Како да се подготви статија

Ве молиме, датотеки испратени до уредникот да ги исполнуваат следниве услови, што се однесува на формата, фуснотите и графичкиот материјал / фотографиите и информациите.

Формат на текст 

а. Обемот на статиите не треба да надминува објавување 1 печатарски табак напишан во Times New Roman 12 pt, проред 1,5 (приближно 40 000 знаци со вклучени фусноти и празни места, односно околу 18-20 страници.);

б. Рецензија не смее да надмине 25 000 знаци, пресметувано како погоре (приближно 9-10 страници.);

в. Очекуваме порамнет текст, вовлекување (маргини): 1,25;

г. Фуснотите , исто така, треба да бидат напишани со Times New Roman 10 pt, проред 1.;

д. Ако статијата содржи графички материјал (илустрации, графикони, слики) Ве молиме да го прикачите во посебен фајл, а во главниот текст, со броеви, означете го соодветното местото каде што би требало да бидат поставени. Добивањето дозвола за печатење на илустрација е обврска на авторот;

ѓ. Во насловот на документот, наведете го презимето и скратеница од Вашата титулата;

е. Задолжителен формат на датотеката: RTF или doc ( нема да бидат прифатени текстови напишани во други формати)

Прва страница

Првата страница треба да ги содржи следниве информации:

а. Наслов (центриран) на полски и англиски јазик

б. Име и презиме (центрирани),

в. Информации за контакт (центарирани): универзитет, институт, електронска пошта;

г. Тело на документот: датум на пријавувањето (левата страна), а датумот на рецензија и прифаќање (десна страна);

д. Апстракт (5-6 редови) на англиски јазик, со 5 клучни зборови (пред текстот од статијата, порамнето).

На крајот на статијата

а. Резиме на словенски јазик (приближно 500 знаци, вклучувајќи ги и празните места) за литературата на која се однесува и клучни зборови;

б. Резиме на англиски (приближно 500 знаци  вклучувајќи ги и празните места);

в. Индекси: одделно за авторите, одделно за преведувачите;

г. Кратка библиографска белешка: титула, име и презиме, датум и место на раѓање, работно место, научни интереси, последните публикации.

Please submit your papers by Open Journal System:

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS

Reference guidelines have been specified by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Basic reference, endnotes are in Oxford style:

https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/instrukcja_wydawnicza_3-10-2021.pdf

but papers in English are in Chicago Manual Style (https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/1._wytyczne_dla_autorow_-_monografie_i_czasopisma_-_nauki_humanistyczne.pdf)

Текстовите кои не се форматирани според горенаведените барања или кои ги немаат сите потребни информации, нема да бидат прифатени.

Неприфатениот уредувачки материјал не се враќа.