru] Julius Meinhom [Iveta Škripková]: Neplač Anna. Reż. Marian Pecko. Sztuka dramatyczna. Tłumaczenie dla Opolskiego Teatru Lalki  i  Aktora im. A. Smolki, 30 s. [współautorstwo z S. Sojdą]. Premiera Opole 05.02.2011.
 4. [Tłum. dramatu] Škripková I.: Mocad[r]amy. Projekt Štúdia T.W.I.G.A. Tłum. Studenci IV roku filologii słowackiej IFS UŚ. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa, redakcja techniczna Buczek M. Babkové divadlo na Rázcesti. Divadelný Ústav. Bratislava 2010, ss. 20. Publikacja dostępna na stronach http://www.theatre.sk/slovakdrama/?q=horvathova-iveta)
 5. [Tłum. artyk. naukowego] T. Žilka: Swój i obcy w literaturze (prozie) (relacje słowacko-węgierskie). W: Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. T. 1. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2005, s. 91-102.
 6. [Tłum. artykułu naukowego] M. Součková: Różne formy podmiotu w literaturze słowackiej po roku 1989. W: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. III Podmiotowość. Red. B. Czapik-Lityńska. Elipsa. Warszawa 2005, s. 84 – 94.

Bibliografie

 1. Przekłady Literatur Słowiańskich. Tom 1, część 4. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990―2006). Red. B. Tokarz. Zest. M. Buczek i M. Gawlak. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2014, ss.202.
 2. Buczek M.: Bibliografia przekładówliteratury słowackiej w Polsce w latach 2007-2012. Przekłady Literatur Słowiańskich. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012). T. 4, cz. 2. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2014, s. 363-382.
 3. Buczek M.: Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w latach 2007-2012. Przekłady Literatur Słowiańskich. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012). T. 4, cz. 2. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2014, s. 385-416.
 4. Buczek M.: Bibliografia przekładówliteratury słowackiej w Polsce w 2013 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2014, s. 165-164.
 5. Buczek M.: Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w latach 1990-2006. W: Bibliografia przekładówliteratur słowiańskich w latach 1990 – 2006. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2013, s. 251-318.
 6. Buczek M.: Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w latach 1990-2006. W: Bibliografia przekładówliteratur słowiańskich w latach 1990 – 2006. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2013, s. 187-247.
 7. Przekłady literatur słowiańskich. T.1, cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006). Red. B. Tokarz. Zest. M. Buczek i M. Gawlak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, 202 s.

 E. Materiały w opracowaniu

 1. [Rec.] Literatúra v kognitívnom kontexte. Ed. J. Kuzmíková. Bratislava, Vyd. Ustav slovenskej literatury SAV, 2014, ss.10. dla słowackiego czasopisma. (recenzja)
 1. Buczek M.: Bibliografia przekładówliteratury słowackiej w Polsce w roku 2014. Przekłady Literatur Słowiańskich. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014). Red. B. Tokarz. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2015. (bibliografia)

Udział w konferencjach:

