Pycia-Košćak Paulina

PL

dr n. hum., adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny. Obszar zainteresowań naukowych: językoznawstwo kontrastywne chorwacko-polskie, socjolingwistyka i pragmatyka, a także glottodydaktyka. Autorka jednej monografii pt. Płeć a język (na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego) na podstawie rozprawy doktorskiej (2011) i ponad 20 artykułów naukowych oraz współredaktorka dwóch tomów zbiorowych o Chorwacji lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

HR

dr. sc., viši asistent na Institutu za slavensku filologiju Šleskog Sveučilišta, u znanstveno-nastavnom zvanju. Područje znanstvenog interesa: hrvatsko-poljska kontrastivna lingvistika, sociolingvistika i pragmatika te glotodidaktika. Autorica jedne monografije Rod i jezik (na materijalu suvremenog poljskog i hrvatskog jezika) na temelju doktorskog rada (2011.) i više od 20 znanstvenih radova te suurednica dva zbirka radova o Hrvatskoj sedamdesetih i osamdesetih godina.

EN

PhD., Assistant Professor at the Institute of Slavic Studies, University of Silesia, researcher and teacher. The area of scientific interests: contrastive Croatian-Polish linguistics, sociolinguistics and pragmatics, as well as glottodidactics. The author of a monograph Gender and language (on the material of contemporary Polish and Croatian) based on  a doctoral dissertation (2011), more than 20 scientific articles and co-editor of two volumes about Croatia in seventies and in eighties.

WIĘCEJ / MORE

Paulina Pycia: „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie pobierzRozwiń

Paulina Pycia: Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw pobierzRozwiń

Paulina Pycia: Stereotyp kobiety — dramat Sve o ženama Miro Gavrana i jego polski przekład pobierz Rozwiń