Mleczko Joanna

PL

dr n. hum. w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego; zainteresowania naukowe: bułgarskie obrzędy cyklu dorocznego i rodzinnego w ujęciu etnolingwistycznym, słowotwórstwo, historia bułgarskiego języka literackiego; ważniejsze publikacje:

Bułgarskie pieśni łazarskie; Przestrzeń w bułgarskim obrzędzie łazaruwane; Zaloty w tradycyjnym bułgarskim obrzędzie weselnym; Internacjonalizmy we współczesnym języku polskim i bułgarskim; Z rozwoju słowotwórstwa nazw osób w bułgarskim języku literackim;  Nazwy osób w przekładzie Ewangelii Neofita Rylskiego.

BG

доктор в Института по славянска филология в Силезийския университет; проучвани научни области: българските календарни и семейни обреди в етнолингвистичен аспект,  словообразуване, история на българския книжовен език; по-важни публикации:

Български лазарски песни; Пространството в българското лазаруване; Харесването в традиционния български сватбен обред; Интернационализми в съвременния полски и български език; Из развоя на словообразуването на названията за лица в българския книжовен език; Названия за лице в превода на Евангелието от Неофит Рилски.

ENG

dr n. hum. at the Institute of Slavic Studies, University of Silesia.

Research interests: annual and family Bulgarian rites from  an ethnolinguistic perspective, word formation, history of Bulgarian language (literary language).

Main publications: Lazarian Bulgarian songs; Space in the Bulgarian rite Lazuruvane; Courtship in a traditional Bulgarian wedding rite; Internationalisms in the contemporary Polish and Bulgarian languages;  The outline of word formation: people’s names in the literary Bulgarian language; People’s names in the translation of Neofit Rilski’s gospel.

Więcej / More

Joanna Mleczko: Transformacje translatorskie w przekładzie bułgarskiej bajki magicznej Trzej bracia i złote jabłko (kod estetyczny) pobierz Rozwiń

Joanna Mleczko: Granice egzotyzacji (na przykładzie polskiego przekładu Indże Jordana Jowkowa) pobierz Rozwiń

Joanna Mleczko: Bułgarska obrzędowość weselna w przekładzie Synowej Georgiego Karasławowa pobierz Rozwiń