 1. Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filologiczne i kulturoznawcze.Organizator IFS UŚ, Katowice-Sosnowiec, 16-17.10.2014.
 2. Optimale workshop, organizator Uniwersytet w Rennes, Francja, główny koordynator międzynarodowego projektu unijnego OPTIMALE oraz Uniwersytet Jagielloński, Katedra UNSECO, Kraków 15.02.2013.
 3. The OPTIMALE symposium, organizator Uniwersytet w Rennes 2, Francja, główny koordynator międzynarodowego projektu unijnego OPTIMALE, Rennes 06.06.2013.
 4. The OPTIMALE final conference, organizator Uniwersytet w Rennes, Francja, główny koordynator międzynarodowego projektu unijnego OPTIMALE, Rennes 07.06.2013.
 5. František Švantner: Život a dielo. Slovenská akademia vied, Ùstav slovenskej literatúry, Bratysława 02.02.2012
 6. Training for professional practice: Quality Assurance. OPTIMALE- WP5 SubWP5.4 workshop, organizator Uniwersytet w Rennes, Francja, główny koordynator międzynarodowego projektu unijnego OPTIMALE oraz Uniwersytet Babes-Bolyai w Cluj-Napoca, Rumunia (Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania), miejsce: Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Rumunia, 01.04.2012.
 7. Optimale Aston meeting, organizator Uniwersytet w Rennes, Francja, główny koordynator międzynarodowego projektu unijnego OPTIMALE oraz Uniwersytet Aston w Birmingham, Anglia, miejsce: Aston University, Birmingham, Anglia 06.10.2012.
 8. OPTIMALE Launch meeting. Konferencja w ramach projektu unijnego OPTIMALE, organizator: Uniwersytet w Rennes, Francja, główny koordynator międzynarodowego projektu unijnego OPTIMALE, Instytut Libre Marie Haps, Bruksela, Belgia 29.01.2011.
 9. OPTIMALE – Monitoring market and societal needs and professional requirements relevant to translator training / „Monitorowanie rynku i potrzeb socjalnych oraz wymagań profesjonalnych odnoszących się do szkolenia tłumaczy”, organizator: Uniwersytet w Rennes z Francji (główny koordynator projektu OPTIMALE) oraz Departament Studiów Translacji Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego (Department of Translation and Interpretation Studies, Faculty of Philology, Vilnius University), miejsce: Departament Studiów Translacji Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie, 17. 06. 2011.
 10. Mastering the future of translation, the 5th EMT Conference 2011, organizator: European Commission Directorate-General for Interpretation, Conference unit,B-1049 Brussels, miejsce: Conference Centre Charlemagne, (CHAR building), Rue de la Loi, 170 – 1040 Brussels – Belgium/ Bruksela, Belgia, 30.11.2011.
 11. OPTIMALE- Annual conference / Doroczna konferencja podsumowująca, organizator: Uniwersytet w Rennes, Francja, główny koordynator międzynarodowego projektu unijnego OPTIMALE, miejsce: Conference Centre Charlemagne, (CHAR building), Rue de la Loi, 170 – 1040 Brussels – Belgium/ Bruksela, Belgia, 1.12.2011.
 12. Slovenčina ako cudzí jazyk. Seminarium metodycznezorganizowane przez Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Katedrę Filologii Słowackiej UJ i Centrum SAS Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie, Kraków 15-16.04. 2010.
 13. Slovenská literatúra 50. rokov 20. storočia (Słowacka literatura lat 50-tych XX wieku). Międzynarodowa konferencja. Organizator Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie, 9.05.2010.
 14. IV Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych zorganizowane przez Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS na Wydziale Filologicznym UŚ w dn. 16. 04 . 2009.
 15. Slovanstvo na križivatke kultúr a civilizácií. Grantový projekt: Slovanské literatúry 20. storočia – dialog kultúr, jazykov a areálu.Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystricá, czerwiec 2009
 16. Kultura w stanie przekładu: translatologia – komparatystyka – trans kulturowość. XXXVII Ogólnopolska konferencja teoretycznoliteracka, organizator: Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Słubice 19.09.2009-22.09.2009.
 17. Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia.Międzynarodowa konferencja. Organizator: Katedra slovanských jazykov, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela w Banskej Bystrici, w dniach 15 – 16. 10. 2008, Banská Bystrica.
 18. Z warsztatu współczesnego słowacysty. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez: Katedrę Języka Słowackiego Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 21-22.11.2008.
 19. Dzień polsko-czesko-słowacki. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie dnia 16.06.2008.
 20. Przekład jako komunikacja międzykulturowa.Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Zakład Teorii Literatury i Przekładu Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego i Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie pod auspicjami Komisji Przekładoznawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów w Suchej Beskidzkiej w dniach 20-23 kwietnia 2005.
 21. Problematyka podmiotowości jednostek i grup społecznych we współczesnej cywilizacji Słowian.Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Międzynarodową Sieć Naukową „Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem”, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Ustroniu w dniach 29 wrzesień – 1 październik 2004 r.
 22. Tendencje rozwojowe w literaturze i języku słowackim na tle Słowiańszczyzny u progu XXI wieku.Międzynarodowa konferencja organizowana przez Katedrę Filologii Słowackiej Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 13-14.05.2004 r.
 23. Kim są Słowacy? (Kto sú Slováci?)Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury przy współpracy Ambasady Republiki Słowackiej w Krakowie w dniach 11-12. 10. 2004 r.
 24. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów.Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 3-4 kwietnia 2003 r.
 25. Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich (Wizualizacja w literaturze). Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego Ustroniu w dniach 18-20 maja 2001 r.
 26. XIII Konferencja Przekładoznawcza. Przekładoznawstwo a Komparatystyka Literacka. Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Zakład Teorii i Literatury Przekładu Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego i Górnośląskie Centrum Kultury w Ustroniu w dniach 16.03.2000 – 19.03.2000 r.
 27. Krytyka przekładu i jej miejsce w systemie wiedzy o literaturze. Międzynarodowa Konferencja Przekładoznawcza zorganizowana przez Zakład Teorii Literatury i Przekładu Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego i Górnośląskie Centrum Kultury w Ustroniu w dniach 4-7 marca 1999 r.
 28. Słowacja w obliczu Europy. Konferencja międzynarodowa zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w dniach 31 maja– 2 czerwca 1999 r.
 29. Ponowoczesność a tożsamość.Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddziału Katowickiego w Ustroniu w 1997 r.

