Małczak Leszek

PL

dr hab., adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od października 2016 roku pełni funkcję kierownika ZTLiT); badacz literatur południowosłowiańskich, zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką; jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich i polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii i praktyki przekładu. Opublikował m.in. monografie: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX ‑ i XX ‑wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004) i Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1984 (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013); jest współredaktorem wyboru współczesnego dramatu serbskiego Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1-2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 i wyboru współczesnego dramatu chorwackiego Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. T. 1-2. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012 oraz monografii Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164; Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245;

HR

dr hab., adjunkt u Zavodu za teoriju književnosti i translacije u Institutu za slavensku filologiju Šleskog sveučilišta u Katowicama (od listopada 2016. voditelj zavoda); istraživač južnoslavenskih književnosti, bavi se prije svega hrvatskom književnošću i kulturom; polje interesa: fenomen regionalizma, hrvatsko-poljske i poljsko-hrvatske kulturne veze, književna i kulturna komparatistika te povijest, teorija i praksa prevođenja. Objavio je dvije znanstvene monografije: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX ‑ i XX ‑wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej / Vjetar u hrvatskoj književnosti mediteranskog podneblja 19. i 20. stoljeća (Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004) i Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1989 / Croatica. Hrvatska književnost i kultura u Poljskoj u razdoblju od 19441989 (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013); urednik je više knjiga, među inim, izbora suvremene srpske drame Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku / Srpski rulet. Srpska drama posle 1995. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1-2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 i suvremene hrvatske drame Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku / Kroativni. Hrvatska drama poslije 1990. Wybór tekstów. T. 1-2. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012 te monografija Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura / Hrvatska osamdesetih. Kultura-jezik-književnost. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164; Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura / Hrvatska sedamdesetih. Kultura-jezik-književnost. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245.

EN

dr hab., adiunkt  (in Polish) in the Department of Theory of Literature and Translation in the Institute of Slavic Studies at the University of Silesia in Katowice (head of the Department of Theory of Literature and Translation since October 2016); associate editor of the journal “Przekłady Literatur Słowiańskich” (“Translations of Slavic Literatures”, editor-in-chief since 2017),  researcher of South Slavic literatures and cultures, his main field of interest is Croatian literature and culture, especially the phenomenon of regionalism, Croatian-Polish and Polish-Croatian cultural contacts, comparative literature and culture, history, theory and practice of translation. The author of two monographic books: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX ‑ i XX ‑wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej / Wind in Croatian literature. On the literary figure of wind in the 19th and 20th centuries Croatian writings of the Mediterranean zone (Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004) i Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1984 / Croatica. Croatian literature and culture in Poland between 1944 and 1989 (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013); co-author and co-editor of svereal books, Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura / Croatia in the 70’s. Culture–language–literature. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164; Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura / Croatia in the 80’s. Culture–language–literature. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245;  the selection of contemporary Serbian drama Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku / Serbian roulette. Serbian drama after 1995 year. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1-2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 and the selection of contemporary Croatian drama Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku / Kroatives. Croatian drama after 1990 year. Wybór tekstów. T. 1-2. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

WIĘCEJ / MORE

Leszek Małczak: O polskich przekładach chorwackiej literatury wojennej — Dragutin Tadijanović: Molba munji nebeskoj pobierz Rozwiń

Leszek Małczak: Obraz katolików i muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia U musafirhani pobierzRozwiń

Leszek Małczak: Między polityką a estetyką — o recepcji i przekładzie Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana pobierzRozwiń

Leszek Małczak: O stereotypach w recepcji literatury chorwackiej w Polsce w latach 1944—1956 pobierz Rozwiń

Leszek Małczak: Skazani na komparatystykę i przekład pobierz Rozwiń

Leszek Małczak: Tłumacz jako instytucja — przypadek PRL i drugiej Jugosławii pobierz Rozwiń