Miodyński Lech

PL

slawista-literaturoznawca i kulturoznawca związany od 1985 r. z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, 2012-16 dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej tej uczelni i w jego ramach aktualnie kierownik Zakładu Slawistyki Kulturoznawczej, profesor tytularny (od 2012). Ponadto – profesor UAM w Poznaniu (2002-2013). Prowadzi badania z zakresu  historii literatury macedońskiej, serbskiej i chorwackiej w kontekście komparatystycznym i kulturowym. W szczególności w ich zakres wchodzą transformacje bałkańskich tradycji lokalnych, relacje wewnątrzsłowiańskie, problematyka geokulturowa i symbolizacji przestrzeni, kultura materialna obszaru Bałkanów, poezja współczesna i inne zagadnienia – w  tym zwłaszcza norm kulturowych i dyskursów artystycznych w konfrontacji z wzorcami europejskimi, aktualizacji dziedzictwa cywilizacyjnego oraz związków literatury z religią i polityką. Łączny dorobek naukowy – ok. 120 pozycji bibliograficznych, głównie z obszaru macedonistyki i bałkanistyki interdyscyplinarnej (w tym 4 książki autorskie – m.in. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku (1999) i Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej (2011)). Poszczególne publikacje ukazywały się w Polsce, Macedonii, Serbii, Czarnogórze, Bułgarii i Czechach – w slawistycznych tomach zbiorowych oraz czasopismach. Łącznie 9 lat swej biografii spędził w Rosji, Macedonii i Serbii. Prowadził współpracę badawczą z partnerami w Macedonii, Serbii i Czarnogórze (w projektach dwu- i wielostronnych – obecnie jest głównym wykonawcą w projekcie NCN: „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach – XVIII-XX w.”). Jest członkiem 5 slawistycznych komisji naukowych, głównie związanych z PAN, PAU i Międzynarodowym Komitetem Slawistów. Przebywał na 11 stypendiach w 6 krajach bałkańskich i wygłaszał wykłady na uniwersytetach w Skopje, Wielkim Tyrnowie, Atenach i Padwie.

ENG

full professor at the Institute of Slavic Studies at the University of Silesia (Katowice; employed from 1985; director of the institute [2012-16], currently head of the Department of Slavonic Cultures); also professor at the Institute of Slavonic Philology at the A. Mickiewicz University in Poznań (2002-13). Areas of interest: history of Macedonian, Serbian and Croatian literature, contemporary poetry, literary process theory, relation between literature and culture, geocultural problems. In particular his studies concentrate on the Balcan local traditions’ transformation issues, especialy connected with cultural standards and artistic discourse collated with European patterns, modernizing civilization issues, relationship between literature, religion and politics as well as symbolizing of space and material culture. Author of over 120 works (latest books: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku,  Katowice 1999;   (ed.) Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze, Katowice 2005; Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej, Katowice 2011). Papers edited in Poland, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Czech Republic. 9 years of his biography spent in Russia, Macedonia and Serbia. Scholarly cooperation with the partners in Macedonia, Serbia and Montenegro. Member of 5  boards connected with Slavonic studies at national academies and committees. 11 times scholarship holder in 6 Balkan countries, also gave lectures in Skopje, Veliko Tyrnovo, Athens and Padua.

WIĘCEJ / MORE

Lech Miodyński: Kulturowe matryce semantyczne — wiersz macedoński w refleksie polskim i chorwackim pobierz Rozwiń