Udział w projektach:

 1. Koordynacja oraz współudział w unijnym projekcie badawczym OPTIMALE (Optimalising Professional Translator Training in a Multilingual Europe), koordynator: Universite de Rennes 2 (Francja) / prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz (koordynator zespołu IFS do czerwca 2011, dr Marta Buczek (koordynator zespołu IFS od czerwca 2011), czas trwania projektu 2010-2013.
 2. Współudział w opracowywaniu wniosku do unijnego projektu badawczego EMT (European Master’s in Translation) – „certyfikat jakości”, koordynator: European Commission, Directorate-General for Translation (Belgia) / prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz (koordynator zespołu IFS), 2010, 2013.
 3. Przekłady literatur słowiańskich. – projekt badawczy Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ realizowany od roku 2007. Kierownik projektu: prof. dr hab. B. Pikala-Tokarz.
 4. Bibliografia literatur słowiańskich w Polsce w latach 1990 – 2006 – projekt badawczy Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ realizowany od roku 2007. Kierownik projektu: prof. dr hab. B. Pikala-Tokarz.
 5. Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku – projekt badawczy Zakładu Literatur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ w roku 2005. Kierownik projektu: prof. dr hab. B. Czapik-Lityńska.
 6. Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy – projekt badawczy realizowany w latach 2004 – 2005 przez Międzynarodową Sieć Naukową, działającą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik projektu: prof. dr hab. H. Janaszek-Ivaničková, prof. dr hab. B. Czapik-Lityńska.

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

 1. Kwerenda biblioteczna, Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (25.11-30.11.2013)
 2. Miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie (1.05.2013-31.05.2013), opiekun stażu prof. V. Mikula
 3. Kwerenda biblioteczna, Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (10.12-15.12.2012)
 4. Kwerenda biblioteczna, Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (14.11-19.11.2011)
 5. Miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie (1.05.2010-31.05.2010), opiekun stażu prof. V. Mikula
 6. Miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie (1.05.2005-30.05.2005)
 7. Sekretarz konferencji: Problematyka podmiotowości jednostek i grup społecznych we współczesnej cywilizacji Słowian. Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Międzynarodową Sieć Naukową „Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem”, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, w dniach 29 wrzesień – 1 październik 2004 w Ustroniu
 8. Miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie (1.10.2001-31.10.2001)
 9. Sekretarz konferencji: Słowacja w obliczu Europy. Konferencja międzynarodowa zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w dniach 31 maja – 2 czerwca 1999 w Cieszynie.
 10. Letnie seminarium słowackiego języka i kultury (SAS) na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie (1.08.1999 – 22.08.1999)
 11. Letnie seminarium języka i kultury słowackiej (SAS) na Uniwersytecie Komenskiego, w Bratysławie w 1994 r.

Działalność organizacyjna w IFS:

 1. Koordynator programu Erasmus plus w Instytucie Filologii Słowiańskiej od roku akademickiego 2014/2015
 2. Koordynator międzynarodowego projektu unijnego OPTIMALE w IFS w latach 2011-2013
 3. Członek zespołu międzynarodowego projektu unijnego OPTIMALE w IFS w latach 2010 – 2011
 4. Sekretarz Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ w latach 2003 – 2013
 5. Opiekun praktyk zawodowych IFS w latach 2009 – 2011, 2012 – 2013
 6. Członek Komisji Instytutowej ds. Krajowych Ram Kształcenia w latach 2012 – 2013
 7. Współpraca przy opracowaniu Programu Studiów Stacjonarnych II stopnia (Studia Translatologiczne) (2012 -2013)
 8. Członek Komisji Konkursu Przekładowego organizowanego przez Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ oraz Instytut Słowacki w latach 2008-2011
 9. Opiekun studentów MISH w IFS w roku akademickim 2010/2011.
 10. Organizator Warsztatów przekładoznawczych (wraz z dr S. Sojdą) na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, dla studentów filologii słowackiej (kwiecień 2008)
 11. Opiekun naukowy Sekcji Translatologicznej Koła Naukowego Slawistów „Światowid”, w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w latach 2004-2005

Nagrody:

 1. Nagroda Indywidualna III stopnia za działalność naukowo-badawczą przyznana przez Rektora UŚ prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia (2011)

Szkolenia:

 1. Komputerowe wspomaganie tłumaczenia (CAT). Program Memo-Q.Organizator Instytut Filologii Romańskiej UŚ w ramach projektu UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy, dn. 28-30.01.2014.
 2. Szkolenie CAT: Trados, organizator UŚ, IFS i IFR, 2012 r.
 3. Szkolenie CAT: Narzędzia CAT, organizator Atominium Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych, dn. 12 lutego 2011 r.
 4. Slovenčina ako cudzí jazyk.Szkolenie metodyczne zorganizowane przez Studia Academica Slovaca i Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 15-16.04.2010 r.